34
Ujumbe kpwa Zedekiya
34:1 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia, wakati Nebukadineza mfalume wa Babeli na jeshire rosi na falume zosi zokala tsini ya utawalawe ariphokala anapigana na Jerusalemu na midzi chiyoizunguluka. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli wamuamba, “Phiya kpwa Zedekiya mfalume wa Juda ukamuambe kukala mimi Mwenyezi Mlungu naamba, ni phephi kutiya mudzi uhu mikononi mwa mfalume wa Babeli naye andauocha na moho. Kundaweza kuchimbira bii, ela undagbwirwa na kutiywa mwakpwe mikononi. Undamuona ye mfalume wa Babeli na matsogo mwenye na undagomba naye uso kpwa uso, chisha andakuphirika Babeli. Ela sikira neno ra Mwenyezi Mlungu uwe Zedekiya mfalume wa Juda. Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kukuhusu, ‘Kundaolagbwa na upanga, uwe undafwa na amani. Dza viratu atu arivyofukizira uvumba akareo, yani afalume a kare ariokutanguliya, ndivyo ndivyokufukizira uvumba kukupha ishima na kukuririra na kuamba, “Masikini mfalume wehu akafwa!” Mana mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba neno riri.’ ”
Phahi nabii Jeremia wagomba na Zedekiya mfalume wa Juda ko Jerusalemu, wakati jeshi ra mfalume wa Babeli kala rinapigana na atu a Jerusalemu na atu a midzi ya Juda ambavyo kala ikasala. Midzi iyo kala ni Lakishi na Azeka, mana ndiyo midzi yenye ngome yokala ikasala.
Atumwa a Chieburania
anarichwa huru
Jeremia waphaha ujumbe tsona kula kpwa Mwenyezi Mlungu bada ya mfalume Zedekiya kuika chilagane na atu osi a Jerusalemu kuatangazira uhuru atumwa. Chila mutu kala ni amriche huru mtumwa wa Chieburania akale ni mchetu au mlume; ili phasikale na mutu ndiyemuhenda mtumwa Mueburania myawe. 10 Phahi maofisaa osi na atu arioika chilagane chicho akubali kurichira atumwa aho a chilume na a chichetu ili asikale atumwa tsona. 11 Ela badaye agaluka achiahala nyo atumwa ariokala akaarichira huru nao achialazimisha kukala atumwa tsona.
12 Mwenyezi Mlungu achigomba na Jeremia achimuamba, 13 “Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli naamba, ‘Náika chilagane na akare enu nriphoatuluza kula tsi ya Misiri murikokala atumwa. Naambira, 14  34:14 Kutsama 21:2; Kumbukumbu 15:12“Chila mwisho wa mwaka wa sita ni lazima mriche huru Aeburania ayawenu ambao mwaguzirwa na akuhumikireni kpwa muda wa miaka sita, ni lazima muarichire. Ela akare enu taanisikizire wala kuniphundza. 15 Dzuzi-dzuzi mwimwi mwatubu na kuhenda haki mbere zangu mana chila mmwenga warichira mtumwa wa Chieburania akale huru. Hata mwahenda ika chilagane mbere zangu kpwenye nyumba ninamoabudiwa. 16 Ela badalaye mchigaluka na mchiriifya dzina rangu, mana chila mutu wauyira kuhala atumwae a chichetu na a chilume ambao kala akaaricha aphiye vyao amendzako, na mchiashurutisha akale atumwa tsona.” ’ ”
17 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mwimwi tamyaniogopha kpwa kutangaza uhuru, chila mmwenga kpwa nduguye na jiraniwe. Lola, nakutangazirani kuolagbwa na upanga, ukongo mui na ndzala, Mwenyezi Mlungu anaamba. Nindakuhendani mkale utu wa kutisha matsoni pha falume zosi duniani. 18 Nyo atu ariovundza chilagane changu na kusatimiza masharuti ga chilagane arichoika mbere zangu ndaahenda dza mwana ngʼombe ariyemkata manungu mairi na achitsupa kahi-kahize. 19 Atu hinyo ni vilongozi a Juda na a Jerusalemu, aimirizi a muhala, atu ariotulwa, alavyadzi-sadaka na atu osi a yo tsi, ariotsupa kahi-kahi ya vyo vipande viiri vya ye mwana ngʼombe. 20 Nami ndaatiya mikononi mwa maadui gao alondao kuaolaga. Nyufu zao zindakala chakurya cha nyama a mapha na nyama a tsakani. 21 Nindamtiya Zedekiya mfalume wa Juda na maofisaage mikononi mwa maadui gao alondao kuaolaga, yani mikononi mwa jeshi ra mfalume wa Babeli arioaricha na kuphiya vyao. 22 Mimi Mwenyezi Mlungu ndaamuru, auye kahi ya mudzi uhu. Yo midzi andaipiga viha, aiteke na kuiocha. Nami ndaihenda yo midzi ya Juda ikale magandzo na wekee bila atu.”

34:1 34:1 2 Afalume 25:1–11; 2 Nyakati 36:17–21

34:14 34:14 Kutsama 21:2; Kumbukumbu 15:12