41
Gedalia anaolagbwa
41:1 2 Afalume 25:25Mwezi wa sabaa, Isimaili mwana wa Nethania, mdzukulu wa Elishama, ambaye kala ni wa chivyazi cha chifalume, wakpwedza kpwa Gedalia mwana wa Ahikamu phamwenga na ayae kumi ko Mizipa. Wakati ariphokala anarya chakurya phamwenga Gedalia ko Mizipa, Isimaili mwana wa Nethania na hara atu kumi ariokala a phamwenga naye aunuka achimuolaga Gedalia mwana wa Ahikamu, mdzukulu wa Shafani na upanga, iye ambaye mfalume wa Babeli kala akamtsambula akale chilongozi wa yo tsi. Isimaili piya waatsindza Ayahudi osi ariokala na Gedalia hiko Mizipa, na anajeshi a Akalidayo ariokala kuko.
Siku ya phiriye bada ya kuolagbwa Gedalia, kabila tagadzangbwemanyikana, phakpwedza atu mirongo minane kula Shekemu, Shilo na Samariya. Atu aha kala akanyola vyeru vyao, akavwala mademu na miri yao kala ikakatwa-katwa. Atu aha kala akedza nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu kulavya sadaka za mtsere na uvumba. Phahi Isimaili mwana wa Nethania wauka Mizipa achendaaphokera kuno anarira. Ariphokutana nao waambira, “Ndzoni kpwa Gedalia mwana wa Ahikamu.” Ariphoinjira mo mudzini, Isimaili mwana wa Nethania na nyo atu ariokala phamwenga naye, achiaolaga na achiatiya chisima cha ndoo. Ela atu kumi kahi yao achimuamba Isimaili, “Usihuolage, mana huna nganu, shayiri, mafuha na asali ambayo hukaifwitsa ko mindani.” Phahi aho achiaricha kaaolagire.
Cho chisima cha ndoo ambamo Isimaili watiya miri ya hara atu ambao kala akaaolaga kala ni chisima cha ndani sana chotsimbwa ni mfalume Asa kpwa adzirinde na mfalume Baasha wa Iziraeli. Isimaili mwana wa Nethania achichiodzaza nyufu za hara ambao kala akaaolaga. 10 Chisha Isimaili wahala mateka atu osi ambao kala a hiko Mizipa, ana achetu a mfalume na atu osi ariorichwa hiko Mizipa, ambao Nebuzaradani, mkpwulu wa arindzi a mfalume kala akaaika tsini ya Gedalia mwana wa Ahikamu. Isimaili mwana wa Nethania achiahala mateka na achiuka na kuvuka nao muho Joridani hadi tsi ya Aamoni.
11 Ela Johanani mwana wa Karea na vilongozi osi a majeshi ariokala phamwenga naye ariphosikira mai gosi ambago Isimaili mwana wa Nethania kala akahenda, 12 ahala atu aho achiphiya ili akapigane na Isimaili mwana wa Nethania. Akpwendakutana naye kpwenye mtsara mkpwulu urio hiko Gibioni. 13 Atu ariokala phamwenga na Isimaili ariphoona Johanani mwana wa Karea na vilongozi osi a majeshi, ahererwa sana. 14 Chisha atu osi ambao Isimaili kala akaahala mateka kula Mizipa agaluka achiungana na Johanani mwana wa Karea. 15 Ela Isimaili mwana wa Nethania wachimbira Johanani na atu anane, nao achiphiya tsi ya Aamoni. 16 Phahi Johanani mwana wa Karea na vilongozi osi a majeshi ariokala phamwenga naye ahala nyo atu ambao Isimaili mwana wa Nethania kala akaahala mateka kula Mizipa bada ya kumuolaga Gedalia mwana wa Ahikamu. Hinya kala ni anajeshi, achetu, anache na atumishi ariotulwa, ambao Johanani kala anaauyiza kula Gibioni. 17 Auka, achendachita kambi Geruthi-Kimuhamu phephi na Bethilehemu, kuno ana nia ya kuphiya Misiri, 18 ili kuchimbira Akalidayo. Aho kala anaogopha kpwa vira Isimaili mwana wa Nethania kala akamuolaga Gedalia mwana wa Ahikamu, ambaye mfalume wa Babeli kala akamtsambula akale mtawala wa tsi hiyo.

41:1 41:1 2 Afalume 25:25