30
Mlungu anauyiza atu a Iziraeli
na a Juda
Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia achimuamba, “Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli nakuamba uandike chitabuni maneno gosi nchigokuambira. Mana wakati uredza ambapho mimi Mwenyezi Mlungu ndatuluza atu angu a Iziraeli na a Juda kula ko arikotsamizwa kpwa lazima na niauyize kpwenye tsi niriyoaapira ise zao kukala nindaapha ikale yao.”
Higa ndigo maneno ambago Mwenyezi Mlungu wagomba kuhusu Iziraeli na Juda:
“Mwenyezi Mlungu anaamba,
Hukasikira chiriro cha kubabaisha
chiriro cha kuogofya wala si cha amani.
Vivi uza umanye,
dze, mlume anaweza kuvyala?
Kpwa utu wani naona chila mlume
akagbwiririra ndani
dza mchetu mwenye utsungu wa kudzivugula?
Kpwa utu wani chila uso ukakundzika?
Wee! Siku iyo ni ya kutisha sana
takuna dza iyo
undakala wakati wa kuteseka kpwa Jakobo,
ela andativywa na gago.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Siku iyo ndiphofika andavundza magogolo garigo mwao singoni na kukata silisili zao, nao taandahendwa atumwa tsona ni ajeni. Ela andahumikira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao na mfalume wa chivyazi cha Daudi ambaye Mlungu andaatsamburira.”
 
10  30:10 Jeremia 46:27–28Phahi Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Usiogophe uwe Jakobo mtumishi wangu,
wala usiangaike, uwe Iziraeli;
mana ndakutivya uwe na chivyazicho,
kula tsi za kure mrikophirikpwa mkakale mateka.
Jakobo andakala na amani na urindzi tsona,
na takuna ndiyemtishira.
11 Mana ni phamwenga nawe ili nikutivye,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Go mataifa ganjina gosi
ambago kala nkakutsamula ndagaangamiza tsetsetse
ela uwe sindakuangamiza.
Sindakuricha bila kukutiya adabu,
nindakutiya adabu kpwa haki.
12 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba:
virondavyo tavilagulika,
na chirondacho tachina dawa.
13 Kuna mkanizi
chirondacho tachina dawa,
tachilagulika bii.
14 Asenao na azembeo osi akakuyala,
taakujali kpwa chochosi.
Mana nkakupiga dza adui apigavyo,
pigo ra mviha asiye na mbazi,
kpwa sababu kosaro nkulu
dambizo ni nyinji sana.
15 Kpwa utu wani unarizwa ni chirondacho?
Kulumirako takuna dawa.
Mana makosago ni makulu,
dambizo ni nyinji sana.
Nami nkakuhendera mambo gaga.
16 Kpwa hivyo osi akuryao andariwa
na avihao osi andahalwa mateka.
Ahalao zewe vituvyo, vyao navyo vindahalwa
na nyo akuindzao nindaaindza.
17 Mana ndakuhenda ukale mzima tsona
na ndaphoza virondavyo, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Mana akakuiha chijego:
‘Sayuni, mudzi usio na aroromi!’ ”
 
18 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Lola, nindauyiza atu a chivyazi cha Jakobo kpwenye tsi yao
na niaonere mbazi mwao makaloni.
Mudzi hinyo undadzengbwa dzulu ya ro gandzo,
na ro dzumba ra chifalume rindadzengbwa pho ririphokala.
19 Mumo mundatuluka mawira ga shukurani,
na sauti za atu achiohererwa.
Nindaahenda aenjerezeke, nao taandakala achache;
nindaahenda aishimiwe, nao taandaberwa tsona.
20 Ana ao andakala dza arivyokala pho kare,
na atu ao andaimarishwa mbere zangu
nami ndaatiya adabu anaoaonera.
21 Mmwenga wao andakala chilongozi,
mtawala wao andala kahi yao;
nindamuhenda anisengerere, naye andanilunga,
mana ni ani awezaye kunisengerera?
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
22 Mwimwi mundakala atu angu,
nami ndakala Mlungu wenu.”
 
23 Lola, phuto ra Mwenyezi Mlungu!
Tsukizi zikazuka,
chikulukulu chikali,
ndichopiga vitswa vya atu ayi.
24 Tsukizi za Mwenyezi Mlungu tazindadigirika
hadi ndiphohenda na kutimiza ro ririro mwakpwe moyoni.
Higa mundagaelewa siku zedzazo.

30:10 30:10 Jeremia 46:27–28