3
Jesu anabisha na Nikodemu
Kpwakala na chilongozi mmwenga wa Chiyahudi yeihwa Nikodemu. Mutu hiyu piya kala ni Mfarisayo. Siku mwenga waphiya kpwa Jesu usiku achendamuamba, “Rabi, hunamanya kukala uwe u mwalimu yehumwa ni Mlungu. Mana takuna awezaye kuhenda vilinje uhendavyo bila ya Mlungu kukala phamwenga naye.” Jesu achiamba, “Nakuambira kpweli, mutu kaweza kuona ufalume wa Mlungu asiphovyalwa kano ya phiri.”* 3:3 Chiyunani, mana ganjina ga kano ya phiri ni kula dzulu.
Nikodemu achimuuza, “Ela mutu anawezadze kuvyalwa ichikala ni mvyere? Mana kpwa kpweli mutu kaweza kuuya ndanini mwa nine kano ya phiri na akavyalwa tsona!” Achiambwa, “Hakika nakuambira kpweli, mutu asiphovyalwa kpwa madzi na Roho Mtakatifu, kaweza kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu. Anadamu nkuvyala anadamu ario na uhai, ela Roho Mtakatifu nkuvyala atu ario na uhai wa chiroho. Kpwa hivyo gasikuangalaze higa nchigokuambira, kukala ni lazima mutu avyalwe kano ya phiri. Roho Mtakatifu ndiye aaphaye atu uhai wa chiroho. Ni dza viratu phuto, mana nkuvuma kuphiya kokosi rilondako. Unarisikira rinavuma, ela kumanya rilako wala riphiyako.”
Nikodemu achiuza, “Mambo gano ganawezekanadze?” 10 Jesu achimuamba, “Uwe mwalimu mzima wa Ayahudi uheshimiwaye sana hipha Iziraeli! Inawezekanadze kale kumanya mambo higa? 11 Nakuambira kpweli kukala hunagomba mambo humanyago na kuaambira atu hurigoona, ela bado tamuna mioyo ya kukubali ujumbe wehu. 12 Sambi nakuuza, nkakuambirani mambo ga himu duniani, ela tamniamini, dze, nchikuambirani mambo ga mlunguni vyo kpweli mundaamini? 13 Takuna ariyephiya dzulu mlunguni, ela mimi, Mutu Yela Mlunguni, nátserera kula kuko. 14  3:14 Isabu 21:9Dza viratu Musa arivyounula nyoka ya shaba 3:14 Nyoka ya shaba: Nyoka yotengezwa na shaba yoikpwa dzulu ya chatsi ili yeyesi ariyekala mkpwongo ariphoilola waphola (soma Isabu 21:9). dzulu ya chatsi hiko weruni, vivyo hivyo nami, Mutu Yela Mlunguni, ni lazima niunulwe 15 ili chila mutu ndiyenikuluphira aphahe uzima wa kare na kare.”
16 Kpwa sababu iyo Mlungu wamendza atu duniani hata achimlavya mwanawe wa macheye, ili chila mutu amkuluphiraye asiangamike, ela akale na uzima wa kare na kare. 17 Mlungu kayamhuma mwanawe ili aamule atu himu duniani, ela wamhuma ili edze kuokola atu. 18 Takuna uamuli umgodzayo mutu amkuluphiraye. Ela aamulwa kare osi asiomkuluphira, mana taayamkuluphira Mwana wa macheye wa Mlungu. 19 Na sababu ya kuamulwa kpwao ni kukala, mwanga wakpwedza duniani kula mlunguni, ela atu amendza jiza zaidi kuriko mwanga, mana mahendo gao ni mai. 20 Chila mutu ahendaye mai nkuuzira hinyo mwanga. Na kaweza kuusengerera phephi kpwa kuogopha dambize zisedze zikamanywa. 21 Ela ahendaye ga haki nkpwedza mwangani bila wasiwasi. Nkpwedza mwangani ili chila mmwenga aone kukala ahendago anawezeshwa ni Mlungu.
Johana Mʼbatizadzi
anashuhudiya kuhusu Jesu
22 Badaye, Jesu na anafundzie auka Jerusalemu, achendakala seemu zanjina za jimbo ra Judea kpwa muda na achikala anabatiza atu kuko. 23 Johana naye kala anabatiza hiko Ainoni phephi na seemu za Salimu, sababu kala kuna madzi manji na atu kala aredza kubatizwa. 24  3:24 Mathayo 14:3; Mariko 6:17; Luka 3:19,20(Wakati hinyo Johana kala kadzangbwetiywa jela.)
25 Siku mwenga anafundzi anjina a Johana na Myahudi mmwenga alumbana kuhusu mila za kutawaza. 26 Phahi anafundzi a Johana akpwedza achimuamba, “Mwalimu, yuya mutu yekala naye ngʼambo ya Joridani ambaye wamshuhudiya, vivi sambi anabatiza na chila mutu anaphiya kpwakpwe.” 27 Johana achiamba, “Mutu kaweza kuphaha chitu asiphohewa ni Mlungu. 28  3:28 Johana 1:20Mwimwi enye munaweza kushuhudiya kukala náamba, ‘Mino simi Yetsambulwa Kuokola Atu,’ ela náamba, ‘Natangulizwa.’ 29 Bwana arusi ndiye mwenye bibi arusi. Chandama nkuhamirwa kumuona bwana arusi na kukala phephi naye. Iye ndiye bwana arusi, nami ni dza chandamawe na iyo ndiyo mana nkahamirwa. 30 Ni lazima aphahe nguma zaidi na zaidi, nami nguma yangu izidi kuphunguka.
31 “Edzaye kula dzulu ni mkpwulu kuriko osi. Alaye duniani ni wa dunia, naye nkugomba mambo ga chidunia. Ela edzaye kula mlunguni ni mkpwulu kushinda osi. 32 Iye nkugomba arigogaona na kugasikira ela taphana mutu aphokeraye ujumbewe. 33 Ela mutu achikubali ushaidi wa Jesu, anaonyesa kukala Mlungu ni wa kpweli. 34 Mana iye ambaye Mlungu wamhuma anagomba maneno ga Mlungu. Na nkuhewa nguvu za Roho ni Mlungu bila chipimo. 35  3:35 Mathayo 11:27; Luka 10:22Baba nkumendza mwanawe na waika chila chitu chikale tsini ya uwezowe. 36 Yeyesi akuluphiraye Mwana ana uzima wa kare na kare. Ela asiyemuogopha kandakala na uzima mana Mlungu anaenderera kumreyera.”

*3:3 3:3 Chiyunani, mana ganjina ga kano ya phiri ni kula dzulu.

3:14 3:14 Isabu 21:9

3:14 3:14 Nyoka ya shaba: Nyoka yotengezwa na shaba yoikpwa dzulu ya chatsi ili yeyesi ariyekala mkpwongo ariphoilola waphola (soma Isabu 21:9).

3:24 3:24 Mathayo 14:3; Mariko 6:17; Luka 3:19,20

3:28 3:28 Johana 1:20

3:35 3:35 Mathayo 11:27; Luka 10:22