40
Jeremia anarichwa huru
Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia bada ya kukala akarichirwa ni Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume ko Rama. Nebuzaradani kala akamuona Jeremia akafungbwa silisili phamwenga na atu osi a Jerusalemu na a Juda ariokala akahalwa mateka anaphirikpwa Babeli. Nebuzaradani ariphomphaha Jeremia wamuiha kanda achimuamba “Mwenyezi Mlungu, Mlunguo waatangazira kukala phatu phapha phandafikpwa ni mashaka higa. Naye akahenda kpweli dza vira arivyoamba andahenda. Vivi vyakala kpwa kukala mwamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu tsona tamumphundzire bii. Ela vivi rero nakuvugula silisili za mikononi nikurichire. Ichikala u tayari kuphiya nami Babeli, huphiye nami ndakutundza vinono. Ela napho kulonda, tsambula phophosi ulondapho kpwenye tsi yosi hino nawe uphiye. Ichikala undasala, phahi uya kpwa Gedalia, mwana wa Ahikamu, mdzukulu wa Shafani, ariyetsambulwa ni mfalume wa Babeli aimirire midzi ya Juda, ukasagale phamwenga na nyo atu, au uphiye kokosi ambako unaona ni sawa kuphiya.” Ye mkpwulu wa arindzi wamupha chakurya, zawadi na achimrichira aphiye vyakpwe. Phahi Jeremia waphiya kpwa Gedalia mwana wa Ahikamu hiko Mizipa, achendasagala kuko phamwenga na atu ambao kala akasala kpwenye tsi iyo.
40:7 2 Afalume 25:22–24Akulu osi a majeshi na vikosi vyao ariodzifwitsa ko tsi ya kugbwa wakati wa viha asikira kukala mfalume wa Babeli kala akatsambula Gedalia mwana wa Ahikamu kukala liwali kahi ya yo tsi. Piya asikira kala akamuika chilongozi wa alume, achetu na anache ambao kala ni achiya kpwenye yo tsi, ambao taaharirwe mateka kuphirikpwa Babeli. Ndipho achedza kpwa Gedalia ko Mizipa. Aho kala ni Isimaili mwana wa Nethania, Jonathani na Johanani ana a Karea, Seraya mwana wa Tanihumethi, ana a Efai Munetofa, Jezaniya kula Maaka, aho osi na vikosi vyao. Gedalia mwana wa Ahikamu, mdzukulu wa Shafani waapira aho na vikosi vyao achiamba, “Msiogophe kuahumikira Akalidayo, sagalani mumu tsini na mumuhumikire mfalume wa Babeli na mambo genu gandakuphihiranito. 10 Mimi nindasala Mizipa nkuwakilisheni mbere za Akalidayo ndiohutsolokera. Ela mwimwi siyani uchi wa zabibu, mvune matunda ga wakati wa vuri, mtengeze mafuha ga zaituni, mgatiye miyoni na msagale kpwenye midzi mriyoihala.” 11 Vivyo hivyo, Ayahudi ariokala Moabu, Amoni, Edomu na tsi zosi ariphosikira kukala mfalume wa Babeli kala akaricha atu ko Juda na achitsambula Gedalia mwana wa Ahikamu mdzukulu wa Shafani, akale mtawala wao, 12 osi auya kula kokala akatsamukana achiphiya tsi ya Juda kpwa Gedalia ko Mizipa. Achendavuna zabibu na matunda ga vuri kpwa unji.
13 Phahi Johanani mwana wa Karea na vilongozi osi a jeshi ariodzifwitsa ko weruni, akpwedza kpwa Gedalia ko Mizipa 14 achimuamba, “Unamanya kukala mfalume Baalisi wa Aamoni akahuma Isimaili mwana wa Nethania edze akuolage?” Ela Gedalia mwana wa Ahikamu kayaamini. 15 Phahi Johanani wamuiha njama Gedalia ko Mizipa achimuamba, “Niricha nikamuolage Isimaili mwana wa Nethania na taphana ndiyemanya. Kpwa utu wani akuolage na kuahenda Ayahudi osi achiokukuluphira atsamuke na atu a Juda asereo aangamike?” 16 Ela Gedalia mwana wa Ahikamu achimuamba Johanani mwana wa Karea, “Usimuolage, unagomba handzo, Isimaili kaweza kuhenda dzambo dza hiro.”

40:7 40:7 2 Afalume 25:22–24