31
Aiziraeli anauya kpwao
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Wakati uho nindakala Mlungu wa miryango yosi ya Iziraeli, nao andakala atu angu.”
Mwenyezi Mlungu anaamba:
atu ariotivywa na upanga
aphaha mbazi ko weruni,
wakati atu a Iziraeli ariphoendza amani.
Mwenyezi Mlungu wahutsembukira pho kare achiamba,
“Nikakumendzani na mendzwa isiyosika
na nkaenderera kukala muaminifu kpwenu.
Nindakudzenga tsona uwe Iziraeli, nawe undakalato,
uwe mwanamwali Iziraeli!
Undahala tamburini uphiye
ukavwine na atu ario na raha.
Undaphanda tsona mizabibu
kpwenye myango ya Samariya;
mkurima andaphanda,
naye andafwaidi mavunoge.
Mana siku indafika arindzi andakota kululu
ko myango ya Efuraimu, aambe,
‘Unukani hukaambuke Sayuni,
kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu.’ ”
 
Mana Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Muimbireni Jakobo na raha,
rikotereni kululu ro taifa kulu kuriko gosi.
Tangazani, mtogole muambe,
‘Mwenyezi Mlungu akativya atue
atu asereo a Iziraeli.’
Lola, nindaareha kula tsi ya vurini,
nindaakusanya kula seemu za kure za dunia,
kahi yao vipofu na viswere,
achetu achiopheza na ario na utsungu wa kudzivugula,
borori ra atu rindauya.
Andauya na ndiro,
kuno anavoya mavoyo ga kutubu.
Nindaalongoza na kanda-kanda za vidzuho vya madzi,
ndaalongoza na njira ya kugoloka ili asikpwale.
Mana mimi ndimi ise wa Iziraeli,
na Efuraimu ni mwana mlume wa kpwandza.”
 
10 Phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu aambavyo mwi mataifa,
naritangazwe tsi za kure za pwani,
amba, “Iye ariyetsamula Aiziraeli andaakusanya,”
naye andaaroroma dza mrisa aroromavyo mangʼondzige.
11 Mana Mwenyezi Mlungu akamkombola Jakobo,
na kumuika huru kula mikononi mwa enye mkpwotse kuriko iye.
12 Andakpwedza aimbe na raka ra dzulu pho mwango wa Sayuni,
andahererwa kpwa sababu ya unono wa Mwenyezi Mlungu,
kpwa mtsere, uchi na mafuha niaphago,
na kpwa mangʼondzi na ngʼombe piya.
Maisha gao gandakala dza minda iriyo na chinemi,
nao taandakala na sonono tsona.
13 Ndipho asichana aho andavumba na kuhererwa,
avulana na atumia andafwahirwa.
Nindagaluza chiriro chao chikale raha,
nindaaphoza marenda na kuahenda ahamirwe badala ya sonono.
14 Nyo alavyadzi-sadaka ndaapha vitu vinji vya kuatosha,
nao atu angu andatosheka na unono wangu,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
15  31:15 Mwandzo 35:16–19; Mathayo 2:18Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Sauti inasikirika hiko Rama
ya chiriro na sonono.
Raheli anaririra anae;
anarema kunyamazwa mana kandaaona tsona.”
 
16 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Dzizuwiye usirire
na usimwagikpwe ni matsozi;
mana kaziyo indatuzwa,
anao andauya kula yo tsi ya maadui. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
17 Kuna kuluphiro siku zedzazo, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba,
na anao andauya kpwenye tsi yao yenye.”
18 Nkasikira Efuraimu anaula kuno anaamba,
“Ukanitiya adabu dza mwana ndzau ambaye kadzangbwefundzwa kurima;
nirekebisha niuye dza vyo kare,
mana uwe u Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu.
19 Mana bada ya kuangamika mimi nátubu;
bada ya kumanya, nájuta.
Nágbwirwa ni haya na nchikala mzuzu,
mana nágbwirwa ni waibu wa uvulanani.”
 
20 Dze, Efuraimu si mwanangu mlume nimmendzaye?
Dze, siye mwanangu ambaye nammendza?
Dzagbwe nkugomba chinyumeche,
nchere mtambukira.
Kpwa hivyo moyo wangu unamuaza iye,
kpwa kpweli ndamuonera mbazi,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
21 “Ika alama mwako njirani,
ika viguzo vikulongoze,
itambukire vinono yo barabara kulu,
yo barabara mriyophihira.
Uya uwe mwanamwali Iziraeli,
uyani kpwenu midzini.
22 Undadengereka hadi rini,
we msichana usiyekala muaminifu?
Kpwani Mwenyezi Mlungu akaumba chitu chiphya duniani,
mchetu andamrinda mlume.”
23 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Ndiphoauyiza kula ko arikotsamizwa kpwa lazima, atu ko Juda na vidzidzivye andaamba hivi tsona,
‘Mwenyezi Mlungu naakujaliye, uwe uriye makalo enye haki,
uwe mwango mtakatifu!’
24 “Atu andaishi phamwenga ko Juda na vidzidzi vyosi — akurima na nyo anyendekao hiku na hiku na mifugo yao. 25 Mana ndamuoyeza iye ambaye moyowe ukaremwa na kuamvunisa achiogbwa na mtsare.
26 “Mana mutu andaweza kuamba, ‘Nkalala usingizi mnono na nchipholamuka nkadzisikirato.’
27 “Mimi Mwenyezi Mlungu naamba, ‘Wakati undafika, ndiphoodzaza nyumba ya Iziraeli na ya Juda chivyazi cha atu na cha nyama. 28 Na dza nrivyokala muaminifu kukungʼolani, kukubomolani, kukubwagani, kukubanangani na kukugayisani, ndivyo ndivyokala kukuphandani na kukudzengani, Mwenyezi Mlungu anaamba. 29  31:29 Ezekieli 18:2Wakati uho atu taandaamba tsona,
“Akare arya zabibu za ngbwadu
ela meno ga ana aho ndigo garigofwa gandzi.”
30 “ ‘Ela chila mmwenga andafwa kpwa dambiye mwenye; chila mutu ndiyerya zabibu za ngbwadu, menoge mwenye ndigo ndigofwa gandzi.’ ”
31  31:31 Mathayo 26:28; Mariko 14:24; Luka 22:20; 1 Akorintho 11:25; 2 Akorintho 3:6 31:31 Aeburania 8:8–12Mwenyezi Mlungu anaamba, “Lola, wakati uredza ambapho nindaika chilagane chiphya na atu a Iziraeli na atu a Juda. 32 Hicho tachindakala dza chilagane nrichoika na akare ao nriphoagbwira mikono nchiatuluza kula tsi ya Misiri. Chilagane ambacho achivundza, dzagbwe nakala dza mlume wao, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 33  31:33 Aeburania 10:16Hichi ndicho chilagane ndichoika na atu a Iziraeli wakati hinyo. Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Nindatiya shariya yangu mwao achilini na kuiandika mwao mioyoni. Mimi ndakala Mlungu wao, nao andakala atu angu. 34  31:34 Aeburania 10:17Takundakala na haja ya mutu kumfundza jiraniwe au nduguye tsona kumuamba, “Mmanye Mwenyezi Mlungu,” mana chila mmwenga andanimanya kuandzira mdide hadi mvyere, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Mana nindaaswamehe makosa gao na sindatambukira tsona dambi zao.’ ”
35 Iye arihendaye dzuwa riale mutsi
na kulagiza mwezi na nyenyezi zilavye mwanga usiku,
iye avurugaye bahari ikakala na maimbi,
iye ambaye dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba
36 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku amuri zizi zichiangamika mbere zangu,
ndipho chivyazi cha Iziraeli chindasika
kukala taifa mbere zangu ta kare na kare.
37 Mwenyezi Mlungu anaamba,
kala ko dzulu mlunguni kungepimika,
na yo misingi ya dunia ingeweza kuchunguzwa,
phahi ningechitsupha kure chivyazi cha Iziraeli,
kpwa gosi arigohenda, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
38 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Wakati uredza ambapho mudzi uhu undadzengbwa luphya ukale mudzi wangu mtakatifu, kula mnara wa Hananeli hadi ryango ra pembeni. 39 Na muphakawe undaphiya kure hadi mwango Garebu, chisha ugaluke kuelekea Goa. 40 Dete rosi ritsuphiwaro nyufu, ivu na minda yosi kula chidzuho Kidironi, hadi pembeni mwa Ryango ra Farasi kuelekea uphande wa mlairo wa dzuwa, rindakala takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu. Nyo mudzi taundangʼolwa wala kubanangbwa tsona ta kare na kare.”

31:15 31:15 Mwandzo 35:16–19; Mathayo 2:18

31:29 31:29 Ezekieli 18:2

31:31 31:31 Mathayo 26:28; Mariko 14:24; Luka 22:20; 1 Akorintho 11:25; 2 Akorintho 3:6

31:31 31:31 Aeburania 8:8–12

31:33 31:33 Aeburania 10:16

31:34 31:34 Aeburania 10:17