29
Baruwa ya Jeremia
29:1 2 Afalume 24:12–16; 2 Nyakati 36:10Nabii Jeremia waandika baruwa ko Jerusalemu. Baruwa ambayo waahumira nyo vilongozi na alavyadzi-sadaka, manabii na atu osi ambao Nebukadineza kala akaahala mateka kula Jerusalemu achiaphirika Babeli. Gaga ni bada ya mfalume Jekonia na nine na maofisaa ariotulwa a nyumbani mwa mfalume, vilongozi a Juda na a Jerusalemu, mafundi na enye vyanda, kuhalwa mateka kula Jerusalemu. Zedekiya mfalume wa Juda waihala yo baruwa achimupha Eleasa mwana wa Shafani na Gamario mwana wa Hilikiya aphiye nayo kpwa Nebukadineza, mfalume wa Babeli. Baruwa yenye yaandikpwa hivi:
Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaambira atu osi ambao náausa kula Jerusalemu kuphiya Babeli akale mateka, “Dzengani nyumba na msagale mumo, rimani minda, mphande na murye mavunoge. Lólani achetu mvyale nao ana a chilume na a chichetu. Alózeni achetu ana enu alume na ana enu achetu naalólwe ili aweze kuvyala ana alume na achetu. Hakikishani munaenjerezeka kuko msiphunguke. Chisha voyani kpwa Mwenyezi Mlungu ili mudzi ambao nkakuphirikani mateka uongokerwe, mana uchiongokerwa, mwimwi piya mundaongokerwa. Mana ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, ‘Musiriche manabii genu na apigadzi enu a mburuga akakuchengani. Msisikize atu anaovugula ndoso zenu. Unabii anaoulavya kpwa dzina rangu ni wa handzo, mana mimi siahumire, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
10  29:10 2 Nyakati 36:21; Jeremia 25:11; Danieli 9:2Mwenyezi Mlungu anaamba, “Miaka mirongo sabaa ichisira kuko Babeli, nindakpwedza nitimize nrigolaga na nikuuyizeni phapha. 11 Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Mana namanya yo mipango ninayokuazirani. Ni mipango ya kuongokerwa si ya uyi, mipango ya kukuphani kuluphiro ra siku zedzazo. 12 Ndipho mundaniiha na kunivoya nami ndakusikirani. 13  29:13 Kumbukumbu 4:29Mndiphoniendza na mioyo yenu yosi mundaniona. 14 Mundaniona, nami nindakutuluzani kula utumwani nikuuyizeni. Nindakukusanyani kula kahi za mataifa nrikokala nkakutsamizani kpwa lazima, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
15 Mwimwi munaweza kuamba, “Mwenyezi Mlungu akakuphani manabii ko Babeli,” 16 ela Mwenyezi Mlungu akagomba kuhusu ye mfalume achiyesagarira chihi cha utawala cha Daudi na kuhusu atu osi ariosala mo mudzini, abari enu ambao taayahalwa mateka phamwenga namwi. 17 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lola, nindahenda ko ariko kukale na viha, ndzala na makongo mai, nao andakala dza tini mbii ambazo tazirika. 18 Nindaazoresa na upanga, ndzala na makongo na akale utu wa kuogofya kpwa mataifa gosi duniani, ndzimo ya kulanira, utu wa kuangalaza, wa kuberwa na kuzemererwa ni mataifa gosi kosi ambako náaphirika. 19 Mana tamgagbwirire maneno gangu nrigokuambirani chila mara kutsupira atumishi angu manabii,” Mwenyezi Mlungu anaamba. 20 Sikirani neno ra Mwenyezi Mlungu, mwimwi mateka nriokuusani Jerusalemu nchikuphirikani Babeli. 21 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba kuhusu Ahabu mwana wa Kolaya na Zedekiya mwana wa Maaseya, ambao anatabiri handzo kpwa dzina rangu, “Nindaatiya mikononi mwa Nebukadineza mfalume wa Babeli, naye andaaolaga mbere zenu. 22 Kpwa sababu yao, atu osi ario Babeli ariohalwa mateka kula Juda wakati analani andaamba, ‘Mwenyezi Mlungu naakuhendeni dza arivyomuhenda Zedekiya na Ahabu arioochwa ni mfalume wa Babeli.’ 23 Mana ahenda mai ko Iziraeli, azinga na akaza majirani gao na agomba maneno ga handzo ambago siahumire kpwa dzina rangu. Mimi ndimi nigamanyaye mana nagashuhudiya, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
Baruwa ya Shemaya
24 Mwenyezi Mlungu waniambira nimuambire Shemaya kula Nehelamu, 25 kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Uwe wahuma baruwa kpwa atu osi a Jerusalemu na Zefania mwana wa mlavyadzi-sadaka Maaseya na alavyadzi-sadaka osi, yoamba:
26 Mwenyezi Mlungu mwenye akakutsambula ukale mlavyadzi-sadaka badala ya Jehoyada, ukale muimirizi wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Chila anayedzihenda wa koma na kulavya unabii undamfunga magongo maguluni na silisili singoni. 27 Kpwa utu wani kukamdemurira Jeremia kula Anathothi anayekutabiriya? 28 Mana akahurehera unabii kuku Babeli kuamba, ‘Utumwa wenu ni wa muda mure kpwa hivyo dzengani nyumba msagale, phandani minda yenu na murye mavunoge.’ ”
29 Phahi mlavyadzi-sadaka Zefania wasoma yo baruwa mbere ya nabii Jeremia. 30 Mwenyezi Mlungu achimuamba Jeremia, 31 “Huma ujumbe kpwa atu osi ariotsamizwa kpwa lazima uaambire kukala higa ndigo ambago Mwenyezi Mlungu anagomba kuhusu Shemaya kula Nehelamu: Kpwa kukala Shemaya wakutabiriyani wakati simuhumire na achikuhendani muamini handzore, 32 phahi mimi Mwenyezi Mlungu ndamtiya adabu Shemaya phamwenga na chivyaziche, na taphana hata mutu mmwenga ndiyetiya na aone manono ambago ndagahendera atu angu, mana akaahenda atu angu aniasi. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

29:1 29:1 2 Afalume 24:12–16; 2 Nyakati 36:10

29:10 29:10 2 Nyakati 36:21; Jeremia 25:11; Danieli 9:2

29:13 29:13 Kumbukumbu 4:29