12
Jesu anapakpwa manukato
hiko Bethania
(Mathayo 26:6–13; Mariko 14:3–9)
Siku sita kabila ya Sikukuu ya Pasaka, Jesu waphiya Bethania, kokala achiishi Lazaro. Lazaro hiyu ndiye ariyefufulwa ni Jesu. Jesu wajitirwa chakurya cha dziloni ambacho chaandazwa ni Maritha. Mmwenga wa hara okala asegere kumrisa Jesu kala ni Lazaro. 12:3 Luka 7:37,38Phahi Maryamu wahala tupa ya nusu lita ya manukato ga samani kulu, gotengezwa kula kpwa muhi uihwao narido. Wampaka Jesu manukato maguluni na achimphangusa na nyereze. Nyumba yosi yagota kunuka manukato higo.
Ela mwanafundzi mmwenga yeihwa Juda Isikarioti, ambaye kala ndiye ndemsalata Jesu, waamba, “Kpwadze gano manukato tagakaguzwa na pesaze zikaganyirwa agayi? Mana samaniye ni mshahara wa mwaka mzima wa mchibaruwa!” Juda kayagomba hivyo kpwa kuaonera mbazi agayi, ela ye mwenye kala ni muivi. Kala ndiye muiki wa pesa za rira kundi rosi. Naye kala achitsola chidide-chidide chitiywacho himo mkobani. Jesu achiamba, “Mriche ahende alondavyo. Mana wagaika ili a tayarishe mwiri wangu kpwa siku ya mazishi gangu. 12:8 Kumbukumbu 15:11Siku zosi, agayi mundakala nao, ela mino sindakala namwi siku zosi.”
Chugo cha kumuolaga Lazaro
Kundi kulu ra Ayahudi ririphosikira kukala Jesu a hiko mudzi wa Bethania, aphiya kuko. Nao taayaphiya kumuona Jesu bahi, ela haswa kumuona Lazaro yekala akafufulwa ni Jesu. 10 Phahi akulu a alavyadzi-sadaka ahenda njama ya kumuolaga Lazaro piya. 11 Mana kpwa sababu ya kufufulwa Lazaro, Ayahudi anji aricha kulunga vilongozi ao, na achimkuluphira Jesu.
Jesu anainjira Jerusalemu
(Mathayo 21:1–11; Mariko 11:1–11; Luka 19:28–40)
12 Siku ya phiriye, hiro kundi kulu rokala rikedza kusherekeya Sikukuu ya Pasaka, rasikira kukala Jesu a njirani aredza Jerusalemu. 13  12:13 Zaburi 118:25,26Phahi ahala makandza ga mitende na achiphiya kondze ya mudzi kpwendamchinjira, kuno anagomba kululu anaamba:
“Mlungu naatogolwe!”
“Naajaliwe iye edzaye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu!”
“Mlungu naamjaliye hiye Mfalume wa Iziraeli!”
14 Jesu kala akaphaha mwana punda na achisagala dzuluye, viratu Maandiko gagombavyo:
15  12:15 Zakariya 9:9“Msiogophe, mwi atu a Jerusalemu!
Lolani, mfalume wenu aredza,
naye akasagala dzulu ya mwana punda.”
16 Mwandzo anafundzie taayaelewa mambo higa, ela Jesu ariphohalwa kuphiya mlunguni, atambukira kukala mambo higa gaandikpwa kumuhusu na vira arivyohenderwa.
17 Hara atu ariokala a phamwenga na Jesu wakati anamuiha Lazaro kula mbirani na kumfufula, azidi kusemurira ayawao gara garigohendeka. 18 Phahi, sababu ya atu anji kpwendamchinjira Jesu, kala akasikira akahenda chilinje cha kufufula Lazaro. 19 Ndipho Mafarisayo achiambirana, “Lolani, hunagaya bure! Dunia ndzima inamlunga-lunga iye!”
Jesu anagomba kuhusu chifoche
20 Atu ambao kala achiphiya Jerusalemu kpwendaabudu wakati wa Sikukuu, anjina kala ni Ayunani. 21 Phahi atu hinya amlunga Filipu yela Bethisaida hiko Galilaya, achendamuamba, “Bwana, hunalonda kumuona Jesu hugombe naye.” 22 Filipu wakpwendamuambira Anderea, chisha badaye osi airi achendamuambira Jesu. 23 Achiaambira, “Wakati wangu mimi, Mutu Yela Mlunguni, kuphaha nguma ukafika. 24 Nakuambirani kpweli, mbeyu isiyozikpwa mtsangani, inasala iyo mbeyu bahi. Ela ichizikpwa inamera, na ivyale sana. 25  12:25 Mathayo 10:39; 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; 17:33Yeyesi aonaye maishage ni muhimu zaidi hipha duniani, andaangamiza uzima wa kare na kare. Na ambaye anaona maishage ga hipha duniani si muhimu zaidi, andagarinda na kuphaha uzima wa kare na kare. 26 Mutu ndiyemendza kunihumikira ni lazima anilunge, ili muhumwa wangu akale nami phara ndiphokala. Mana chila anayenihumikira andatukuzwa ni Baba.
27 “Hipha sambi roho yangu inasikira utsungu, tsona simanya niambedze. Niambe, ‘Baba, niokola na higo garigo mbere yangu?’ Hata, siweza kuhenda hivyo mana nákpwedza duniani kpwa sababu ya gago. 28 Baba onyesa uwezoo urivyo mkpwulu.”
Phahi kpwatuluka sauti kula mlunguni ichiamba, “Mimi náonyesa uwezo wangu na nindahenda hivyo tsona.” 29 Umati wosi uriokala uimire hipho wasikira sauti hiyo. Anjina achiamba ni chiguruguru, na anjina nao achiamba ni malaika wa Mlungu akagomba na Jesu.
30 Ela Jesu achiamba, “Sauti iyo ikatuluka kpwa fwaida yenu, wala siyo kpwa sababu yangu. 31 Wakati wa dunia kuamulwa ukafika, na mkpwulu wa dunia hino* 12:31 Yani, shetani. andapendulwa. 32 Nami ndiphounulwa dzulu, nindavweha chila mmwenga kpwangu.” 33 Wagomba hivi kumanyisa atu ni chifo cha viphi ndichomphaha.
34  12:34 Zaburi 110:4; Isaya 9:7; Ezekieli 37:25; Danieli 7:14Hura umati wa atu uchimuamba, “Maandiko ganaamba Masihi 12:34 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. andaishi hata kare na kare. Na vino we unaamba Mutu Yela Mlunguni ni lazima aolagbwe msalabani. Dze, yuno Mutu Yela Mlunguni ni yuphi?” 35 Jesu achiaambira, “Kuchere na mwanga kpwa muda. Kpwa hivyo nyendekani mwangani sedze mkagbwirwa ni jiza njirani. Mana mutu yeyesi anyendekaye jizani, kaweza kuona aphiyako. 36 Na wakati muna hiyu ariye mwanga, mkuluphireni ili namwi mkale ana a ye mwanga.” Jesu ariphomala kugomba higo, wauka na achendadzifwitsa.
Ayahudi anji anarema
kumkuluphira Jesu
37 Hata dzagbwe Jesu wahenda vilinje vinji mbere za Ayahudi, ela taayamkuluphira. 38  12:38 Isaya 53:1Mambo higa gahendeka ili maneno ga nabii Isaya gatimiye, goamba:
“Bwana, ni ani ariyeamini ujumbe wehu huriogomba?
Ni ani yeonyeswa
nguvu za Mwenyezi Mlungu?”
39 Phahi hara atu taawezere kuamini, dza viratu nabii Isaya arivyogomba phatu phanjina ariphoamba:
40  12:40 Isaya 6:10“Mlungu waahenda vipofu,
nayo mioyo yao achiihenda mifu.
Ndiyo mana matso gao tagaona,
wala mioyo yao taiweza kuamini.
Kpwa hivyo taaweza kumgalukira Mlungu, akaaphoza.”
41 Isaya wagomba higa kpwa sababu waona ukulu wa Jesu, ndipho achigomba kumuhusu.
42 Hata hivyo vilongozi anji a Chiyahudi amkuluphira. Ela kpwa kuogopha Mafarisayo, taayashuhudiya chingʼangʼa, asedze akakahazwa kuinjira sinagogini. 43 Aho kala anamendza kuphaha sifwa kula kpwa anadamu kuriko kuphaha sifwa kula kpwa Mlungu.
Maneno ga Jesu gandaamula atu
44 Jesu wakota kululu achiamba, “Mutu yeyesi anikuluphiraye, kanikuluphira mimi bahi, ela piya anamkuluphira iye ariyenihuma. 45 Na yeyesi anionaye mimi, anamuona iye ariyenihuma. 46 Nákpwedza duniani dza mwanga, ili chila mmwenga ndiyenikuluphira asisale jizani tsona. 47 Mutu achisikira maneno gangu na asigagbwire, sindamuamula mimi. Mana sedzere duniani kpwedzaamula atu, ela nákpwedza kuaokola. 48 Mutu yeyesi ndiyenikahala na kuricha kulunga mafundzo gangu, andaamulwa. Mafundzo nigombago ndigo ndigoonyesa kukala atu ana makosa siku ya mwisho. 49 Mana siyagomba gangu, ela Baba ariyenihuma ndiye yenilagiza ga kugomba, na ga kufundza. 50 Na namanya kukala malagizoge ganaapha atu uzima wa kare na kare. Phahi rorosi nigombaro ni riratu rolagizwa ni Baba nigombe.”

12:3 12:3 Luka 7:37,38

12:8 12:8 Kumbukumbu 15:11

12:13 12:13 Zaburi 118:25,26

12:15 12:15 Zakariya 9:9

12:25 12:25 Mathayo 10:39; 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; 17:33

*12:31 12:31 Yani, shetani.

12:34 12:34 Zaburi 110:4; Isaya 9:7; Ezekieli 37:25; Danieli 7:14

12:34 12:34 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

12:38 12:38 Isaya 53:1

12:40 12:40 Isaya 6:10