16
Hipho Jesu waenderera kugomba na anafundzie, achiamba, “Nakuambirani higa gosi ili sedze mkaricha kuluphiro renu. Atu andakutuluzani masinagogini. Tsona kuredza wakati atu andakuolagani na aone avi anahenda kazi ya Mlungu. Nao andakuhenderani mambo higa kpwa sababu taanimanya mimi wala Baba. Phahi nkakuambirani chimbere mambo higa, ili wakati gachedza, mtambukire kala nákuambirani. Siyakuambirani kula mwandzo, mana kala nchere phapha namwi.”
Kazi za Roho Mtakatifu
“Ela vino nauya kpwa iye yenihuma, mbona taphana hata mmwenga aniuzaye, ‘Unaphiyaphi?’ Naona munasikira utsungu kpwa gara mambo nchigokuambirani, ela nakuambirani kpweli, kuuka kpwangu ni fwaida kpwenu. Mana nsiphouka mimi, hiye Msaidizi kandakpwedza. Ela nchiuka nindaphiya nkamhume edze. Naye achedza, andaahukumu atu himu duniani kuhusu dambi, haki, na hukumu yao. Andahukumiwa kuhusu dambi, mana taamendze kunikuluphira. 10 Tsona aona kala mimi sina haki, ela aho anayo; ela andahukumiwa, mana naphiya kpwa Baba ambako tamundaniona tsona. 11 Nao andahukumiwa kuhusu hukumu yao, mana mkpwulu wa dunia hino* 16:11 Yani, shetani. wahukumiwa kare.
12 “Nina mambo manji ambago nalonda nikuambireni, ela kpwa sambi ni vigumu mwimwi kugaelewa. 13 Ela ye Roho Mtakatifu ndiphokpwedza, andakulongozani kulunga chila chitu cha kpweli. Iye kandagomba gakpwe mwenye, ela andakuambirani higo ndigosikira na ndigokpwedzahendeka. 14 Andaonyesa ukulu wangu, mana andaphokera gangu na akumanyiseni. 15 Vya Baba vyosi ni vyangu. Ndiyo mana anaamba Roho Mtakatifu andaphokera gangu na akumanyiseni.”
Sonono indagaluzwa kukala raha
16 Jesu waenderera kugomba na anafundzie achiamba, “Bada ya muda mchache tamundaniona, na bada ya muda mchache mundaniona tsona.” 17 Anafundzie anjina achiuzana achiamba, “Ni gaphi gano ahuambirago? Angbwe anaamba kala bada ya muda tahundamuona, na bada ya muda tsona hundamuona! Na achiamba anaphiya kpwa Ise, manage nini?” 18 Phahi hara anafundzie azidi kuuzana achiamba, “Sambi achiamba bada ya muda mchache, manage nini? Ela mbona tahumuelewa?”
19 Jesu wamanya kukala hara anafundzi analonda kumuuza mana ga gara achigogomba. Ndipho achiauza, “Mnauzana mana ga higo nchigogomba, kukala bada ya muda mchache tamundaniona, na bada ya muda mchache tsona mundaniona? 20 Nakuambirani kpweli, mundarira na kusononeka ela atu a himu duniani andahererwa. Mundakala na sonono ela sonono yenu indagaluka raha. 21 Hata mchetu achifisa wakati wa kudzivugula nkuhenda utsungu, mana wakatiwe wa kugaya ukafika. Ela achidzivugula salama nkuyala hura utsungu, kpwa raha ya kuphaha mwana. 22 Phahi hata mwimwi hivi sambi munasononeka. Ela nindakuonani tsona na mundakala na raha, wala takuna mutu ndiyekuusirani iyo raha.
23 “Wakati hinyo uchifika, tamundanivoya chitu. Nakuambirani kpweli Baba andakuphani mundiromvoya kpwa dzina rangu. 24 Hadi sambi tamdzangbwevoya chitu chochosi kpwa uwezo wangu. Phahi voyani namwi mundahewa, ili mkale na raha sana mwenu mioyoni.
25 “Nkakuambirani mambo higa kpwa mafumbo. Ela kuredza wakati ambapho sindakuambirani kpwa mafumbo tsona, ela nindakuambirani chingʼangʼa kuhusu Baba. 26 Wakati hinyo uchifika mundavoya Mlungu kpwa uwezo wangu. Ela siamba mimi nindakuvoyerani kpwa Baba, ela mundavoya enye. 27 Mana Baba mwenye anakumendzani, kpwa vira mwimwi munanimendza na munaamini kukala mimi nála kpwa Baba. 28 Mino nákpwedza duniani kula kpwa Baba, nami nairicha niuye kpwa Baba.”
29 Phahi anafundzie amuamba, “Ehe! Sambi ndipho unagomba chingʼangʼa, bila mafumbo. 30 Hivi sambi hukamanya kukala uwe unamanya chila chitu, wala takuna haja ya mutu kukuuza. Higo ndigo gahendago huamini kala uwe wala kpwa Mlungu.” 31 Ndipho Jesu achiauza, “Dze, vino sambi munaamini? 32 Ela wakati uredza, na vivi ukafika kare, ambapho mundatsamukana. Chila mmwenga andaphiya kpwao kaya, nami nindasala machiyangu. Ela kpwa kpweli si machiyangu, mana Baba a phamwenga nami. 33 Enehu, nkakuambirani mambo higa, ili mkale na amani mwenu mioyoni kpwa sababu yangu. Himu duniani atu andakugayisani, ela dinani chilume! Mana mino náshinda dunia.”

*16:11 16:11 Yani, shetani.