36
Jehoyakimu anaocha chitabu
cha Jeremia
36:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2Mwaka wa ne wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa Josiya, mfalume wa Juda, Mwenyezi Mlungu wamuamba Jeremia, “Hala chitabu uandike gosi ndigokuambira kuhusu Iziraeli, Juda na mataifa gosi kula wakati nriphoandza kugomba nawe, wakati wa utawala wa Josiya hadi rero. Mendzerepho atu a Juda ndiphosikira kuhusu mai gosi nipangago kuahendera andaricha uyi wao. Achihenda hivyo, mimi nindaaswamehe makosa gao na dambi zao.”
Phahi Jeremia wamuiha Baruku mwana wa Neriya. Ariphokpwedza, Jeremia wagomba arigokala akaambirwa ni Mwenyezi Mlungu, naye Baruku achikala anagaandika chitabuni. Phahi Jeremia achimlagiza Baruku, “Mimi siruhusiwa kuphiya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo uwe phiya nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu siku ambayo atu andakala ana mfungo. Kaasomere nyo atu go garigo mo chitabuni ambago nkakuambira ugaandike. Asomere atu osi a Juda edzao kula midzini mwao. Mendzerepho andamvoya Mwenyezi Mlungu aaswamehe na kukala chila mutu andaricha uyiwe, mana Mwenyezi Mlungu akapanga kuatiya adabu atu aha kpwa tsukizi nyinji sana.” Naye Baruku mwana wa Neriya wahenda dza nabii Jeremia arivyomlagiza. Iye wasoma go garigokala chitabuni mo nyumba ya Mwenyezi Mlungu go maneno ga Mwenyezi Mlungu.
Mwezi wa tisiya, mwaka wa tsano wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa Josiya, mfalume wa Juda, atu osi ko Jerusalemu na osi ariola midzi ya Juda kpwedza Jerusalemu, atangaza mfungo mbere za Mwenyezi Mlungu. 10 Phahi Baruku wasoma cho chitabu chokala na ujumbe wa Jeremia ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, kpwenye chumba cha muandishi yeihwa Gemaria, mwana wa Shafani, chokala muhala wa dzulu phephi na Ryango Dziphya ra nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
11 Kpwedzasikira nyo ujumbe wa Mwenyezi Mlungu uriosomwa kula mo chitabuni, Mikaya mwana wa Gemaria, mdzukulu wa Shafani, 12 wateremuka hadi chumba cha muandishi chokala ndani ya dzumba ra chifalume, ambako vilongozi osi kala asegere: Muandishi Elishama, Delaya mwana wa Shemaya, Elinathani mwana wa Akibori, Gemaria mwana wa Shafani, Zedekiya mwana wa Hanania na vilongozi osi. 13 Mikaya achiaambira maneno gosi ambago kala gakasomwa ni Baruku kula mo chitabuni mbere za atu. 14 Phahi maofisaa osi achimuhuma Jehudi mwana wa Nethania, mwana wa Shelemia, mwana wa Kushi akamuambire Baruku, “Ndzo na cho chitabucho urichochisoma mbere za atu.” Baruku mwana wa Neriya wahala chira chitabu mwakpwe mkpwononi achiphiya. 15 Nao achimuamba, “Sagala uhusomere cho chitabu.” Phahi Baruku achiasomera. 16 Ariphosikira gara maneno achilolana enye kpwa enye kpwa wuoga na achimuambira Baruku, “Ni lazima hukamuambire mfalume ujumbe uhu wosi.” 17 Chisha achimuuza Baruku achimuamba, “Huambire gano gosi wagaandikadze? Ikale Jeremia wagomba nawe uchiandika?” 18 Baruku achiajibu achiamba, “Ehe gaga gosi wagagomba, nami nchigaandika na wino mumu chitabuni.” 19 Phahi nyo maofisaa achimuamba Baruku, “Uwe na Jeremia phiyani mkadzifwitse, na mutu asimanye mchadzifwitsa kuphi.”
20 Bada ya kuchiika cho chitabu chumbani mwa muandishi Elishama, aphiya ko muhalani kpwa mfalume achendamuambira gosi. 21 Chisha mfalume achimuhuma Jehudi akahale cho chitabu. Naye achendachihala mo chumbani mwa muandishi Elishama achedzamsomera mfalume na go maofisaa gosi garigokala gaimire phephi na mfalume. 22 Kala ni mwezi wa tisiya naye mfalume kala asegere ndani ya nyumba ihumirwayo wakati wa mnyevu na mbereze kala phana dzocho ra moho ndani ya nyungu. 23 Chila Jehudi ariphomala kusoma karatasi tahu au ne, ye mfalume wazikata na rumu na achizitsupha ndani ya yo nyungu ya moho, hadi chitabu chosi chichisira kuphya. 24 Ela mfalume na atumishie osi taaogophere wala kukpwanyula mavwazi gao kpwa sonono ariphosikira maneno higo. 25 Hata dzagbwe Elinathani, Delaya na Gemaria amʼbembeleza mfalume asioche cho chitabu, ela kayaaphundza. 26 Naye mfalume achilagiza mwanawe Jerahimeeli, Seraya mwana wa Azirieli na Shelemia mwana wa Abudeeli akamgbwire muandishi Baruku na nabii Jeremia, ela Mwenyezi Mlungu achikala akaafwitsa.
27 Bada ya mfalume kuocha chira chitabu ambacho Baruku wachiandika kpwa maneno ga Jeremia, Mwenyezi Mlungu achimuamba Jeremia, 28 “Hala chitabu chanjina uchiandike ujumbe wosi ambao kala u kpwenye chitabu cha kpwandza chirichoochwa ni Jehoyakimu mfalume wa Juda. 29 Chisha muambire Jehoyakimu mfalume wa Juda, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Uwe wachiocha cho chitabu na uchiamba, “Kpwa utu wani waandika mo chitabuni kukala ati mfalume wa Babeli ni lazima edze abanange tsi ihi na kuaolaga atu na nyama osi ariomumu?” 30 Kpwa hivyo kuhusu Jehoyakimu mfalume wa Juda, Mwenyezi Mlungu anaamba, “Kandakala na mutu wa chivyaziche wa kusagarira chihi cha utawala cha Daudi. Lufure rindatsuphiwa kondze riphye na dzuwa mutsi na usiku rindalwamiswa ni manena. 31 Nindamtiya adabu iye, anae na atumishie kpwa uyi wao. Nindaahenda aho na nyo atu asagalao Jerusalemu na a Juda aphahwe ni chila aina ya uyi nriogomba nindaahenda, mana taayasikira bii.” ’ ”
32 Phahi Jeremia wahala chitabu chanjina achimupha muandishi Baruku mwana wa Neriya. Naye Jeremia achigomba tsona na Baruku achiandika. Iye waandika gosi garigokala ndani ya chira chitabu chirichoochwa ni Jehoyakimu mfalume wa Juda isiphokala charo hichi waandika maneno manji zaidi.

36:1 36:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2