39
Jerusalemu inatekpwa
Mwezi wa kumi wa mwaka wa tisiya wa Zedekiya mfalume wa Juda kutawala, Nebukadineza mfalume wa Babeli wakpwedza na jeshire rosi kpwedzavamia Jerusalemu. Iriphofika siku ya tisiya ya mwezi wa ne, mwaka wa kumi na mwenga wa utawala wa Zedekiya, ukuta wa nyo mudzi wabomolwa. Phahi Jerusalemu iriphohalwa mateka, maofisaa osi a mfalume wa Babeli akpwedza achisagala ryango ra kahi-kahi achiandza kutawala. Aho kala ni Nerigali-Sharezeri kula Samigari, Nebo-Sarisekimu mkpwulu wa maofisaa na maofisaa anjina kula kpwa mfalume wa Babeli. Mfalume Zedekiya na anajeshi osi ariphoaona, achimbira kula mo mudzini usiku kutsupira munda wa mfalume, achitsupa na ryango ra kahi-kahi za zo kuta mbiri na achilongoza kuphiya uphande wa Araba.* 39:4 Araba ni dete ra Joridani uphande wa mlairo wa dzuwa wa Jerusalemu. Ela ro jeshi ra Akalidayo raazoresa hadi achimgbwira Zedekiya kpwenye tsi ya kugbwa ya Jeriko, achimuhala achiphiya naye kpwa Nebukadineza mfalume wa Babeli hiko Ribula kahi ya tsi ya Hamathi naye achimuamula. Kuko Ribula ye mfalume wa Babeli watsindza ana osi a Zedekiya mbereze na kuolaga vilongozi osi a Juda. Chisha achimsokola matso ye Zedekiya na achimfunga silisili za shaba ili amphirike Babeli. Nyo Akalidayo aocha dzumba ra mfalume na zo nyumba za atu na achibomola ukuta wa Jerusalemu. Nebuzaradani, mkpwulu wa arindzi a mfalume achiahala mateka, nyo atu ariosala mo mudzini, nyo ariokala akadzisalimisha kpwakpwe na atu anjina osi achiphiya nao Babeli. 10 Ela Nebuzaradani waricha atu ariokala ni achiya kahi ya tsi ya Juda na achiapha mizabibu na minda yokala na mimea wakati uho.
11 Nebukadineza mfalume wa Babeli kala akamlagiza Nebuzaradani, mkpwulu wa arindzi a mfalume, kuhusu Jeremia, kuamba, 12 “Muhale na umrinde vinono, usimuhende rorosi iyi, ela muhendere rorosi akuambiraro.” 13 Phahi Nebuzaradani, mkpwulu wa arindzi wa mfalume na Nebushazibani, mkpwulu wa vilongozi na Nerigali-Sharezeri mutu wa cheo chikulu na maofisaa osi anjina a mfalume wa Babeli, 14 alagiza Jeremia atuluzwe kula muhala wa arindzi, achimuika tsini ya urindzi wa Gedalia mwana wa Ahikamu, mdzukulu wa Shafani amuuyize kpwao. Ndipho Jeremia achendasagala na atu a kpwao.
15 Jeremia ariphokala akafungirwa ndani ya muhala wa arindzi, Mwenyezi Mlungu wagomba naye achimuamba, 16 “Phiya ukamuambire Ebedi-Meleki kukala, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, ‘Lola, ndatimiza nrigogomba kuhusu mudzi uhu, si kpwa manono, ela kpwa mai. Nawe undagaona wakati ndiphohendeka. 17 Ela mino ndakuokola siku iyo. Kundatiywa mikononi mwa hinyo atu uaogophao, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 18 Mana kpwa kpweli ndakutivya, nawe kundaolagbwa na upanga, ela undatiya kpwa sababu unanikuluphira,’ mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

*39:4 39:4 Araba ni dete ra Joridani uphande wa mlairo wa dzuwa wa Jerusalemu.