33
Ahadi za amani na kuongokerwa
Mwenyezi Mlungu wamuamba tsona, Jeremia ariphokala achere jela kpwenye muhala wa urindzi, “Mimi Mwenyezi Mlungu nriyeumba tsi na nchiihenda ikale nono, dzina rangu ndimi Mwenyezi Mlungu. Niiha nami ndaihika, nami ndakuonyesa mambo makulu garigofwitsika ambago kudzangbwegamanya. Mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli nkagomba kuhusu nyumba za mudzi uhu na nyumba za afalume a Juda ambazo zabomolwa na kuhumira go mawe kudzenga tsona kuta za kuzuwiya zo kambi za maadui ariozangira nyo mudzi asiupige viha. Akalidayo aredza mpigane nao, ela yo mitaru mikulu indaodzala nyufu za atu ambao ndaaolaga kpwa tsukizi kali. Mudzi uhu nkaulozera kogo kpwa sababu ya uyi wao wosi. Ela ndauphoza na niuhende ukaleto tsona, nindaaphoza atu angu na niahende ahamirwe kpwa kuongokerwa kunji na usalama. Nindaauyiza atu a Juda na a Iziraeli kula ko arikotsamizwa kpwa lazima, nami ndahenda akale dza arivyokala pho mwandzo. Nindatakasa dambi zao arizonihendera na kuswamehe dambi yao ya kuniasi. Na mudzi uhu undanihenda niishimiwe, nikale na raha, nitogolwe na niphahe nguma mbere za mataifa ganjina gosi ga duniani, ndigosikira go mambo manono niahenderago na amani niaphayo.
10 “Mimi Mwenyezi Mlungu naamba, ‘Munaamba kukala phatu phapha ni gandzo phasipho na mana, phasipho na mutu wala nyama. Ela mo ndani ya midzi ya Juda yotsamwa na barabara za Jerusalemu zorichwa wekee bila atu wala nyama, kundasikirwa tsona 11  33:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1sauti za raha na kuhererwa, njerejere apigirwazo bwana na bibi arusi na sauti za aimbadzi wakati anareha sadaka za shukurani nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu:
“Mlavireni shukurani Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
mana Mwenyezi Mlungu ni mnono,
mana mendzwaye taisika ta kare na kare!”
12 “ ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, “Phatu phapha ambapho ni gandzo phasipho na atu wala nyama na kpwenye midziye yosi, kundakala na marisa manono ga kutosha arisa kurisa mifugo yao. 13 Arisa andaolanga tsona mangʼondzi gao, kpwenye midzi ya myangoni, midzi ya Shefela, midzi ya Negebu, tsi ya Benjamini, vidzidzi vyozunguluka Jerusalemu na midzi ya Juda, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
14  33:14 Jeremia 23:5–6“ ‘Mimi Mwenyezi Mlungu naamba kukala, wakati uredza ndiphotimiza ahadi nriyoika na atu a Iziraeli na atu a Juda. 15 Siku zizo na wakati uho nindahenda Panda yenye haki itsephule kula chivyazi cha Daudi, naye andahenda haki na garigo sawa kpwenye yo tsi. 16 Siku zizo tsi ya Juda indativywa na Jerusalemu indakala salama, nayo indaihwa, “Mwenyezi Mlungu ndiye haki yehu.” ’ ”
17  33:17 2 Samueli 7:12–16; 1 Afalume 2:4; 1 Nyakati 17:11–14Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, “Daudi kandakosa mutu wa kusagarira chihi cha utawala cha nyumba ya Iziraeli. 18  33:18 Isabu 3:5–10Vivyo hivyo alavyadzi-sadaka kula chivyazi cha Alawi taandakosa mutu ndiyeima mbere zangu kunilavira sadaka za kuochwa, sadaka za mtsere wa kuocha na sadaka zanjina hata kare na kare.”
19 Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia achiamba, 20 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, “Dza viratu ambavyo tamuweza kuvundza chilagane changu nrichoika kuhusu usiku na mutsi kpwedza wakatiwe niriopanga, 21 vivyo hivyo chilagane changu na Daudi mtumishi wangu tachiweza kuvundzika, na kumuhenda iye akose mwana mlume wa kusagarira chihiche cha utawala na piya chilagane changu na atumishi angu alavyadzi-sadaka a chivyazi cha Lawi. 22 Dza nyenyezi ko mlunguni na mtsanga baharini usivyoolangika, ndivyo ndivyoenjereza chivyazi cha Daudi mtumishi wangu na alavyadzi-sadaka ario chivyazi cha Lawi anihumikirao.”
23 Mwenyezi Mlungu wamuamba Jeremia, 24 “Dze tamdzangbwechunguza gara gagombwago ni hinya atu? Aho nkuamba, ‘Mwenyezi Mlungu akarema zo falume mbiri arizozitsambula.’ Akabera atu angu chiasi cha kuona kukala si taifa mwao matsoni. 25 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Kala siikire chilagane changu cha usiku na mutsi na kuika malagizo kuhusu utaratibu wa mlunguni na duniani, 26 phahi ningerema cho chivyazi cha Jakobo na Daudi mtumishi wangu na nisingetsambula mmwenga wa chivyaziche kutawala chivyazi cha Burahimu, Isaka na Jakobo. Mana ndaaonera mbazi na niauyizire kuongokerwa kpwao.’ ”

33:11 33:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1

33:14 33:14 Jeremia 23:5–6

33:17 33:17 2 Samueli 7:12–16; 1 Afalume 2:4; 1 Nyakati 17:11–14

33:18 33:18 Isabu 3:5–10