8
Mchetu anagbwirwa anazinga
Jesu ariphomala kufundza, waphiya dzulu Mwango wa Mizaituni. Kuriphocha, chiti sana, wakpwedza tsona Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Atu anji achedzamzunguluka, naye achisagala achiandza kuafundza.
Alimu a Shariya na Mafarisayo areha mchetu ambaye kala akagbwirwa anazinga, achimuimisa mbere za hiro kundi. Ariphomreha amuamba Jesu, “Mwalimu, mchetu hiyu akagbwirwa anazinga. 8:5 Alawi 20:10; Kumbukumbu 22:22–24Na kulengana na Shariya zehu, Musa walagiza mchetu dza hiyu ni apigbwe mawe hadi afwe. Dze, we ndiwe unaambadze?” Atu hinyo ahumira swali hiri kumhega Jesu, ili aphahe chizigbwa cha kumshitakira. Ela ye wazama achiandika photsi na chala. Na ariphokala anazidi kumuuza maswali, waunuka achigomba nao achiamba, “Yeyesi asiye na dambi, naakale wa kpwandza kumpiga dziwe.” Achiuya kuzama tsona na achiandika photsi. Hara atu ariphosikira higa auka mmwenga-mmwenga. Avyere ndio ariokala a mwandzo kuuka, hadi mwisho Jesu achisala macheye na yuya mchetu ambaye kala achereimire. 10 Jesu ariphounula uso achimuuza yuya mchetu, “Mayo, phana angaa mmwenga achiyesala kukuamula kukutiya adabu?” 11 Yuya mchetu achiamba, “Bwana, taphana hata mmwenga.” Phahi Jesu achimuamba, “Mimi nami sindakuamula kukala una makosa. Phiya vyako, ela kula rero usihende dambi tsona.” * 8:11 Vitabu vinji vya kare tavina misitari ya 7:53 hadi 8:11.
Jesu ni mwanga wa atu duniani
12  8:12 Mathayo 5:14; Johana 9:5Jesu waenderera kugomba na atu achiamba, “Mimi ni mwanga ungʼarirao atu himu duniani. Mutu ndiyenilunga mimi kandanyendeka jizani kamare, ela andaphaha mwanga uaphao atu uzima.”
13  8:13 Johana 5:31Mafarisayo achigomba naye achiamba, “Unagomba ushaidi wa kuhusu we mwenye, phahi iyo inaonyesa kala ushaidio ni wa handzo!” 14 Phahi Jesu achiamba, “Gaga nigombago ni kpweli, hata dzagbwe nikadzishuhudiya mwenye. Kpwa mana mimi namanya nilako na niphiyako, ela mwimwi tammanya nilako wala niphiyako. 15 Mwimwi munanihukumu chibinadamu, ela mino sihukumu mutu. 16 Na hata nchihukumu, hukumu yangu ni ya kpweli kpwa sababu si mimi machiyangu nihukumuye, ela ni phamwenga na ye Baba ariyenihuma. 17  8:17 Kumbukumbu 19:15Yaandikpwa mwenu Shariyani kukala ushaidi wa atu airi uchikubaliana, chochosi agombacho nkukala kpweli. 18 Kpwa hivyo mimi ni mmwenga wa hinyo mashaidi alavyao ushaidi kunihusu, na wa phiri alavyaye ushaidi kunihusu, ni Baba ariyenihuma.”
19 Ndipho hara atu amuuza, “Yu kuphi ye sowe?” Achiaambira, “Tamnimanya mimi wala Baba, na kalapho munanimanya, hata Baba naye piya mngemmanya.”
20 Jesu wagomba higo ariphokala anafundza himo Nyumba ya Kuvoya Mlungu, phephi na phatu phokala phachiikpwa visanduku vya pesa. Na taphana yemgbwira, mana wakatiwe kala taudzangbwefika.
Jesu anaonya atu asioamini
21 Waenderera kugomba na atu achiamba, “Nindaphiya vyangu, namwi mundaniendza. Ela bila ya kutubu iyo dambi yenu ya kusaniamini, mundafwa. Kura niphiyako mwimwi tamuweza kukufika.” 22 Maneno higa gahenda vilongozi a Chiyahudi auzane, “Akale andadziolaga? Mana anaamba, ‘Niphiyako tamuweza kukufika.’ ” 23 Jesu achiaambira, “Mwimwi mu a photsi, ela mino ni wa dzulu. Mwimwi mu a duniani, ela mimi ni wa mlunguni. 24 Nkakuambirani kare kukala bila ya kutubu iyo dambi yenu ya kusaniamini, mundafwa. Na hakika mundafwa ichikala tamundaamini kukala Mimi ndiye hiye.” 25 Hara atu amuuza achiamba, “Kpwani we u yuphi?” Achiambwa, “Vyo nchivyokuambirani hangu mwandzo, ni vivyo. 26 Nina manji ga kugomba kukuhusuni, tsona ga kukuhukumuni. Ela mwimwi atu a duniani nakuambirani nrigosikira kula kpwa iye ariyenihuma tu. Naye agombago ni ga kpweli.”
27 Ela taayamanya kala Jesu anagomba nao kuhusu Ise ariye mlunguni. 28 Phahi waamba, “Ndiphomuunula msalabani Mutu Yela Mlunguni, ndipho ndiphomanya kukala Mimi ndiye hiye. Na piya mundamanya kala sihenda rorosi kpwa uwezo wangu, ela nkugomba nfundzwago ni Baba. 29 Naye ariyenihuma a phamwenga nami. Kadzangbweniricha machiyangu, mana chila wakati nahenda alondago.” 30 Atu anji ariomsikira Jesu anagomba hivyo, amuamini.
Kpweli inaika atu huru
31 Jesu wagomba na hara Ayahudi ariomkuluphira achiamba, “Ichikala mundaenderera kulunga mafundzo gangu, mundakala afuasi angu chikpweli-kpweli. 32 Mwimwi mundamanya kpweli, nayo kpweli indakuikani huru.” 33  8:33 Mathayo 3:9; Luka 3:8Nao achimuamba, “Swino hu chivyazi cha Burahimu, na tahudzangbwekala atumwa a mutu yeyesi. Kpwadze unaamba hundakala huru?” 34 Ndipho achiaambira, “Nakuambirani kpweli, mutu yeyesi aishiye maisha ga dambi ni mtumwa wa dambi. 35 Mtumwa kaweza kukala hata kare na kare nyumba ya tajiriwe ariphogulwa, ela mwana nkukala phao kaya hata kare na kare. 36 Mimi ndimi hiye mwana, phahi nchikuikani huru, mundakala huru kpweli-kpweli. 37 Nakubali kukala, mwimwi mu chivyazi cha Burahimu. Ela mnalonda kuniolaga, kpwa sababu tamlonda kukubali mafundzo gangu. 38 Nakuambirani kukala higa nigombago ni gara goonyeswa ni Baba, ela namwi mkuhenda mrigoambirwa ni sowe yenu.”
39 Nao achimuamba, “Sisi, baba ni Burahimu.” Ndipho achiaambira, “Ichikala mu chivyazi cha Burahimu kpweli, mbona tamlunga mifwanoye? 40 Mimi nákuambirani kpweli ambayo Mlungu waniambira, ela kpwadze mcherelonda kuniolaga? Kala ni Burahimu, kangehenda higo muhendago! 41 Ela mwimwi mkuhenda mambo ambago sowe yenu ndigo ahendago.”
Nao achimuamba, “Sisi sio ana a vuweni, hunaye baba, naye ni Mlungu.” 42 Jesu achiaambira, “Kala Mlungu ndiye Sowe yenu, mngenimendza. Kpwa sababu mimi nála kpwakpwe, na ndiyo mana ni hipha. Siyakpwedza kpwa uwezo wangu, ela iye ndiye ariyenihuma. 43 Mwimwi tamuelewa nagokuambirani, mana tamlonda kusikira maneno gangu! 44 Kpwa kpweli mwimwi sowe yenu ni Shetani, namwi mkumendza kuhenda mai go alondago. Hangu mwandzo iye ni muolagi wala kamendze kpweli, kpwa sababu ye mwenye kana kpweli. Na chila agombapho handzo, nkugomba kulengana na asiliye, mana iye ana handzo na ni baba wa handzo. 45 Ela kpwa vira mimi nagomba kpweli, mwimwi tamuamini nigombago. 46 Phano phana mutu yeyesi ambaye anaweza kunihukumu? Sambi, ichikala nagomba kpweli, kpwadze tamniamini? 47 Yeyesi ambaye ni mutu wa Mlungu, anaphundza maneno ga Mlungu. Na kpwa vira tamphundza, inaonyesa kala simwi atu a Mlungu.”
Jesu ni mkpwulu kuriko Burahimu
48 Ayahudi amuamba Jesu, “Phahi tahukosera huchiamba uwe siwe Myahudi ela u Msamariya, tsona una pepho!” 49 Achiaambira, “Mimi sina pepho tsetsetse, ela namuishimu Baba! Ela mwimwi munanibera. 50 Mino sidziendzera nguma kabisa, ela kuna mmwenga ambaye analonda nitogolwe, naye ndiye muamuli. 51 Nakuambirani kpweli, mutu yeyesi ndiyelunga mafundzo gangu kandafwa bii.”
52 Phahi hara atu achimuamba, “Kpwa kpweli hivi sambi hukakumanya kala una pepho! Ichikala Burahimu mwenye wafwa na manabii piya nago gachifwa, kpwadze unaamba ndiyelunga mafundzogo kandafwa bii? 53 Kpwani we u mkpwulu kuriko mkare wehu Burahimu? Iye tu wafwa! Na piya manabii afwa. Kpwani we unadzihenda u ani?” 54 Jesu achiamba, “Nchidzihenda mkpwulu mi mwenye, phahi ukulu hinyo tauna mana. Ela Baba, ambaye mwimwi munamuiha Mlungu wenu, ndiye anihendaye mkpwulu. 55 Mwimwi tamdzangbwemmanya, ela mimi nammanya. Mimi nchiamba simmanya, phahi ndakala ninagomba handzo dza mwimwi. Ela nammanya, tsona nalunga manenoge. 56 Mkare wenu Burahimu wahererwa ariphomanya kala andaona siku ya mimi kpwedza. Burahimu waiona na achihamirwa.”
57 Ndipho achimuuza, “Uwe kudzangbwefisa hata miaka mirongo mitsano, ye Burahimu wamuonaphi?” 58 Achiaambira, “Nakuambirani kpweli, kabila ya Burahimu kuvyalwa, mino kala ni kuko kare!” 59 Phahi ariphosikira hivyo, alonda kumpiga mawe Jesu. Ela achidzifwitsa na achituluka mura Nyumba ya Kuvoya Mlungu.

8:5 8:5 Alawi 20:10; Kumbukumbu 22:22–24

*8:11 8:11 Vitabu vinji vya kare tavina misitari ya 7:53 hadi 8:11.

8:12 8:12 Mathayo 5:14; Johana 9:5

8:13 8:13 Johana 5:31

8:17 8:17 Kumbukumbu 19:15

8:33 8:33 Mathayo 3:9; Luka 3:8