7
Jesu anabisha na nduguze
Badaye Jesu wakpwendazunguluka jimbo ra Galilaya. Kayalonda kuphiya jimbo ra Judea, mana vilongozi a Chiyahudi kala analonda amuolage. 7:2 Alawi 23:34; Kumbukumbu 16:13Ela Sikukuu ya Vibanda, sharee muhimu ya Ayahudi, iriphokala ikafika phephi, nduguze amuamba, “Baha uuke hipha uphiye Judea, ili afuasio aone vilinje uhendavyo. Takuna mutu amendzaye kumanyikana na atu, na akadzifwitsa. Ichikala kpweli unaweza kuhenda mambo ga kpwaangalaza, gahende chingʼangʼa ili atu amanye u ani.” Nduguze Jesu agomba higa, mana hata aho kala taamuamini. Jesu achigomba nao achiamba, “Wakati wangu taudzangbwefika, ela mwimwi munaweza kuphiya hiko wakati wowosi. Atu a dunia taana sababu ya kukureyerani mwimwi, ela mimi ananireyera kpwa vira naambira wazi kukala mahendo gao ni mai. Kpwa hivyo mwimwi phiyani hiko shareeni, ela mimi sindaphiya sambi mana wakati wangu taudzangbwefika.”
Bada ya kugomba higo wasala hiko Galilaya. 10 Ela bada ya nduguze kuuka kuphiya kuko shareeni, Jesu naye waphiya ela kudziiya-iya.
Jesu anafundza chingʼangʼa
ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
11 Hiko shareeni, vilongozi a Chiyahudi azunguluka kumuendza Jesu kuno anauza, “Yu phaphi yuno mutu?” 12 Phahi phakala na pokopoko nyinji kumuhusu Jesu hipho kundini. Anjina achiamba, “Iye ni mutu mnono,” na anjina achirema achiamba, “Hata anachenga ayae.” 13 Ela taphana mutu yegomba chingʼangʼa kpwa kuogopha vilongozi a Chiyahudi.
14 Sharee iriphokala ikafika kahi-kahi, Jesu wainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu achiandza kufundza. 15 Vilongozi a Chiyahudi aangalala nao achiuzana achiamba, “Inakaladze mutu hiyu anamanya sana mambo gano bila ya kusomera walimu?” 16 Jesu achiaamba, “Higa mafundzo si gangu, ela ni ga iye ariyenihuma. 17 Mutu achitsambula kuhenda amendzago Mlungu, iye andamanya ichikala mafundzo higa gala kpwa Mlungu ama nagomba gangu. 18 Ye agombaye gakpwe nkudziendzera nguma mwenye, ela hiye amuendzeraye nguma ariyemuhuma ni mkpweli, wala kana handzo bii. 19 Musa wakuphani Shariya, ela taphana hata mmwenga azilungaye. Na ichikala munazilunga, mbona mnalonda kuniolaga?” 20 Atu achimuamba, “Una pepho nini? Ni ani alondaye kukuolaga?”
21 Jesu achiaamba, “Mino nriphohenda chilinje chimwenga cha kuphoza mutu Siku ya Kuoya, chakuangalazani na chichikutsukizani mosi. 22  7:22 a Alawi 12:3; b Mwandzo 17:10Musa walagiza muatiye tsatsani ana enu a chilume. Ela siye wa kpwandza kugomba kuhusu tsatsa, ela akare enu ndio arioandza mambo higa. Namwi mkuatiya tsatsani ana enu hata Siku ya Kuoya. 23  7:23 Johana 5:9Mwimwi mkumtiya tsatsani mwanache hata dzagbwe ni Siku ya Kuoya, ili Shariya za Musa zisivundzwe. Phahi, mbona munanireyera kpwa kuphoza mutu akale mzima Siku ya Kuoya? 24 Richani kulola mambo dzulu-dzulu na kulavya hukumu, ela hukumuni na haki kulengana na vira mambo garivyo.”
Atu anadziuza napho Jesu ndiye
Yetsambulwa Kuokola Atu
25 Atu anjina a Jerusalemu agomba achiamba, “Dze! Mutu yuno siye aendzwaye aolagbwe ni vilongozi ehu? 26 Hiyu anafundza chingʼangʼa na taphana hata chilongozi mmwenga agombaye chochosi kumuhusu. Nyo vilongozi akale taamanya kukala hiyu ndiye Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu?* 7:26 Yani Masihi (misitari ya 27, 31, 41 na 42 piya). 27 Ela hino taiwezekana, mana swino hunamanya mutu hiyu alako. Wakati Yetsambulwa Kuokola Atu ndiphokpwedza takuna mutu ndiyemanya alako.”
28 Phahi Jesu ariphokala acherefundza himo Nyumba ya Kuvoya Mlungu, wagomba achiamba, “Mnanimanya na hata kura nilako. Mimi sedzere kpwa uwezo wangu! Ela iye yenihuma ni wa kpweli, namwi tamummanya. 29 Mino nammanya kpwa sababu nála kpwakpwe, naye ndiye yenihuma kpwenu.”
30 Phahi Ayahudi anjina ariokala himo Nyumba ya Kuvoya Mlungu ajeza kumgbwira, ela taphana mutu yemguta, mana wakatiwe kala taudzangbwefika. 31 Ela atu anji pho kundini amuamini. Achiamba, “Wakati yuya Yetsambulwa Kuokola Atu ndiphokpwedza, andahenda vilinje vinji kuriko hiyu?”
Arindzi anahumwa kumgbwira Jesu
32 Mafarisayo asikira hira pokopoko ya rira kundi kuhusu Jesu. Nao Mafarisayo na akulu a alavyadzi-sadaka ahuma arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu akamgbwire. 33 Ela Jesu achiaambira, “Ndakala namwi muda mchache na badaye nindauya kpwa iye ariyenihuma. 34 Chisha mundaniendza, ela tamundaniona, na phatu ndiphokala tamundaweza kuphafika.” 35 Phahi hinyo akulu a Chiyahudi ariphosikira hivi, aandza kuuzana achiamba, “Mutu yuno analonda aphiye kuphi ambako swino tahundaweza kumuona? Akale andaphiya midzi ambako atu ehu atsamukana, ili akafundze atu asiokala Ayahudi? 36 Mutu yuno anahuambirani, anaphoamba hundamuendza ela tahundamuona, na phatu ndiphokala swino tahundaweza kuphafika?”
Myuho ya madzi ga uzima
37  7:37 Alawi 23:36Siku ya mwisho ya Sikukuu ya Vibanda, ambayo ni muhimu sana, Jesu waima na achikota kululu achiamba, “Mutu yeyesi ariye na chiru naedze kpwangu edze anwe madzi. 38  7:38 Ezekieli 47:1; Zakariya 14:8Mutu yeyesi anikuluphiraye, vidzuho vya madzi ga uzima vindatuluka kula mwakpwe moyoni, kama Maandiko gagombavyo.” 39 Ariphogomba higa kala anagomba kuhusu Roho Mtakatifu, ambaye hara ambao kala andamkuluphira andamhewa. Nao kala taadzangbwehewa hiyu Roho, mana Jesu kala kadzangbwehalwa kuphiya mlunguni.
40 Atu ariphosikira maneno garigogombwa ni Jesu, anjina agomba achiamba, “Kpwa kpweli hiyu ndiye yuya nabii kala hunamgodzera.” 41 Anjina achiamba, “Iye ni lazima akale ndiye Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu.” Ela anjina aho achiamba, “Yetsambulwa Kuokola Atu kaweza kula Galilaya! 42  7:42 2 Samueli 7:12; Mika 5:2Mana Maandiko ganaamba kukala Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu ni mʼbari wa Mfalume Daudi, naye andavyalwa Bethilehemu, mudzi arikovyalwa Daudi.” 43 Kpwa hivyo hara atu aganyikana chimaazo kuhusu Jesu. 44 Anjina kala analonda kumgbwira, ela taphana mutu yemguta.
Vilongozi a Chiyahudi
taamkuluphira Jesu
45 Phahi, hara arindzi okala akahumwa kpwendamgbwira Jesu ariphouya, akulu a alavyadzi-sadaka na Mafarisayo aauza, “Kpwa utu wani tamumgbwirire mkedza naye?” 46 Hara arindzi achiamba, “Takudzangbwehenda mutu yegomba maneno dza higo achigogomba hiyu!” 47 Mafarisayo achiamba, “Hata mwimwi piya mchahendwa azuzu? 48 Hebu mkasikira angaa mmwenga wa vilongozi ama Mafarisayo achiyemkuluphira? 49 Ela kundi rosi hiri tarimanya Shariya za Musa, kpwa hivyo ralaniwa.”
50  7:50 Johana 3:1,2Mfarisayo mmwenga kala ni Nikodemu. Mutu hiyu kala akaphiya kpwa Jesu hipho mwandzo. Phahi wagomba na ayae achiamba, 51 “Kulengana na Shariya zehu, tahuweza kuhukumu mutu bila ya kumphundza na kumanya arigohenda.” 52 Nao achiamba, “We nawe ula Galilaya? Kasometo Maandiko nawe undamanya kukala takuna nabii ndiyekpwedza kula Galilaya.”
53 Badaye chila mmwenga waphiya kpwakpwe kaya.

7:2 7:2 Alawi 23:34; Kumbukumbu 16:13

7:22 7:22 a Alawi 12:3; b Mwandzo 17:10

7:23 7:23 Johana 5:9

*7:26 7:26 Yani Masihi (misitari ya 27, 31, 41 na 42 piya).

7:37 7:37 Alawi 23:36

7:38 7:38 Ezekieli 47:1; Zakariya 14:8

7:42 7:42 2 Samueli 7:12; Mika 5:2

7:50 7:50 Johana 3:1,2