2
Jesu anaphiya harusini hiko Kana
Siku ya hahu kpwakala na arusi hiko mudzi wa Kana, jimbo ra Galilaya. Nine wa Jesu kala a phapho. Jesu naye piya waalikpwa arusi iyo phamwenga na anafundzie. Uchi wa zabibu uriphosira hipho harusini, nine wa Jesu wakpwedzamuamba, “Uchi wao ukasira.” Jesu achimuamba nine, “Phana rangu rani mayo? Wakati wangu taudzangbwe.” Nine achiaambira ahendadzi-kazi, “Hendani rorosi ndirokuambirani muhende.”
Phahi kala phana simikiro sita za mawe ambazo chila mwenga kala inaodzala madzi, madaba mane hadi sita. Zaikpwa kpwa jadi ya Chiyahudi ya kudzitakasa.* 2:6 Ayahudi kala achisinga mikono na kudzitakasa kpwa njira malumu kabila ya kurya, kabila ya kuinjira ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu na wakati wanjina malumu. Jesu waambira hara ahendadzi-kazi, “Odzazani madzi hizi simikiro zosi.” Nao achiziodzaza lingo lingo. Chisha achiaambira, “Haya hekani mumphirikire muandazi mkpwulu wa sharee.” Nao achiheka achimphirikira, naye muandazi mkpwulu achitsumbula. Mbavi gara madzi kala gakagaluka uchi, phahi wadziuza ulaphi huno. Ela ahendadzi-kazi arioheka higo madzi kala anamanya ulako. Phahi yuya muandazi mkpwulu wamuiha kanda bwana arusi, 10 achendamuamba, “Kawaida mutu nkuandza kulavya uchi mnono hata atu achikolwa, ndipho akalavya uchi mui. Ela uwe unalavya uchi mnono mwisho-mwisho!”
11 Jesu wahenda chilinje hichi hiko Kana, jimbo ra Galilaya. Chilinje hichi chakala dalili ya kpwandza kuonyesa kukala uwezowe wala kpwa Mlungu. Kpwa sababu iyo anafundzie amkuluphira.
12  2:12 Mathayo 4:13Badaye Jesu wauka achiphiya Kaperinaumu phamwenga na nine, nduguze a chilume na anafundzie. Hiko akpwendakala siku chache.
Jesu anazola achuuzi
kula Nyumba ya Kuvoya Mlungu
(Mathayo 21:12–13; Mariko 11:15–17; Luka 19:45–46)
13  2:13 Kutsama 12:1–27Sikukuu ya Chiyahudi ya Pasaka iriphofika phephi, Jesu waphiya Jerusalemu. 14 Ariphofika hiko, wainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu na achiona atu anaguza ngʼombe, mangʼondzi na njiya. Piya waona atu okala asegere mezani anagaluza pesa. 15 Phahi wasuka chikoto achiatuluza kondze hara atu phamwenga na ngʼombe na mangʼondzi. Achipendula-pendula meza za ariokala anagaluza pesa, na pesa zao zichimwagika. 16 Chisha achiagalukira hara aguzao njiya, na achiaambira kpwa usiru, “Tuluzani vitu vyenu! Nyumba ya Baba msiihende chete!” 17  2:17 Zaburi 69:9Anafundzie ariphosikira hivyo, atambukira Maandiko gaambago, “Mendzwa nriyo nayo kpwa sababu ya nyumbayo indanirya.”
18 Phahi vilongozi a Chiyahudi amuuza Jesu, “Undahuonyesa chilinje chani hata humanye una uwezo wa kuhenda gosi higa uhendago?” 19  2:19 Mathayo 26:61; 27:40; Mariko 14:58; 15:29Achiaambira, “Ivundzeni hino Nyumba ya Kuvoya Mlungu nami nindaidzenga tsona kpwa siku tahu.” 20 Nao achimuamba, “Dzengo rohala miaka mirongo mine na sita kusira, uridzenge kpwa siku tahu? Iyo taiwezekana bii!” 21 Ela nyumba ambayo Jesu kala anabisha habarize, kala ni mwiriwe. 22 Phahi ariphofufulwa, anafundzie atambukira kukala maneno higa wagagomba. Nao achiamini higo Maandiko na higo ambago Jesu kala akaambira.
23 Jesu ariphokala Jerusalemu, wakati wa Sikukuu ya Pasaka, atu anji amkuluphira kpwa sababu aona vilinje arivyohenda. 24 Ela Jesu wamanya hinya atu taakuluphirika, mana anamanya achili za anadamu zirivyo. 25 Kala kana haja ya mutu yeyesi kumuambira vira anadamu arivyo, kpwa sababu ye mwenye anamanya moyo wa chila mutu.

*2:6 2:6 Ayahudi kala achisinga mikono na kudzitakasa kpwa njira malumu kabila ya kurya, kabila ya kuinjira ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu na wakati wanjina malumu.

2:12 2:12 Mathayo 4:13

2:13 2:13 Kutsama 12:1–27

2:17 2:17 Zaburi 69:9

2:19 2:19 Mathayo 26:61; 27:40; Mariko 14:58; 15:29