44
Aiziraeli ariosala Misiri
anaenderera kuabudu vizuka
Hiri ndiro neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira Jeremia kuhusu Ayahudi osi ariokala anasagala Misiri, haswa midzi ya Migidoli, Tapanesi, Memufisi na tsi ya Pathirosi. “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Mwimwi mwaona go mai gosi nrigohendera Jerusalemu na midzi ya Juda. Rero midzi iyo ni magandzo na i wekee bila atu, kpwa sababu ya go mai arigohenda. Aho anitsukiza kpwa kufukiza uvumba na kuabudu milungu yanjina ambayo aho, mwimwi na akare enu tamuimanya. Ela náenderera kuahumira atumishi angu manabii, arioaambira, ‘Msihende dzambo hiri ra kutsukiza ambaro narimena.’ Ela taayahega masikiro gao wala kuniphundza, taayaricha kuhenda mai, aho aenderera kufukizira uvumba milungu yanjina. Kpwa hivyo nchiatsukirirwa sana na tsukizi zangu zichiaka dza moho kpwenye midzi ya Juda na barabara za Jerusalemu, nazo zichikala madzala na magandzo hadi rero. Vivi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Kpwa utu wani munadzirehera mashaka makulu hivi ndigokuangamizani mosi? Hata phasisale alume wala achetu, anache wala ana atsanga kahi za tsi ya Juda? Kpwa utu wani munanitsukiza kpwa kufukizira uvumba vizuka murivyovitengeza enye hiku Misiri? Mwimwi mnalonda kudziolaga enye, na muhende atu a mataifa gosi duniani kukuhendani ndzimo ya kulanira na kunyetera atu. Dze, mwayala nyo uyi wa akare enu, uyi wa afalume a Juda, uyi wa achetu ao, uyi wenu enye na uyi wa achetu enu, muriouhenda ko tsi ya Juda na kpwenye barabara za Jerusalemu? 10 Aho taadzangbwegbwa maguluni hadi rero wala kuogopha, wala kulunga shariya na amuri zangu ambazo nakuikirani mbere zenu na mbere za akare enu.
11 “Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, Nikakata shauri kukureherani mai na kuangamiza chila mmwenga kahi za Juda yosi. 12 Na kuhusu atu osi a Juda ariosala achiokata shauri kuphiya Misiri na kpwendasagala, nindahakikisha osi akaangamizwa kuko hiko. Osi, avyere hadi adide andaolagbwa na upanga au ndzala, nao andakala utu wa kutisha, ndzimo ya kulanira na atu a kuberwa. 13 Nindaatiya adabu atu kuko Misiri kpwa upanga, ndzala na makongo dza nirivyoahenda ariphokala Jerusalemu. 14 Taphana hata mmwenga kahi ya atu a Juda ariosala achiophiya Misiri, ndiyechimbira au kutiya au kuuya Juda. Dzagbwe anaaza kuuya na kuishi kuko, taandauya isiphokala atu achache tu ndiotiya.”
15 Phahi nyo alume ariomanya kukala achetu aho kala achifukizira uvumba milungu yanjina, na achetu ariokala aimire phapho, yani mkpwutano mkpwulu wa atu osi asagalao Pathirosi hiko tsi ya Misiri, amuamba Jeremia, 16 “Swiswi tahundaphundza nyo ujumbeo ambao unaamba wahumwa ni Mwenyezi Mlungu. 17 Ela hundahenda hurichoapa kuchihenda. Hundamfukizira uvumba mlungu aihwaye Malikiya wa mlunguni na kummwagira sadaka za vinwadzi dza vyo hurivyokala huchihenda swiswi na akare ehu, afalume ehu na vilongozi ehu arivyohenda hiko midzi ya Juda na kpwenye barabara za Jerusalemu. Wakati hinyo kala huna chakurya cha kutosha, tahutsowere chitu na tahuphahirwe ni utu wowosi uyi. 18 Ela hangu huriche kumfukizira uvumba ye Malikiya wa mlunguni na kumlavira sadaka za vinwadzi, hukatsowa chila chitu na hunaolagbwa na upanga na ndzala.” 19 Nao achetu achiamba, “Huriphomfukizira uvumba Malikiya wa mlunguni na kummwagira sadaka za vinwadzi, na kumtengezera keki za umbore kpwani alume ehu taamanyire?”
20 Phahi Jeremia achigomba na atu osi, alume kpwa achetu ariokala akamjibu achiamba, 21 “Dze munaona Mwenyezi Mlungu kayatambukira wala kutiya manani kukala mwimwi, akare enu, afalume enu, vilongozi enu phamwenga na atu osi a yo tsi mwafukiza uvumba kpwenye midzi ya Juda na barabara za Jerusalemu? 22 Ye Mwenyezi Mlungu ariphokala kaweza tsona kuvumirira uyi wenu na go mambo ga kutsukiza mrigogahenda, tsi yenu yahendwa ndzimo ya kulanira, ichikala gandzo tsona wekee bila mutu dza irivyo rero. 23 Ni kpwa sababu mwamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu kpwa kufukiza uvumba. Tamuyamtii Mwenyezi Mlungu wala kulunga shariyaze, amurize na shuhudaze, ndiyo mana mkaphahwa ni mashaka gaga dza muonavyo hivi rero.”
24 Jeremia achiambira atu osi phamwenga na achetu, “Phundzani vyo Mwenyezi Mlungu aambavyo, mwimwi atu a Juda murio tsi ya Misiri. 25 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba: Mwimwi na achetu enu mwagomba na vino mkagahenda, mwimwi mwaamba, ‘Swiswi hwaika naziri kukala hundamfukizira uvumba Malikiya wa mlunguni na kumlavira sadaka za vinwadzi na hundaziusa!’ Haya timizani mrigogomba, usani naziri zenu. 26 Ela sikirani neno ra Mwenyezi Mlungu, mwimwi atu a Juda msagalao tsi ya Misiri: Mwenyezi Mlungu anaamba, lola, nikaapa kpwa dzina rangu kulu, kukala takuna hata mmwenga kahi ya atu a Juda ndiyeapa kpwa dzina rangu kuamba, ‘Dza Mwenyezi Mlungu aishivyo.’ 27 Mana naalola ili niahende mambo mai wala si manono. Atu osi a Juda ario Misiri andaolagbwa na upanga na ndzala hata asire. 28 Na nyo ndiochimbira upanga na kuuya tsi ya Juda kula tsi ya Misiri andakala achache sana. Phahi atu osi a Juda ndiotiya andamanya ni neno ra ani risirogaluka, ni rangu au ni rao. 29 Ihi ndiyo ndiyokala ishara kukala mimi ndakutiyani adabu phapha hipha, Mwenyezi Mlungu anaamba, ili mmanye kukala kpwa kpweli ahadi yangu ya kukuhenderani mai ndaitimiza. 30  44:30 2 Afalume 25:1–7Mwenyezi Mlungu anaamba, lola, nindamuhenda Farao Hofira, mfalume wa Misiri aturywe ni maaduige alondao kumuolaga, dza nrivyomuhenda Zedekiya mfalume wa Juda aturywe ni Nebukadineza mfalume wa Babeli, aduiwe na ariyelonda kumuolaga.”

44:30 44:30 2 Afalume 25:1–7