9
Jesu anaphoza mutu yevyalwa chipofu
Siku mwenga, Jesu ariphokala anatsupa, wamuona mutu yekala chipofu hangu kuvyalwakpwe. Anafundzie achimuuza, “Mwalimu, ni dambi za yuphi zomuhenda yuno avyalwe chipofu? Ni dambize mwenye, hebu ni za avyazie?” Jesu achiamba, “Upofuwe tauhusiana na dambize, wala za avyazie. Ela ni chipofu ili uwezo wa Mlungu uonekane unahenda kazi mwa hiye mkpwongo. Kpwa vira kuchere namutsi, ni lazima huendeni kazi za iye ariyenihuma. Kpwa mana usiku uredza ambapho taphana mutu yeyesi ndiyeweza kuhenda kazi. 9:5 Mathayo 5:14; Johana 8:12Vivi nrivyo mumu duniani, mimi ndimi mwanga wa atu.”
Bada ya kugomba higo, watsitsa mahe mtsangani na achikoroga tope achimpaka yuya chipofu matsoni. Na achimuamba, “Phiya ukasinge uso chidimbwi cha Siloamu.” (Manage ni “Yehumwa.”) Phahi yuya mutu wakpwendasinga uso na ariphokala anauya achikala anaona.
Majiranige na atu anjina ariomuona wakati kala ni mutu wa kuvoya-voya auzana, “Yuno siye yuya mutu ambaye kala achisagala akavoya-voya?” Anjina achiamba, “Ee, niiye.” Ela anjina nao achiamba, “Wahendaigana naye.” Ela ye mwenye achiamba, “Ni mimi.” 10 Nao achimuuza, “Vyakaladze hata vino sambi unaona?” 11 Achiaambira, “Yuya mutu aihwaye Jesu akatengeza tope, akanipaka matsoni, na akaniamba nkasinge uso mtsara wa Siloamu. Phahi nchasinga uso, na vino naona.” 12 Nao achimuuza, “Ye mutu yu kuphi?” Naye achiamba, “Simmanya ariko.” 13 Badaye yuya mutu yekala chipofu achimphirika kpwa Mafarisayo.
14 Hira siku ambayo Jesu watengeza tope na kumphoza yuya chipofu kala ni Siku ya Kuoya. 15 Phahi Mafarisayo nao piya amuuza vira arivyophozwa. Naye achiaambira, “Iye mutu achiyeniphoza, akanipaka tope matsoni, alafu nchisinga uso, na vino naona.” 16 Mafarisayo adziganya makundi mairi. Kundi mwenga richiamba, “Mutu hiyu kayala kpwa Mlungu, kpwa sababu kalunga Shariya ya Siku ya Kuoya.” Ela anjina nao achiuza, “Ichikala mutu hiyu ni mutu wa dambi, anawezadze kuhenda vilinje dza hivi?” 17 Phahi amuuza tsona yuya mutu yekala chipofu, “Uwe mwenye ndiwe uriyephozwa matso. Vino unaambadze kuhusu mutu hiye?” Yuya mutu achiamba, “Mutu hiye ni nabii.”
18 Hara vilongozi a Chiyahudi taayamini kukala yuya mutu wakala chipofu na vino anaona. Kpwa hivyo achiiha avyazie, 19 achiauza, “Yuno ni mwana wenu? Na ni kpweli kala mwamvyala chipofu? Hebu huambireni, vyakaladze hata vino sambi anaona?” 20 Avyazie achiamba, “Hunamanya kukala hiyu ni mwana wehu, naye wavyalwa chipofu. 21 Ela tahumanya rohendeka hata akale hivi sambi anaona, wala tahumanya ariyemuphoza upofuwe. Muuzeni ye mwenye mana ni mwana nyama mzima, na anaweza kugomba mwenye.” 22 Avyazie aamba hivyo kpwa kuogopha vilongozi a Chiyahudi. Mana hinyo vilongozi kala akatsapiza kukala, mutu yeyesi ndiyekubali na kuamba Jesu ndiye Yetsambulwa Kuokola Atu,* 9:22 Yani Masihi. andahendwa nyunga wala kandainjira sinagogini. 23 Hino ndiyo sababu yoahenda avyazie aambe, “Ni mwana nyama mzima, muuzeni mwenye.”
24 Phahi hara vilongozi amuiha tsona yuya mutu yekala chipofu, achimuamba, “Hebu gomba kpweli mbere za Mlungu. Swino hunamanya mutu hiyu ni mutu wa dambi.” 25 Yuya mutu achiamba, “Ichikala ni mchina-dambi ama siye mchina-dambi, mino simanya. Ela nina hakika ya chitu chimwenga: kala ni chipofu vino naona.” 26 Alafu achimuuza tsona, “Wakuhendadze hata vino sambi unaona?” 27 Yuya mutu achiamba, “Mimi nkakuambirani kare arivyonihendera, namwi tamnisikira. Kpwa utu wani munaniuza tsona? Hebu piya namwi mnalonda mkale afuasie?”
28 Ndipho amtsuphira maneno ga kumuifya, achimuamba, “We mwenye ndiwe mfuasi wa hiye mutu, ela swiswi hu afuasi a Musa. 29 Hunamanya kukala Mlungu wagomba na Musa, ela ichikala ni hiye mutuo, swino tahummanya alako.” 30 Phahi yuya mutu waamba, “Mbona munaniangalaza ayangu! Munaamba tamummanya alako, ela wanivugula matso! 31 Humanyavyo Mlungu kaphundza achina-dambi, ela anaphundza mutu yeyesi amuabuduye na kuhenda gara alondago. 32 Hangu dunia iumbwe, tahudzangbwesikira mutu fulani wavugula matso mutu yevyalwa chipofu. 33 Kalapho mutu hiyu kayala kpwa Mlungu, kangeweza kuhenda chitu dza hichi.” 34 Nao achimuamba, “Hangu kuvyalwako uwe u mutu wa dambi kabisa. Sambi unahufundzani?” Chisha achimzola mura Sinagogini.
35 Jesu wasikira kukala yuya mutu yekala chipofu wazolwa Sinagogini. Phahi wamuendza na ariphomuona wamuuza, “Dze, unamkuluphira Mutu Yela Mlunguni?” 36 Yuya mutu achiuza, “Ni yuphi Bwana ili nimkuluphire?” 37 Jesu achimuamba, “Wamuona kare, na iye ugombaye naye ndiye.” 38 Phahi hiye mutu waamba, “Bwana nakukuluphira.” Naye achimgbwerera maguluni. 39 Chisha Jesu achiamba, “Nákpwedza himu duniani ili vipofu aone, nao adzihendao anaona, akale vipofu. Nami, nindaahukumu hinyo adzihendao anaona.”
40 Mafarisayo anjina ariokala phephi na Jesu amsikira anagomba hivyo, achimuuza, “Yani hata swiswi naswi hu vipofu?” 41 Achiaambira, “Kalapho munakubali mu vipofu, tamngekala na kuamulwa. Ela bada munaamba munaona, na mbavi sivyo, phahi mundasala na kuamulwa kpwenu.”

9:5 9:5 Mathayo 5:14; Johana 8:12

*9:22 9:22 Yani Masihi.