43
Jeremia anaphirikpwa Misiri
Jeremia ariphomarigiza kuaambira atu osi gosi arigolagizwa ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao aambire, Azaria mwana wa Hoshaya na Johanani mwana wa Karea na atu osi ajeuri achimuamba Jeremia, “Uwe unahuchenga. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu kakakuhuma uambe, ‘Musiphiye Misiri mchasagala kuko,’ ela Baruku mwana wa Neriya ndiye achiyekufyakatsira chinyume chehu, ili hutiywe mikononi mwa Akalidayo, ahuolage au ahutsamize kpwa lazima ahuphirike Babeli.” Kpwa hivyo Johanani mwana wa Karea na akulu a majeshi na atu osi taayaphundza sauti ya Mwenyezi Mlungu, kukala asale mo tsi ya Juda. 43:5 2 Afalume 25:26Badalaye Johanani mwana wa Karea na akulu osi a majeshi ahala atu a Juda ariokala akauya ili asagale tsi ya Juda kula mataifa ganjina ambako kala akaphirikpwa. Aho alongoza alume, achetu, anache, ana achetu a mfalume na chila mmwenga ambao Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume waaricha tsini ya ulongozi wa Gedalia mwana wa Ahikamu mdzukulu wa Shafani. Nabii Jeremia na Baruku mwana wa Neriya piya akala kpwenye charo chicho. Phahi akosa kulunga sauti ya Mwenyezi Mlungu achiphiya Misiri. Aho atsolokera mudzi wa Tapanesi.
Kuko Tapanesi Mwenyezi Mlungu wagomba na Jeremia achimuamba, “Hala mawe makulu ukagafwinike na ulongo kanda-kanda ya ryango ra kuinjirira dzumba ra Farao ko Tapanesi, mbere za nyo atu a Juda. 10 Chisha uambire, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Lola, nindamlagizira mtumishi wangu Nebukadineza mfalume wa Babeli, naye andaika chihiche cha utawala dzulu ya gaga mawe nchigogafwitsa phapha, naye andatandaza paa ra utawalawe. 11 Iye andakpwedza Misiri edze aivamie na aiturye. Ariopangirwa kuolagbwa na makongo andaolagbwa na makongo, ariopangirwa kuhalwa mateka andahalwa mateka na ariopangirwa kuolagbwa na upanga andahendwa hivyo. 12 Andazitiya moho zo nyumba za kuvoya milungu ya Misiri na kuihala mateka yo milungu yao. Dza mrisa adondolavyo tsaha mwakpwe nguwoni, ndivyo Nebukadineza ndivyo dondola chila chitu mo tsi ya Misiri na kuuka kuko na amani. 13 Mumo kpwenye nyumba ya kuvoya mlungu wa dzuwa ko Misiri, andabomola nguzo za milungu ya Misiri na kuzitiya moho zo nyumba za kuvoya milungu ya dzuwa.’ ”

43:5 43:5 2 Afalume 25:26