14
Jesu ndiye njira
ya kuphiya kpwa Baba
Jesu waambira anafundzie, “Msisononeke mwenu mioyoni. Mkuluphireni Mlungu, na munikuluphire mimi piya.* 14:1 Ama: Kpwa vira munamkuluphira Mlungu, nikuluphirani mimi piya. Sababu ya kuuka kpwangu ni kpwendakutengezerani phatu, mana nyumbani mwa Baba muna makalo manji. Kala tamuna, ningekuambirani. Na nchimala kukutengezerani makao, nindauya tsona nedze nikuhaleni, ili phatu ndiphokala mimi, namwi piya mkale phapho. Namwi mnamanya njira ambayo inalongoza phara phatu niphiyapho.”
Tomasi achimuuza Jesu, “Bwana, swino hundaimanyadze yo njira ichikala tahumanya uphiyako?” Achiambwa, “Mimi ndimi njira, ndimi kpweli na ndimi uzima. Takuna mutu awezaye kufika kpwa Baba isiphokala atsupire kpwangu. Kpwa vira munanimanya, mundamanya hata Baba. Hakika munammanya na mwamuona kare.” 14:7 Ama: Ichikala munanimanya, phahi hata Baba munammanya. Na kula sambi na kpwenderera munammanya na mwamuona kare.
Filipu achimuamba, “Bwana, huonyese Sowe, naswi hundatosheka.” Achiambwa, “Filipu, nchivyosagala na mwimwi muda wosi hinyo ela inakaladze kunimanya? Yeyesi ariyeniona mimi wamuona Baba. Mbona unaamba, ‘Huonyese Sowe?’ 10 Kuamini kukala mino ni phamwenga na Baba, naye Baba a phamwenga nami? Maneno nagokuambirani si gangu, ela ni ga Baba aishiye mwangu, naye ndiye ahendaye kazi kutsupira kpwangu mimi. 11 Nchikuambirani kukala ni phamwenga na Baba naye Baba a phamwenga nami, aminini kukala nakuambirani kpweli. Ichikala sivyo, aminini kpwa sababu ya vilinje nrivyohenda. 12 Nakuambirani kpweli, mutu yeyesi anikuluphiraye mimi, naye piya andahenda nihendavyo. Tsona andahenda mambo makulu zaidi ya higa, kpwa sababu naphiya kpwa Baba. 13 Na rorosi mndirovoya kpwa uwezo wangu, nindarihenda, ili ukulu wa Baba uonyeswe wazi kutsupira mimi mwanawe. 14 Mchinivoya chochosi kpwa uwezo wangu, nindakuhenderani.”
Jesu analaga
kumreha Roho Mtakatifu
15 Jesu waenderera kugomba na anafundzie achiamba, “Kpwa kpweli mchinimendza, mundagbwira na kulunga malagizo gangu. 16 Nami nindamvoya Baba, naye andakuphani Msaidizi 14:16 Msaidizi: Maandiko ga Chiyunani neno hiri rina mana ya mshauri. wanjina, ambaye andasagala namwi hata kare na kare. 17 Hiye Msaidizi ni Roho aonyesaye atu kpweli kuhusu Mlungu arivyo. Atu a dunia hino taaweza kumkubali mana taamuona wala taammanya. Ela mwimwi munammanya, mana a phamwenga namwi na andakala mwenu mioyoni.
18 “Sindakurichani machiyenu dza anachiya, mana nindakuuyirani. 19 Bada ya muda mchache atu asionikuluphira taandaniona tsona, ela mwimwi ndimwi ndioniona. Na kpwa kukala nindaishi tsona, namwi piya mundakala na uzima. 20 Wakati nchifufulwa mundamanya kukala mimi ni phamwenga na Baba. Na mwimwi mu phamwenga na mimi, nami ni phamwenga namwi. 21 Agbwiraye malagizo gangu na kugalunga, ndiye animendzaye. Na kpwa sababu ya kunimendza mimi, Baba naye andammendza. Nami piya nindammendza na kudzionyesa kpwakpwe.” 22 Alafu Juda, ambaye siye yuya Juda Isikarioti, wamuuza Jesu achiamba, “Bwana, kpwa utu wani undadzimanyisa kpwehu bahi, wala si kpwa atu a dunia?” 23 Achimuamba, “Mutu yeyesi animendzaye andagbwira mafundzo gangu. Baba andammendza, naswi hundakpwedzasagala naye. 24 Asiyenimendza kagbwira mafundzo gangu. Higo mafundzo msikirago sigo gangu, ela ni ga Baba mana ndiye ariyenihuma.
25 “Nkakuambirani mambo higa vivi hurivyo huchere phamwenga. 26 Ela Mlungu andamuhuma Msaidizi ariye ni Roho Mtakatifu, edze aniwakilishe. Naye Msaidizi andakpwedza akufundzeni mambo gosi na akutambukizeni gosi nrigokuambirani. 27 Nakurichirani amani yangu, nayo si dza hira ilaviwayo ni atu asiomkuluphira Mlungu. Msisononeke wala kukala aoga. 28 Mwanisikira nchikuambirani kukala, ‘Nakurichani, ela nindakuuyirani.’ Kalapho mwanimendza kpweli, mngehererwa kusikira naphiya kpwa Baba, mana Baba ndiye mkpwulu kuriko mimi. 29 Nkakuambirani mambo higa hivi sambi kabila tagadzangbwehendeka, ili gachihendeka, muamini. 30 Mimi sina muda munji kukala phamwenga namwi na kugomba mambo manji, mana mkpwulu wa dunia hino§ 14:30 Yani, shetani. aredza. Ela kana uwezo kpwangu, 31 ela nahenda viratu nrivyolagizwa ni Baba, ili atu osi a dunia hino amanye kukala nammendza Baba. Unukani huphaukeni hipha.”

*14:1 14:1 Ama: Kpwa vira munamkuluphira Mlungu, nikuluphirani mimi piya.

14:7 14:7 Ama: Ichikala munanimanya, phahi hata Baba munammanya. Na kula sambi na kpwenderera munammanya na mwamuona kare.

14:16 14:16 Msaidizi: Maandiko ga Chiyunani neno hiri rina mana ya mshauri.

§14:30 14:30 Yani, shetani.