28
Hanania anafwa
kpwa kulavya unabii wa handzo
28:1 2 Afalume 24:18–20; 2 Nyakati 36:11–13Mwezi wa tsano wa mwaka uho wa mwandzo-mwandzo wa utawala wa mfalume Zedekiya wa Juda, nabii aihwaye Hanania mwana wa Azuri wa kula Gibioni, wagomba nami kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu mbere za alavyadzi-sadaka na atu osi achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli, anaamba, ‘Nindavundza ro gogolo ra mfalume wa Babeli. Miaka miiri ndiphosira, ndauyiza miyo yosi ya nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu iriyohalwa phapha ichiphirikpwa Babeli ni mfalume Nebukadineza. Chisha ndamuuyiza phapha Jekonia mwana wa Jehoyakimu, mfalume wa Juda na atu anjina osi ariohalwa mateka kula Juda achiphirikpwa Babeli, mana ndarivundza ro gogolo ra mfalume wa Babeli, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”
Phahi nabii Jeremia achimjibu nabii Hanania mbere za alavyadzi-sadaka na atu osi ariokala aimire ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Naye Jeremia achimuamba, “Amina! Mwenyezi Mlungu naahende vivyo! Naaza atimize nyo unabii uchiolavya na auyize yo miyo ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na nyo atu osi ariotsamizwa kpwa lazima kuphirikpwa Babeli. Ela phundza higa nikuambirago mbere ya atu osi. Nyo manabii ariohutanguliya atabiri viha, ndzala na makongo chinyume cha mataifa manji na falume zenye nguvu. Ela ye nabii atabiriye amani andamanyikana akahumwa kpweli ni Mwenyezi Mlungu phara ambapho unabiiwe undatimiya!”
10 Phahi nabii Hanania achivula ro gogolo rokala singoni mwa nabii Jeremia na achirivundza. 11 Naye Hanania achigomba mbere za atu osi achiamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Hivi ndivyo ndivyovundza gogolo ra Nebukadineza mfalume wa Babeli kula singoni mwa mataifa ganjina gosi kpwa muda usiozidi miaka miiri.’ ” Bada ya higo nabii Jeremia achiuka.
12 Muda mchache bada ya Hanania kuvula gogolo kula singoni mwa Jeremia na kurivundza, Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia achiamba, 13 “Phiya ukamuambe Hanania kukala Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Uwe wavundza gogolo ra mihi, ela badalaye mundaphaha magogolo ga vyuma. 14 Mana ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Mataifa gaga nkagavwisa magogolo ga chuma singoni ili gahumikire Nebukadineza mfalume wa Babeli, nago gandamuhumikira. Nindamuhenda atawale hata nyama a tsakani.” ’ ” 15 Naye nabii Jeremia achimuambira nabii Hanania, “Ebu phundza we Hanania, Mwenyezi Mlungu kakuhumire, nawe ukaahenda atu aamini handzoro. 16 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Lola nindakuusa duniani. Mwaka uhu undafwa, mana ukahenda atu amuasi Mwenyezi Mlungu.’ ”
17 Mwaka uho mwezi wa sabaa, nabii Hanania achifwa.

28:1 28:1 2 Afalume 24:18–20; 2 Nyakati 36:11–13