27
Jeremia anaambira atu a Juda
amuhumikire Nebukadineza
27:1 2 Afalume 24:18–20; 2 Nyakati 36:11–13Mwandzo-mwandzo wa utawala wa mfalume Zedekiya mwana wa Josiya, mfalume wa Juda, Mwenyezi Mlungu wanipha ujumbe uhu, Mwenyezi Mlungu akaamba, “Hala mikowa ya chingo na boriti utengeze gogolo na urivwale singoni. Chisha huma ujumbe kpwa mfalume wa Edomu, wa Moabu, wa Aamoni, wa Tiro na wa Sidoni kutsupira ajumbe a tsi hizo achiokpwedza Jerusalemu kpwa mfalume Zedekiya wa Juda. Alagize akaambire akulu aho kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi, ‘Kpwa uwezo na nguvu zangu, mimi náiumba dunia na atu na nyama ario mumo, nami nkumupha nimmendzaye. Phahi zo tsi zenu nkazilavya kpwa mtumishi wangu Nebukadineza, mfalume wa Babeli. Ndahenda hata nyama a tsakani amuhumikire. Mataifa ganjina gosi gandamuhumikira iye, mwanawe wa chilume na mdzukuluwe hadi wakati ndiphofika ambapho tsiiye indakala tsini ya mataifa ganjina na afalume anjina enye mkpwotse.
“ ‘Ela ichikala taifa au utawala wowosi taundamuhumikira Nebukadineza mfalume wa Babeli na kutiya singoye kpwenye gogolore, taifa riro ndaritiya adabu kpwa upanga, ndzala na makongo mai hadi nrimarigize kutsupira iye, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Kpwa hivyo musiasikize manabii enu, avuguli enu a ndoso, apigi enu a mburuga, agombao na mikoma na atsai enu ambao anakuambirani kukala, tamundamuhumikira ye mfalume wa Babeli. 10 Mana utabiri wao ni wa handzo, nao undakuhendani mphirikpwe kure na tsi yenu, nami ndakuzolani namwi mundaangamika. 11 Ela taifa rorosi ndirotiya singoye kpwenye gogolo ra mfalume wa Babeli na kumuhumikira, phahi taifa riro ndariricha kpwenye yo tsi ririme na risagale mumo,’ ” Mwenyezi Mlungu anaamba.
12 Mimi námupha Zedekiya, mfalume wa Juda ujumbe dza uho nchimuamba, “Injiza singoyo kpwenye gogolo ra mfalume wa Babeli; muhumikire iye na atue, nawe undakala moyo. 13 Kpwa utu wani uwe na atuo muolagbwe na upanga, ndzala na ukongo mui, dza Mwenyezi Mlungu arivyoambira mataifa ambago tagandamuhumikira mfalume wa Babeli? 14 Musigagbwire gago muambirwago ni nyo manabii aambao, ‘Tamundamuhumikira mfalume wa Babeli,’ mana aho anakuchengani. 15 Mwenyezi Mlungu anaamba, kukala aho analavya unabii wa handzo kuhumira dzina rangu ela siahumire. Kpwa hivyo andakuzolani mwimwi na nyo manabii anaokuchengani, namwi mundaangamika.”
16 Chisha nchigomba na nyo alavyadzi-sadaka na atu osi nchiamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Musigagbwire bii go muambirwago ni manabii enu. Aho anakuambirani kukala yo miyo ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu taindakaa kuuyizwa kula Babeli. Gosi anagokutabiriyani ni ga handzo. 17 Musiaphundze, muhumikireni ye mfalume wa Babeli namwi mundakala moyo. Kpwa utu wani mudzi uno ubanangbwe-banangbwe? 18 Ichikala aho ni manabii na ichikala neno ra Mwenyezi Mlungu ri phamwenga nao, naavoye ili Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi asiruhusu yo miyo ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, iriyo ndani ya nyumba ya mfalume wa Juda na ko Jerusalemu, iphirikpwe Babeli. 19 Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akagomba kare kuhusu zo nguzo, ro beseni ra shaba riihwaro bahari na marukpwama ga kuimisira vitu na yo miyo yosazwa mu mudzini, 20 ambavyo Nebukadineza mfalume wa Babeli kaiharire wakati ariphohala mateka Jekonia mwana wa Jehoyakimu mfalume wa Juda na vilongozi a Juda na a Jerusalemu. 21 Ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli piya wagomba kuhusu miyo yorichwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na ndani ya dzumba ra mfalume wa Juda ko Jerusalemu, 22 kukala indahalwa iphirikpwe Babeli na isale kuko hadi ndiphodzisikira kuilunga. Chisha ndaiuyiza na kuyiika phapha, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”

27:1 27:1 2 Afalume 24:18–20; 2 Nyakati 36:11–13