17
Jesu anadzivoyera
Bada ya Jesu kugomba maneno higa, walola dzulu mlunguni, achiamba, “Baba, wakati ukafika! Onyesa atu chingʼangʼa ukulu wangu, ili nami mwanao, niaonyese ukuluo. Mana wanipha uwezo wa kulongoza atu dunia ndzima, ili niaphe uzima wa kare na kare osi urionipha. Na hinyo uzima wa kare na kare ni kukumanya uwe, Mlungu wa kpweli, Mlungu macheye, na kunimanya mimi, Jesu Masihi, uriyenihuma himu duniani. Náonyesa ukuluo hipha duniani kpwa kukamilisha kazi uriyonipha niihende. Sambi Baba nakuvoya uniphe nguma mberezo, dza iratu nriyokala nayo huriphokala phamwenga, kabila ya dunia kuumbwa.
Jesu anavoyera anafundzie
“Baba, hinya atu urionipha kula himu duniani, náamanyisa uwe u ani. Osi kala ni ako, nawe uchinipha mimi. Nao alunga mafundzogo. Hipha sambi anamanya kala chila chitu urichonipha chala kpwako. Kpwa mana náapha ujumbe urionipha, nao achiuphokera. Amanya kpwa kpweli nála kpwako na piya aamini kukala uwe ndiwe uriyenihuma.
“Sivoyera atu osi dunia ndzima, ela navoyera aho urionipha bahi, mana ni ako. 10 Atu osi nirio nao mimi ni ako, na osi urio nao uwe ni angu. Nao anaonyesa ukulu wangu. 11 Vi sambi mino nindauka himu duniani nedze kpwako, ela hinya atu achere mumu duniani. Baba usiye na lawama, nakuvoya uarinde kpwa uwezoo, ili akale chitu chimwenga dza viratu mimi na uwe hurivyo chitu chimwenga. 12  17:12 Zaburi 41:9; Johana 13:18Nriphokala nao, náarinda kpwa uwezoo. Náarisato, na ariyeangamika ni hiye mmwenga bahi, ambaye kala ni wakuangamika, ili Maandiko gatimiye.
13 “Phahi Baba, hivi sambi nredza kpwako, ela nagomba maneno higa wakati nchere himu duniani, ili akale na raha yangu yosi mwao mioyoni. 14 Mino náambira higo manenogo, ela atu a dunia hino aazira, kpwa vira sio a dunia hino, dza viratu ambavyo mimi simi wa dunia hino. 15 Sivoya ili uause himu duniani, ela nakuvoya uarinde na yuya Mui, yani Shetani. 16 Aho sio a dunia hino, dza vivyo mimi.
17 “Nenoro ni kpweli, kpwa hivyo humira iyo kpweli kuahenda adzilavye kpwako tsetsetse. 18 Vivyo urivyonihuma nedze himu duniani, ndivyo nami naahuma mumu himu. 19 Vivi nadzilavya kpwako kpwa fwaida yao, ili nao adzilavye kukuhumikira uwe chikpweli-kpweli.
Jesu anavoyera afuasie osi
20 “Baba, sivoya kpwa hinya anafundzi angu bahi, ela hata hinyo ndionikuluphira kpwa sababu ya ujumbe wa atu hinya. 21 Navoya ili osi akale chitu chimwenga, dza vivyo mimi na uwe hurivyo. Naavoyera akale chitu chimwenga naswi, ili atu anjina aamini kukala uwe ndiwe uriyenihuma himu duniani. 22 Uwezo ambao wanipha nami náapha afuasi angu, ili akale chitu chimwenga dza mimi na uwe hurivyo. 23 Yani mimi nikale chitu chimwenga nao, dza mimi na uwe hurivyo. Nao naakale chitu chimwenga kabisa, ili atu anjina amanye kukala uwe wanihuma, nawe unaamendza afuasi angu dza unimendzavyo.
24 “Baba, hara urionipha, naaza akale nami ndiphokala, ili aone uwezo ambao wanipha. Uwezo huno wanipha kpwa sababu wanimendza kabila ya dunia kuumbwa. 25 Baba uriye wa haki, atu a dunia taakumanya. Ela mimi nakumanya, nao anafundzi angu anamanya kukala uwe ndiwe uriyenihuma. 26 Náamanyisa uwe urivyo, na nindaenderera kuhenda hivyo, ili amendze ayawao kama unimendzavyo, tsona nami nikale chitu chimwenga nao.”

17:12 17:12 Zaburi 41:9; Johana 13:18