18
Jesu anagbwirwa
(Mathayo 26:47–56; Mariko 14:43–50; Luka 22:47–53)
Jesu ariphomala kugomba maneno higa, wauka na anafundzie. Avuka uphande wanjina wa dete ra Kedironi, na achendainjira chunga cha mizaituni. Juda, ariyemsalata Jesu, kala anaumanya munda hinyo, mana Jesu na anafundzie kala achiphiya mara kpwa mara. Phahi walongoza chikosi cha asikari a Chirumi phamwenga na arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu, ambao kala akahumwa ni Mafarisayo na akulu a alavyadzi-sadaka. Hara asikari na arindzi kala akatsukula taa, vimwindi na silaha.
Phahi kpwa vira Jesu kala anamanya gosi ndigomphaha, wadzilavya na achiauza, “Mnaendza ani?” Hara atu achiamba, “Hunaendza Jesu kula Nazareti.” Nao achiambwa, “Ni mimi.” Juda, yemsalata, kala aimire phamwenga nao. Jesu ariphoamba, “Ni mimi,” hara atu auya nyuma na achigbwa. Achiauza tsona, “Mnaendza ani?” Nao achiamba, “Amba hunaendza Jesu kula Nazareti.” Ye achiaamba, “Amba nkakuambirani kare kukala ni mimi. Ichikala munaniendza, phahi aricheni hinya atu aphiye vyao.” Higa gahendeka ili arigogomba wakati kala anavoya gatimiye, “Baba, osi urionipha siangamizire hata mmwenga.”
10 Phahi Simoni Petero kala ana upanga, wautsomola na achikata sikiro ra kulume ra mtumwa wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu. (Hiye mtumwa kala achiihwa Maliko.) 11  18:11 Mathayo 26:39; Mariko 14:36; Luka 22:42Jesu achimuamba Petero, “Haka! Haka! Uyiza upangao chowani! Mateso higa nápangirwa ni Baba Mlungu, kpwadze gasiniphahe?”
12 Phahi chira chikosi cha asikari na chilongozi wao phamwenga na hara arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu amgbwira Jesu na achimfunga mikowa. 13 Mwandzo amphirika kpwa Anasi, mtsedza wa Kayafa. Kayafa kala ndiye mlavyadzi-sadaka mkpwulu mwaka uho, 14  18:14 Johana 11:49,50naye kala akaambira vilongozi a Chiyahudi kukala ni baha mutu mmwenga afwe kpwa sababu ya atu osi.
Petero anamtsamalala Jesu
kano ya kpwandza
(Mathayo 26:69–70; Mariko 14:66–68; Luka 22:55–57)
15 Simoni Petero wamlunga-lunga Jesu phamwenga na mwanafundzi wanjina ambaye kala anamanywa pho kaya pha mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Mutu hiye wainjira ndani ya muhala wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu phamwenga na Jesu, 16 ela Petero achisala phara mryangoni. Yuya wanjina ambaye kala anamanywa pho kaya watuluka kondze, na bada ya kugomba na msichana yekala anaimirira mryango, wamuinjiza ndani Petero. 17 Yuya msichana yekala mryangoni wamuuza Petero, “Kale piya we u mwanafundzi wa hiye mutu achiyegbwirwa?” Petero achiamba, “Hata, mino simi.”
18 Kpwa sababu ya mnyevu, hara arindzi na atumishi a mlavyadzi-sadaka mkpwulu kala akakuta moho wa makala anaoha. Petero naye kala aimire phapho anaoha moho.
Anasi anamuuza maswali Jesu
(Mathayo 26:59–66; Mariko 14:55–64; Luka 22:66–71)
19 Mo nyumbani, mlavyadzi-sadaka mkpwulu* 18:19 Yani Anasi. Anasi kala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu hadi wakati ambao Arumi kala akamuhenda Kayafa, mtsedzawe, kukala mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Dzagbwe Ayahudi anjina aharira kukala Anasi ndiye mlavyadzi-sadaka mkpwulu. kala anamuuza Jesu kuhusu anafundzie na mafundzoge. 20 Jesu achimuamba, “Chila wakati kala nchifundza atu chingʼangʼa masinagogini na ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, ambako Ayahudi osi nkukusanyika. Nami siyagomba chochosi chisiri. 21 Kpwadze unaniuza maswali? Uza atu arionisikira, aho anamanya nrigogomba.”
22 Ariphomala kugomba maneno higo, mrindzi mmwenga ariyekala aimire phephi naye wamuwanga kofi ra uso na achimuamba, “Vyo ndivyo ambavyo mutu anaweza kumjibu mlavyadzi-sadaka mkpwulu?” 23 Achimuambira yuya mutu, “Ichikala nkagomba makosa, hebu sema makosa nchigogomba. Ela ichikala nkagomba sawa, kpwa utu wani unanipiga?” 24 Badaye Anasi walagiza Jesu aphirikpwe kpwa Kayafa, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, kuno akafungbwa.
Petero anamtsamalala Jesu tsona
(Mathayo 26:71–75; Mariko 14:69–72; Luka 22:58–62)
25 Wakati Simoni Petero kala aimire anaoha moho, hara ayae amuamba, “Kale piya we u mwanafundzi wa hiye mutu achiyegbwirwa?” Ela Petero watsamalala achiamba, “Aa! Mino simi.” 26 Mtumishi mmwenga wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu, mʼbari wa yuya yekatwa sikiro ni Petero, wamuuza, “Avi nkakuona ngiri-ngiri naye kura mundani?” 27 Petero achimtsamalala tsona Jesu, na phapho hipho dzogolo richiika.
Jesu anaphirikpwa mbere za Pilato
(Mathayo 27:1–2,11–14; Mariko 15:1–5; Luka 23:1–5)
28 Siku ya phiriye kuriphocha, Jesu waphirikpwa hadi dzumba ra Pilato, liwali wa jimbo ra Chirumi, kula kpwa Kayafa. Ela vilongozi a Chiyahudi enye taainjirire mo dzumbani ili asedze akatiywa najisi (mana kulengana na mila za Chiyahudi, kala achiinjira nyumba ya mutu asiyekala Myahudi, andakahazwa kusherekeya Sikukuu ya Pasaka). 29 Phahi Pilato watuluka kondze kukutana nao na achiauza, “Yuno mutu, munamshitaki na makosa gani?” 30 Nao achiamba, “Kalapho mutu hiyu kahendere makosa, tahungemreha kpwako.” 31 Pilato achiaambira, “Phahi halani mutu wenu mkamhukumu kulengana na shariya zenu.” Ela hara vilongozi a Chiyahudi achimuamba, “Shariya za Chirumi tazihuruhusu kuolaga mutu.” 32  18:32 Johana 3:14; 12:32Higa gahendeka ili arigogomba Jesu dzulu ya ndivyofwa gatimiye. 18:32 Johana 12:32–33.
33 Alafu Pilato wauya tsona ndani ya dzumbare, achilagiza Jesu arehwe. Ariphorehwa himo ndani, Pilato wamuuza, “We ndiwe Mfalume wa Ayahudi?” 34 Naye achiamba, “Gano ugombago ni gako uwe ama ukaambirwa ni atu anjina kunihusu?” 35 Pilato achiamba, “Kpwani mino ni Myahudi? Atuo mwenye a kabilaro, akulu a alavyadzi-sadaka ndio achiokureha kpwangu. Dze, wakosani?” 36 Jesu achiamba, “Ufalume wangu sio wa dunia hino. Kalapho ufalume wangu ni wa dunia hino, atumishi angu angebwaga viha ili nisigbwirwe ni vilongozi a Chiyahudi. Ni mfalume kpweli, ela ufalume wangu sio wa hipha duniani.” 37 Phahi Pilato achimuamba, “Kpwa hivyo we u mfalume!” Naye achiamba, “Uwe unaamba kukala ni mfalume, nawe u sawa. Mana nákpwedza mu duniani na kuvyalwa ili nifundze atu kuhusu kpweli. Chila ariye wa kpweli nkuniphundza.” 38 Pilato achimuuza, “Kpweli nini?”
Jesu anahukumiwa kuolagbwa
(Mathayo 27:15–31; Mariko 15:6–20; Luka 23:13–25)
Bada ya kugomba higo, Pilato watuluka kondze tsona kokala na vilongozi a Chiyahudi, achiaambira, “Mutu hiyu simuonere na kosa rorosi ra kumshitakira. 39 Ela kpwa vira ni kawaida yenu mvugurirwe mfungbwa mmwenga chila Sikukuu ya Pasaka, munaambadze nchikuvugurirani Mfalume wa Ayahudi?” 40 Ela nyo akota kululu achiamba, “Usimvugule hiye, huvugurire Baraba!” (Baraba wakala ni mpindzani wa serikali.) 18:40 Kpwa Chiyunani neno hiri manage ganjina ni mkora.

18:11 18:11 Mathayo 26:39; Mariko 14:36; Luka 22:42

18:14 18:14 Johana 11:49,50

*18:19 18:19 Yani Anasi. Anasi kala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu hadi wakati ambao Arumi kala akamuhenda Kayafa, mtsedzawe, kukala mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Dzagbwe Ayahudi anjina aharira kukala Anasi ndiye mlavyadzi-sadaka mkpwulu.

18:32 18:32 Johana 3:14; 12:32

18:32 18:32 Johana 12:32–33.

18:40 18:40 Kpwa Chiyunani neno hiri manage ganjina ni mkora.