35
Uaminifu wa atu a nyumba ya Rekabu
35:1 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia, wakati wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa Josiya, mfalume wa Juda, achimuamba “Phiya kpwa mryango wa Rekabu ukaalike edze kpwenye chumba chimwenga kahi ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, chisha uaphe uchi anwe.” Phahi nakpwendaiha Jaazania mwana wa Jeremia, mdzukulu wa Habazinia na nduguze na anae osi na atu osi a nyumba ya Rekabu. Nchedza nao nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu nchiainjiza chumbani mwa ana a mutu wa Mlungu Hanani, mwana wa Igidalia, chumba hicho kala chi phephi na chumba cha vilongozi, dzulu ya chumba cha Maaseya mwana wa Shalumu, muimirizi wa ryango. Chisha nchiika mbere zao kadzama zirizo tele uchi na kasi, nchiaambira “Nwani uchi.” Ela nyo achijibu achiamba, “Swino tahundanwa uchi bii, mana mkare wehu Jonadabu mwana wa Rekabu wahulagiza achiamba, ‘Msinwe uchi, mwimwi na ana enu hata kare na kare. Piya msidzenge nyumba, msiphande mbeyu mindani wala kukala na chunga cha mizabibu. Ela mundaishi mahemani siku zosi za maisha genu, ili msagale maisha mare kpwenye yo tsi mriyo mu ajeni.’ Swiswi hwagagbwira gosi hurigoamuriwa ni mkare wehu Jonadabu mwana wa Rekabu. Swiswi na achetu ehu na ana ehu a chilume na a chichetu tahudzangbwenwa uchi bii, taudzangbwedzenga nyumba za kuishi mumo, kukala chunga cha mizabibu wala minda. 10 Ela hukasagala mahemani kulunga gosi hurigolagizwa ni mkare wehu Jonadabu mwana wa Rekabu. 11 Ela Nebukadineza mfalume wa Babeli ariphokpwedzapigana na tsi ihi, huchiamba, ‘Ndzoni huchimbire jeshi ra Akalidayo na jeshi ra Aaramu.’ Ndiyo mana hukakala huchisagala Jerusalemu.”
12 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Jeremia achimuamba, 13 “Mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli nakuamba phiya ukaambire atu a Juda na a Jerusalemu hivi, ‘Dze tamuweza kugbwira mafundzo na kulunga maneno gangu? 14 Ro lagizo ra kusanwa uchi ririrolaviwa ni Jonadabu mwana wa Rekabu ralungbwa, nao taanwa uchi hadi rero, mana anatii ro lagizo arirohewa ni mkare wao. Mimi nikagomba namwi kano kpwa kano ela tamukaniphundza. 15 Nikaenderera kukuhumirani mosi atumishi angu manabii kuamba, “Chila mutu naariche uyiwe, adzirekebishe na asilunge milungu yanjina wala kuihumikira. Muchihenda vivyo mundaishi kpwenye tsi nriyokuphani mwimwi na akare enu.” Ela mwimwi tamuyanihegera sikiro au kuniphundza. 16 Atu a chivyazi cha Jonadabu mwana wa Rekabu arigbwira ro lagizo arirolagizwa ni mkare wao, ela mwimwi mwarema kuniphundza.
17 “ ‘Kpwa hivyo ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Lola nindaarehera mai atu a Juda na osi a Jerusalemu nrigoamba ndaarehera, kpwa sababu nkagomba nao, ela taaniphundza, nikaaiha ela taaihika.” ’ ”
18 Phahi Jeremia achiaambira atu a nyumba ya Rekabu, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Kpwa sababu mkalunga go malagizo ga mkare wenu Jonadabu na kugbwira malagizoge gosi na kuhenda vyosi arivyokulagizani, 19 phahi mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli naamba kukala Jonadabu mwana mlume wa Rekabu kandakosa mutu wa kunihumikira.”

35:1 35:1 2 Afalume 23:36—24:6; 2 Nyakati 36:5–7