42
Atu ariosala anaonywa asiphiye Misiri
Chisha nyo akulu a majeshi, Johanani mwana wa Karea na Azaria mwana wa Hoshaya na atu osi kula mvyere hadi mdide, aphiya kpwa nabii Jeremia achendamuamba, “Hunakuvoya ukubali mavoyo gehu, huvoyere swiswi huriosala kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. Mana kala hu anji ela vivi hukasala achache dza uonavyo. Mvoye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo ahuambire huphiyephi na huhendedze.” Nabii Jeremia achiajibu achiamba, “Nikakusikirani, nami ndamvoya ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kulengana na muchivyonivoya, na vyo Mwenyezi Mlungu ndivyojibu, ndakuambirani, nami sindakufwitsani chitu.” Chisha achimuamba Jeremia, “Mwenyezi Mlungu naakale shaidi wa kpweli na muaminifu chinyume chehu ichikala tahundahenda kulengana na gosi ndigokuhuma uhuambire. Gakale ni manono au mai, swiswi hundalunga sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu ambaye hunakuhuma kpwakpwe. Hundamphundza ili mambo gehu gakale manono.”
Bada ya siku kumi Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia. Phahi wamuiha Johanani mwana wa Karea na akulu osi a majeshi ariokala phamwenga naye na atu osi kula akulu hadi adide. Achiaambira, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli mriyenihuma kpwakpwe nikakuvoyereni, anaamba hivi, 10 ‘Mchisala tsi ihi mimi ndakudzengani, sindakuvomolani bii. Sindakungʼolani ela ndakuphandani, mana nasononeka kpwa go mashaka nrigokureherani. 11 Msimuogophe ye mfalume wa Babeli ambaye hivi sambi munamuogopha, msikale na wasiwasi kumuhusu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. Mana ni phamwenga namwi, nami ndakutivyani na kukukombolani kula mwakpwe mikononi. 12 Nindakuonerani mbazi, na nimuhende akuonereni mbazi ili akuricheni msale kpwenye tsi ihi. 13 Ela mchirema kuphundza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu kpwa kuamba, “Tahundasala kpwenye tsi ihi.” 14 Au muambe, “Hata, swiswi hundaphiya tsi ya Misiri, ambako tahundashuhudiya viha, tahundasikira gunda ra viha wala tahundatsowa chakurya, hukasagale kuko.” 15 Napho mwi atu a Juda muriosala mundahenda hivyo phahi phundzani agombago Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Ichikala mkakata shauri kuphiya Misiri kpwendasagala kuko, 16 phahi vyo viha ambavyo munaviogopha myakutana navyo kuko na yo ndzala ambayo munaiogopha indakulungani hadi ko Misiri, namwi mundafwa kuko. 17 Atu osi ario na nia ya kpwendasagala Misiri, anjina andafwa kpwa upanga, anjina na ndzala na anjina kpwa makongo mai. Taphana mutu ndiyetiya wala kuepuka go mashaka ndigoarehera.”
18 “ ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Mwimwi ndiphophiya Misiri ndakutsukirirwani na kukutiyani adabu dza nrivyotsukirirwa na kuatiya adabu atu a Jerusalemu. Mundakala atu a kulaphizwa na a kuzemererwa, utu wa kutisha, ndzimo ya kulanira na atu a kunyeterwa. Namwi tamundaona tsi ihi tsona.” ’ ”
19 Jeremia achiambira atu, “Mwenyezi Mlungu anakuambirani mwi atu a Juda muriosala, ‘Musiphiye Misiri.’ Manyani kukala nikakuonyani siku ihi ya rero, 20 kukala mchiphiya mundahenda makosa makulu. Mriphonihuma kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu mwaamba, ‘Huvoyere kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, na gogosi ndigokuambira swiswi hundagahenda.’ 21 Ihi rero nkakuambirani ela tamtaki kulunga rorosi ambaro Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu wanihuma nikuambireni. 22 Kpwa hivyo manyani kukala mundafwa kpwa upanga, ndzala na makongo mai kuko ambako munaririkana kuphiya kpwendasagala.”