32
Jeremia anagula munda
32:1 2 Afalume 25:1–7Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia mwaka wa kumi wa utawala wa Zedekiya mfalume wa Juda, ambao kala ni mwaka wa kumi na nane wa utawala wa Nebukadineza. Wakati uho jeshi ra mfalume wa Babeli kala rikazangira Jerusalemu, naye Jeremia nabii wafungirwa kpwenye muhala wa arindzi kahi ya nyumba ya mfalume wa Juda. Zedekiya mfalume wa Juda kala akamfunga na kuamba, “Kpwa utu wani unalavya unabii kuamba kukala, Mwenyezi Mlungu anaamba andautiya mudzi mikononi mwa mfalume wa Babeli, naye andauhala mateka. Mimi Zedekiya Mfalume wa Juda sindachimbira mikononi mwa Akalidayo, ela kpwa kpweli ndatiywa mikononi mwa mfalume wa Babeli nami ndamuona na matso gangu na nigombe naye uso kpwa uso. Chisha mfalume wa Babeli andanihala mimi Zedekiya aphiye nami Babeli, nkakale kuko hadi Mwenyezi Mlungu ndiphonishuulikiya. Tsona unaamba kukala Mwenyezi Mlungu anaamba napho hundapigana na atu a Babeli tahundaaturya bii.”
Jeremia achiamba, “Mwenyezi Mlungu waniamba: Lola, Hanameli mwana wa aphuyo Shalumu andakpwedza ko kpwako akuambe, ‘Gula munda wangu urio Anathothi mana una haki ya kuukombola na kuuhenda ukale wako kpwa kukala umdugu wa phephi.’ Phahi mkoi wangu Hanameli wanedzera hiko jela kahi za muhala wa arindzi, dza Mwenyezi Mlungu arivyogomba, naye achiniamba, ‘Gula munda wangu urio Anathothi hiko tsi ya Benjamini, mana una haki ya kuukombola, ugule ukale wako.’ Nami nchimanya hiri ni neno ra Mwenyezi Mlungu.
“Nami nchiugula nyo munda wa mkoi Hanameli uriokala Anathothi, nchimpimira vipande kumi na sabaa vya feza nchimupha. 10 Phahi náphaha mashaidi achitiya muhuri cho cheti kuonyesa kukala nyo munda ni wangu kpweli, na nchimupha zo pesa. 11 Nchihala cho cheti cha kugurira chopigbwa muhuri, chiricho na masharuti na makubaliano, na cho chanjina ambacho tachipigirwe muhuri. 12 Phahi nahala cho cheti cha kugurira nchimupha Baruku mwana wa Neriya mdzukulu wa Mahiseya, mbere za mkoi wangu Hanameli na mashaidi ariotiya saini cho cheti cha kugurira, na mbere za Ayahudi osi ariokala asegere muhala wa jela. 13 Nchimupha malagizo gaga mbere zao, nchiamba, 14 ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Hala vyo vyeti vyosi — cho chenye muhuri na cho ambacho tachina muhuri uvitiye nyunguni, vikale mumo muda mure. 15 Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Atu andagula nyumba, minda ya mizabibu na minda yanjina kpwenye tsi ihi.’ ”
Jeremia anavoya uwezo wa kuelewa
16 Bada ya kuchilavya cho cheti cha kugurira kpwa Baruku mwana wa Neriya, namvoya Mwenyezi Mlungu, nchiamba, 17 “Aa, Mwenyezi Mlungu! Uwe ndiwe uriyeumba mlunguni na duniani kpwa uwezoo mkpwulu na mkpwonoo wenye nguvu! Takuna gumu ambaro kuriweza.” 18 Uwe ukuonyesa mendzwa isiyosika vivyazi vinji ela ukutiya adabu ana kpwa makosa ga ise zao. Ee Mlungu mwenye uwezo na mwenye nguvu, uihwaye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 19 Ushaurio na mahendogo ni makulu. Uwe unaona gosi gahendwago ni anadamu, uwe ukutuza chila mutu kulengana na tabiyaze na mahendoge. 20 Uwe uriyehenda vilinje ko tsi ya Misiri, na hadi rero unaenderera kuahendera ko Iziraeli na kahi ya anadamu osi, na kuhenda umanyikane dza irivyo ihi rero. 21 Uwe waatuluza atuo Aiziraeli kula Misiri kpwa ishara na vilinje kpwa mkpwonoo wenye nguvu na uwezo na kuogofya kunji. 22 Uwe waapha tsi ihi uriyoapira akare aho kukala undaapha tsi yenye rutuba. 23 Aho achiyiinjira achiihenda yao. Ela taayaogopha sautiyo au kugbwira shariyayo, aho taahendere urivyoalagiza ahende. Ndiyo mana uchiarehera mashaka higa gosi. 24 Lolani Akalidayo akaika tsumbi za mtsanga kuzunguluka mudzi, akauzangira ili aphahe kuuvamia na kuuteka. Kpwa sababu ya upanga, ndzala na ukongo wa tauni, mudzi unalaviwa mikononi mwa Akalidayo auvamiao. Urigogomba ganatimiya dza uonavyo. 25 Dzagbwe nyo mudzi undatiywa mikononi mwa Akalidayo, uwe Mwenyezi Mlungu unaniamba niphahe mashaidi nilavye pesa nigule munda.
26 Phahi Mwenyezi Mlungu wamuamba Jeremia, 27 “Lola, mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa anadamu osi. Ni utu wani nisiouweza? 28  32:28 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, mudzi uhu nautiya mikononi mwa Akalidayo na mikononi mwa Nebukadineza mfalume wa Babeli, naye andauteka. 29 Nyo Akalidayo aupigao viha nyo mudzi andakpwedza autiye moho phamwenga na nyumba za atu ariofukizira uvumba vizuka vya Baali darini mwa nyumba zao na kulavira milungu yanjina sadaka za vinwadzi, ili anitsukize. 30 Mana nyo atu a Iziraeli na a Juda akakala a kunihendera mai tu kula wanache wao. Akakala a kunitsukiza tu kpwa sababu ya kazi za mikono yao, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 31 Hangu mudzi uhu udzengbwe hadi rero, mudzi uhu ukanitsukiza, kpwa hivyo ndawuusa phangu matsoni. 32 Kpwa sababu ya uyi wao ana a Iziraeli na a Juda akanitsukiza — aho, afalume ao, vilongozi ao, alavyadzi-sadaka na manabii ao, atu a Juda na a Jerusalemu. 33 Aho akanilozera kogo wala si nyuso zao, dzagbwe náafundza chila mara nyo taanisikizire wala kulunga malagizo gangu. 34  32:34 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:30–31; 19:1–6Aho nkuika vizuka vya kutsukiza ndani ya nyumba ninamoabudiwa, na kuitiya najisi. 35  32:35 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:31; Alawi 18:21Adzenga phatu pha dzulu pha Baali ko Dete ra mwana wa Hinomu ili alavye ana aho a chilume na a chichetu kpwa mlungu aihwaye Moleki, dzagbwe siyaalagiza, wala tariyainjira mwangu maazoni kukala anaweza kuhenda utu wa kutsukiza na kuahenda atu a Juda ahende dambi.
36 “Kpwa hivyo kuhusu mudzi huno ambao mwimwi munaamba, ‘Ukatiywa mikononi mwa mfalume wa Babeli kpwa upanga, kpwa ndzala na kpwa ukongo mui,’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba, 37 ‘Lola, nindaakusanya kula tsi zosi nrikoazola niriphokala nikatsukirwa na tsukizi nyinji. Mimi nindaauyiza phapha na kuahenda asagale kpwa usalama. 38 Aho andakala atu angu nami ndakala Mlungu wao. 39 Nindaahenda ahende manono anagoaza mwao mioyoni na agahende ili aniogophe wakati wosi kpwa fwaida yao na ya vivyazi vyao. 40 Nindaika nao chilagane cha kare na kare, nami sindaricha kuahendera manono, chisha ndaahenda aniogophe ili asiniriche tsetsetse. 41 Nindahamirwa ni kuahendera manono na kuaika kahi ya tsi ihi na moyo wangu wosi na roho yangu yosi.’
42 “Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Dza nrivyoahendera mai atu aha, ndivyo ndivyoahendera mambo manono nrigoalaga atu aha. 43 Minda indagulwa tsona kpwenye tsi ihi ambayo munaamba kukala, ikakala wekee, bila ya atu na nyama, mana ikatiywa mikononi mwa Akalidayo. 44 Minda indaguzwa kpwa feza na vyeti vindatiywa saini na kupigbwa mihuri mbere ya mashaidi kahi ya tsi ya Benjamini, vidzidzi kuzunguluka Jerusalemu, midzi ya Juda, vidzidzi vya tsi ya myangoni, midzi ya Shefela na midzi ya Negebu. Mana nindaahenda aongokerwe tsona, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”

32:1 32:1 2 Afalume 25:1–7

32:28 32:28 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21

32:34 32:34 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:30–31; 19:1–6

32:35 32:35 2 Afalume 23:10; Jeremia 7:31; Alawi 18:21