15
Jesu ndiye mzabibu wa kpweli
Phahi Jesu waenderera kugomba na anafundzie, achiaamba, “Mimi ndimi mzabibu wa kpweli, na Baba ndiye mkurima. Panda ya mzabibu isiyovyala, Baba nkuikata. Ela panda ivyalayo andaitsatsula ili ivyale zaidi. Mwimwi mu dza panda zivyalazo; mwatsatsulwa kare ni mafundzo ambago nákufundzani. Gbwiranani na mimi, nami nindagbwirana namwi. Mana panda taiweza kuvyala macheye, hadi igbwirane na mzabibu wenye. Phahi namwi piya ni vivyo, tamuweza kuvyala matunda hadi mugbwirane nami.
“Mimi ndimi mzabibu, namwi mu panda. Mchigbwirana na mimi mundavyalato, mana bila mimi tamuweza kuhenda rorosi. Mutu asiyegbwirana nami, ni dza panda yokatwa ichiuma. Panda dza hizo nkutsolwa-tsolwa zikapigbwa iyi, chisha zikatiywa moho.
“Mchigbwirana nami, na maneno gangu gachisala mwenu mioyoni, voyani chochosi mlondacho namwi mundaphaha. Anafundzi angu a chikpweli-kpweli nkuvyala matunda manji. Kpwa sababu iyo atu andamanya Baba arivyo mkpwulu.
“Nakumendzani dza vyo Baba animendzavyo. Phahi gbwiranani nami ili nikuonyeseni mendzwa yangu. 10 Mimi nagbwira malagizo ga Baba, naye anaenderera kunimendza. Vivyo hivyo, namwi mchigbwira malagizo gangu, mundaenderera kuona mendzwa yangu. 11 Nkakuambirani mambo gosi higa ili mkale na raha dza ihi nriyo nayo mimi, tsona muweze kukala na raha sana mwenu mioyoni. 12  15:12 Johana 13:34; 15:17; 1 Johana 3:23; 2 Johana 1:5Sambi nakuphani lagizo rangu: Mendzanani dza vyo nrivyokumendzani.
13 “Takuna mutu ariye na mendzwa kulu kutsupa ihi ya mutu kudzilavya kufwa kpwa sababu ya asenae. 14 Phahi mchigbwira malagizo gangu, mundakala asena angu. 15 Sikuihani atumishi tsona, mana mtumishi kamanya tajiriwe ahendaro. Ela vivi nakuihani asena angu, kpwa sababu gosi ambago nágasikira kula kpwa Baba nákuambirani. 16 Mwimwi simwi murionitsambula, ela mimi ndiye yekutsambulani na nchikuhumani mkavyale matunda gasigosira na Baba andakuphani chochosi mundichomvoya kpwa dzina rangu. 17 Phahi nakulagizani kukala ni lazima mmendzane.”
Atu himu duniani andamzira Jesu
na anafundzie
18 Jesu wazidi kugomba na anafundzie, achiamba, “Atu himu duniani achikuzirani, mmanye kukala aandza kunizira mimi kpwandza. 19 Kalapho mu atu a dunia hino, phahi dunia ingekumendzani avi mu ayawao. Ela atu a dunia hino akuzirani, mana simwi a dunia hino, tsona náhendakutsambulani mimi kula mumu duniani. 20  15:20 Mathayo 10:24; Luka 6:40; Johana 13:16Msiyale gara nrigokuambirani, kukala, ‘Mtumishi siye mkpwulu kuriko tajiriwe.’ Ichikala atu anigayisa, phahi hata mwimwi piya andakugayisani. Kalapho agbwira mafundzo gangu, hata go genu nago angegagbwira. 21 Ela gosi higo andakuhenderani kpwa sababu mu afuasi angu, mana taamanya ariyenihuma.
22 “Kala sedzeregomba nao, taangekala na makosa. Ela kpwa vira nákpwedza na nchigomba nao, phahi taaweza kudzikanira. 23 Mutu yeyesi aniziraye amanye piya anamzira Baba. 24 Kala siyaahendera vilinje ambavyo takuna wanjina yevihenda, phahi taangekala na makosa. Ela sambi, vilinje aviona na bado ahuzira hosi, mimi na Baba. 25  15:25 Zaburi 35:19; 69:4Hivyo arivyohenda atimiza, Maandiko gaambago, ‘Anizira bure.’
26 “Mimi nindakuhumirani Msaidizi kula kpwa Mlungu. Iye ndiye Roho ndiyekuonyesani kpweli, na andakuambirani kunihusu. 27 Namwi piya ni lazima muambire atu anjina kunihusu, mana mwakala nami kula mwandzo wa kazi yangu.”

15:12 15:12 Johana 13:34; 15:17; 1 Johana 3:23; 2 Johana 1:5

15:20 15:20 Mathayo 10:24; Luka 6:40; Johana 13:16

15:25 15:25 Zaburi 35:19; 69:4