13
Jesu anasinga magulu anafundzie
Iyo Sikukuu ya Pasaka kala ikafika phephi, na Jesu kala anamanya kukala wakatiwe wa kuuka himu duniani na kuuya kpwa Ise ukafika. Wamendza atue osi okala anamkuluphira himu duniani, na achiaonyesa mendzwaye hadi mwisho.
Kuriphofika dziloni, Jesu na anafundzie kala asegere anarya. Shetani kala akamupha Juda, mwana wa Simoni Isikarioti, maazo ga kumsalata Jesu. Jesu kala anamanya kukala wala kpwa Mlungu na andauya kpwa Mlungu. Na piya wamanya kukala Ise wamupha chila chitu chikale tsini ya uwezowe. Phahi waunuka hipho chakuryani, achivula nguwoye ya dzulu, na achidzifunga nguwo chibiruni. Alafu achitiya madzi karaini, na achiandza kusinga magulu anafundzie na achiafuta na hira nguwo.
Ariphomfikira Simoni Petero, Petero wamuamba, “Bwana, kpwa utu wani uwe unisinge mimi magulu?” Jesu achimuamba, “Hipha sambi kumanya nihendaro, ela badaye undamanya.” Petero achimuamba, “Kundanisinga magulu hata chidide.” Ela achiambwa, “Nisiphokusinga magulu, phahi kundakala wangu tsona.” Ndipho Simoni Petero achiamba, “Bwana, usinisinge magulu bahi, ela nisinga mikono na chitswa piya!” 10 Achiambwa, “Mutu yeyesi achiyeoga kare ni mswafi. Kana lazima ya kuoga tsona, labuda asisinge magulu bahi. Phahi hata dzagbwe mkaera, ela simwi mosi.” 11 Jesu kala anammanya kare ndiyemsalata, ndiyo mana waamba, “Mkaera, ela simwi mosi.”
12  13:12 Luka 22:27Jesu ariphomala kusinga magulu anafundzie, wavwala kandzuye, achiuya kusagala. Chisha achiauza, “Mnamanya kpwa utu wani nkahenda hivyo? 13 Mwimwi munaniiha Mwalimu na Bwana, namwi tamkosere, mu sawa kabisa. 14 Sambi ichikala mimi, Bwana na Mwalimu wenu, nkakusingani magulu, namwi piya ni lazima muhenderane dza vivi. 15 Nkakuphani mfwano, ili namwi muhende kama nchivyokuhenderani. 16  13:16 Mathayo 10:24; Luka 6:40; Johana 15:20Nakuambirani kpweli, mtumishi siye mkpwulu kuriko tajiriwe, wala muhumwa kaweza kukala mkpwulu kuriko ariyemuhuma. 17 Na kpwa vira mnamanya mambo higa, phahi mchigalunga mundaajaliwa.
18  13:18 Zaburi 41:9“Hivi nchivyogomba, sikagomba kuhusu mwimwi mosi. Mana chila mmwenga nriyemtsambula nammanya arivyo. Ela ni lazima Maandiko gatimiye, gaambago, ‘Mutu yerya mkpwahe phamwenga nami, ndiye yenigalukira.’ 19 Nakuambirani mambo higa hivi sambi, kabila tagadzangbwehendeka, ili gachihendeka mkale mundaamini kukala mimi ndimi hiye Yetsambulwa. 20  13:20 Mathayo 10:40; Mariko 9:37; Luka 9:48; 10:16Kpweli nakuambirani, mutu ndiyephokera muhumwa wangu yeyesi, ananiphokera mimi. Na aniphokeraye mimi, anamphokera iye ariyenihuma.”
Jesu anagomba kuhusu ndiyemsalata
(Mathayo 26:20–25; Mariko 14:17–21; Luka 22:21–23)
21 Jesu ariphomala kugomba higa, wasononeka rohoni. Achigomba wazi achiamba, “Nakuambirani kpweli, mmwenga wenu andanisalata.” 22 Hara anafundzie alolana, na achitezeka achikala taamanya Jesu anagomba kuhusu yuphi. 23 Mwanafundziwe mmwenga, yuya ambaye kala anamendzwa sana ni Jesu, kala asegere phephi naye. 24 Phahi Simoni Petero wamtsuphira nyusi yuya mwanafundzi ili amuuze Jesu anagomba kuhusu ani. 25 Yuya mwanafundzi wamsengerera Jesu zaidi achimuuza, “Bwana, ni yuphi?” 26 Jesu achimjibu achiamba, “Iye ndiyemupha chipande cha mkpwahe bada ya kuchitsotsa mtsuzini.” Phahi Jesu wahala chipande cha mkpwahe, achichitsotsa, achimupha Juda, mwana wa Simoni Isikarioti. 27 Juda ariphohala hura mkpwahe, Shetani wamuinjira. Naye Jesu achimuamba, “Hiro ulondaro kurihenda, rihende mara mwenga.” 28 Ela taphana hata mmwenga pho mezani yeelewa gara gomuambira Juda. 29 Ela kpwa vira Juda kala ndiye muiki wa mkoba wa pesa, anafundzi anjina aona Jesu akamuhuma akagule vitu vya Sikukuu, ama akahumwa akalavye vitu kpwa agayi. 30 Bada ya Juda kuphokera chira chipande cha mkpwahe, watuluka kondze mara mwenga. Nako kala ni usiku.
31 Juda ariphotuluka kondze, Jesu waamba, “Sambi ukulu wangu mimi, Mutu Yela Mlunguni, undamanyikana, nami nindangʼaza atu matso kukala Mlungu ni mkpwulu. 32 Na nchingʼaza atu matso kala Mlungu ni mkpwulu, Mlungu naye andaonyesa ukulu wangu nirio nao pha sambi. 33  13:33 Johana 7:34Anangu, ndakala namwi kpwa muda mchache tu. Badaye mundaniendza, ela kama nrivyoaambira vilongozi a Chiyahudi, namwi nakuambirani, ‘Kura niphiyako tamuweza kukufika.’ 34  13:34 Johana 15:12,17; 1 Johana 3:23; 2 Johana 1:5Nakuphani shariya nyiphya, nakuambirani: Mendzanani dza vyo nrivyokumendzani. 35 Ichikala mundamendzana, chila mmwenga andamanya kukala mu anafundzi angu.”
Jesu anatabiri
kukala Petero andamtsamalala
(Mathayo 26:31–35; Mariko 14:27–31; Luka 22:31–34)
36 Simoni Petero achimuuza, “Bwana, unaphiyaphi?” Jesu achiamba, “Niphiyako kuweza kunilunga hivi sambi, ela undanilunga badaye.” 37 Petero achimuamba, “Bwana, kpwa utu wani vino sambi siweza kukulunga? Ni tayari kufwa kpwa sababuyo.” 38 Jesu achimuamba, “Kpweli uwe u tayari kufwa kpwa sababu yangu? Mino nakuambira kpweli, kabila dzogolo taridzangbweika, undakala ukanitsamalala kano tahu.”

13:12 13:12 Luka 22:27

13:16 13:16 Mathayo 10:24; Luka 6:40; Johana 15:20

13:18 13:18 Zaburi 41:9

13:20 13:20 Mathayo 10:40; Mariko 9:37; Luka 9:48; 10:16

13:33 13:33 Johana 7:34

13:34 13:34 Johana 15:12,17; 1 Johana 3:23; 2 Johana 1:5