10
Ndarira ya mrisa na mifugoye
Jesu waamba, “Nakuambirani kpweli kukala, mutu asiyeinjira chaa cha mangʼondzi kutsupira mryangoni, ni muivi tsona ni mnyangʼanyi. Ela mrisa mwenye-mwenye wa mangʼondzi nkuinjira chaani kutsupira mryangoni. Mrindzi nkuvugurira mryango yuya mrisa, naye akainjira chaani. Nago mangʼondzi ganamanya kauliye. Iye mrisa nkugaiha mangʼondzige na madzina na kugatuluza kondze. Naye achituluza mangʼondzige gosi kuphiya marisani, nkutsupa mbere, nago nkumlunga-lunga, mana ganamanya kauliye. Higo mangʼondzi tagaweza kulunga-lunga mjeni. Kpwa vira tagamanya sauti ya mutu wanjina, gandamchimbira.” Jesu waambira atu ndarira hino ela atu taayaelewa manage.
Phahi Jesu wagomba tsona achiamba, “Nakuambirani kpweli, mimi ndimi mryango wa mangʼondzi. Osi ariokpwedza kabila ya mimi kala ni aivi na anyangʼanyi, ela mangʼondzi tagayaaphundza. Mimi ni mryango. Mutu yeyesi ndiyeinjira kutsupira kpwangu, andaokolwa. Naye andainjira na kutuluka na kuphaha marisa. 10 Muivi nkpwedzaiya, kuolaga na kubananga. Ela mino nákpwedza ili atu aphahe uzima, tsona akale na uzima kpweli-kpweli.
11 “Mimi ndimi mrisa mnono. Na hiye mrisa mnono a tayari kufwa kpwa sababu ya mangʼondzige. 12 Ela mrisa wa kuandikpwa kakala dza mwenye mchina-mangʼondzi. Mana mangʼondzi sigo gakpwe, phahi achiona mabawa garedza, andaricha mangʼondzi phapho, achimbire. Nago mabawa nkugagbwira na ganjina gakatsamukana. 13 Mrisa wa kuandikpwa nkuchimbira, kpwa vira mangʼondzi sigo gakpwe wala kanago utsungu. 14-15  10:14–15 Mathayo 11:27; Luka 10:22Mimi ndimi mrisa mnono, nami nindafwa kpwa mangʼondzi gangu. Mana nagamanya nago gananimanya, dza viratu Baba animanyavyo nami nammanya. 16 Kuna mangʼondzi gangu ganjina ambago sigo ga chaa hichi, na ni lazima nigarehe piya. Gandasikira sauti yangu, na hipho ndipho kundakala na kundi mwenga na mrisa mmwenga.
17 “Baba ananimendza kpwa sababu ni tayari kufwa ili nifufuke tsona. 18 Takuna mutu awezaye kuniolaga bila mimi mwenye kumendza. Ela nindafwa mwenye kumendza kpwangu. Nina uwezo wa kudziricha niolagbwe na uwezo wa kufufuka. Mana Baba ndiye ariyenilagiza nihende hivi.”
19 Kpwa sababu ya maneno higa, Ayahudi auya tsona kusaelewana. 20 Anji agomba achiamba, “Mutu hiyu ana pepho, chisha ana koma. Mnamphundza wani?” 21 Ela anjina achiamba, “Mutu ariye na pepho kaweza kugomba mambo dza higa. Kpwani pepho anaweza kumuhenda chipofu akaona?”
Jesu anakahalwa ni Ayahudi
22 Kala ni majira ga mnyevu, na piya kala ni wakati wa Sikukuu ya kutambukira kuusa najisi Nyumba ya Kuvoya Mlungu ko Jerusalemu. 23 Wakati hinyo, Jesu kala a ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu ananyendeka-nyendeka seemu iihwayo baraza ya Selemani. 24 Phahi vilongozi a Chiyahudi amzunguluka na achimuuza, “Mbona kuhuambira kpweli hadi rini? Ichikala ndiwe Masihi,* 10:24 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. hebu huambire chingʼangʼa.” 25 Jesu achiamba, “Nákuambirani kare ela tamuamini. Higa mambo nihendago kpwa uwezo wa Baba, ganaonyesa mino ni ani. 26 Ela tamuamini kpwa vira simwi mangʼondzi gangu. 27 Mangʼondzi gangu nagamanya. Nago ganasikira sauti yangu, na nkunilunga-lunga. 28 Nkuapha uzima wa kare na kare afuasi angu, nao taandafwa bii. Takuna mutu yeyesi ndiyenifuta, 29 mana Baba, ariyenipha atu hinyo, ni mkpwulu kuriko osi, wala takuna awezaye kumfuta Baba. 30 Mimi na iye hu chitu chimwenga.”
31 Ayahudi ariphosikira Jesu akagomba hivyo, atsola mawe tsona ili amuolage. 32 Ela achiaambira, “Nákuhenderani mambo manji manono kpwa uwezo wa Baba. Gosi higo nrigokuhenderani, nriphi ambaro rinakuhendani hata mtake kuniolaga?” 33  10:33 Alawi 24:16Achimuamba, “Tahutaki kukupiga mawe kpwa sababu ya higo mambo manono, ela ni kpwa sababu ya kukufuru. Uwe u mwanadamu dza anjina, mbona unadzihenda u Mlungu!” 34  10:34 Zaburi 82:6Achiamba, “Avi Maandiko genu gaandikpwa kukala, Mlungu anaamba, ‘Mwimwi mu milungu!’ 35 Maandiko ganaamba kukala, atu ariophokera ujumbe wa Mlungu aihwa ‘milungu’ ni Mlungu mwenye. Naswi hunamanya kukala Maandiko ganagomba kpweli siku zosi. 36 Sambi mino nchiamba ni mutu yetsambulwa ni Mlungu akale Mwanawe, kpwadze munaamba nakufuru? Mana Baba mwenye ndiye ariyenitenga kpwa kaziye na achinihuma himu duniani. 37 Ichikala sihenda kazi za Baba, phahi msiniamini. 38 Ela ichikala nazihenda, hata muchikala tammendze kuniamini, ela aminini zo kazi zangu. Muchihenda hivyo, ndipho mundamanya na kuelewa kala Baba a phamwenga nami, nami ni phamwenga na Baba.” 39 Phahi vilongozi a Chiyahudi alonda tsona kumgbwira Jesu, ela waahepa achiuka.
40  10:40 Johana 1:28Hipho Jesu wauka tsona achendavuka muho Joridani na achendakala phatu ambapho mwandzo Johana kala achibatiza atu. 41 Wakati kala a hiko, atu anji amlunga. Nao ngʼandzi zao kala anaamba, “Johana kayahenda vilinje, ela chila chitu arichohuambira kuhusu mutu hiyu ni kpweli.” 42 Phahi atu anji a seemu hizo amkuluphira Jesu.

10:14-15 10:14–15 Mathayo 11:27; Luka 10:22

*10:24 10:24 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

10:33 10:33 Alawi 24:16

10:34 10:34 Zaburi 82:6

10:40 10:40 Johana 1:28