19
Alafu Pilato walagiza Jesu ahalwe, akachapwe viboko. Hinyo asikari asuka chiremba cha miya na achimvwika chitswani. Piya achimvwika kandzu ya zambarau, rangi ya chifalume. Hara asikari amlunga-lunga kuno anamuwanga makofi, achiamba, “Mfalume wa Ayahudi! Kala na maisha mare!”
Pilato watuluka kondze tsona achendaamba, “Phundzani, nakureherani hiyu mutu, ela mmanye simuonere kosa rorosi ra kumshitakira.” Phahi Jesu watuluka kondze, kuno akavwala chiremba cha miya na kandzu ya rangi ya zambarau. Naye Pilato achiaambira hara atu, “Mutu wenu hiye!” Akulu a alavyadzi-sadaka na arindzi ariphomuona Jesu, akota kululu achiamba, “Naakotwe misumari! Naakotwe misumari!” Ndipho Pilato achiaambira, “Hiye, mhaleni mwimwi enye mkamkote msalabani, mana mino simuonere na kosa rorosi.” Hara vilongozi a Chiyahudi adinisa kumuamba Pilato, “Swino huna shariya iambayo mutu achikufuru ni lazima aolagbwe. Phahi hiyu akakufuru kpwa kuamba ni Mwana wa Mlungu.”
Pilato ariphosikira maneno higo wazidi kutishirwa. Achiuya himo ndani ya dzumbare achendamuuza Jesu achiamba, “Kpwani we walaphi?” Ela Jesu kayajibu neno. 10 Phahi Pilato achimuamba, “Kutaki kunigombekeza? Kumanya kukala nina uwezo wa kukurichira au kukulavya ukakotwe msalabani?” 11 Achimuamba, “Kalapho kuyaphaha uwezo kula kpwa Mlungu, kungekala na uwezo wowosi kpwangu. Ela iye achiyenireha kpwako ana dambi kulu zaidi.”
12 Pilato ariphosikira higa, waendza njira ya kumrichira Jesu, ela vilongozi a Chiyahudi achienderera kukota kululu achiamba, “Mutu hiyu uchimrichira, undakala adui wa Kaisari, Mtawala wa Chirumi. Mana mutu yeyesi adzihendaye ni mfalume dza iye, phahi anampinga Kaisari!” 13 Pilato ariphosikira maneno higa, walagiza Jesu atuluzwe kondze. Naye achendasagala chihi cha uamuli, phatu phoihwa “Muhala wa Mawe.” (Ambapho phaihwa “Gabatha” kpwa Chieburania).
14 Siku iyo kala ni Ijumaa, kala ni kama saa sita, na siku ya phiriye kala ni Sikukuu ya Pasaka. Pilato achiaambira hara vilongozi a Chiyahudi, “Mfalume wenu hiyu!” 15 Nao achikota kululu achiamba, “Naaolagbwe, naaolagbwe! Naakotwe msalabani!” Pilato achigomba nao tsona achiamba, “Dze, mnalonda mfalume wenu nimkote msalabani?” Akulu a alavyadzi-sadaka achiamba, “Tahuna mfalume wanjina isiphokala Kaisari bahi!” 16 Phahi Pilato wamlavya Jesu kpwa hinyo asikari akakotwe msalabani.
Jesu anakotwa misumari msalabani
(Mathayo 27:32–44; Mariko 15:21–32; Luka 23:26–43)
Phahi Jesu wahalwa ni hara asikari, 17 achitsukuzwa msalabawe na achilongozwa kuphiya phatu phaihwapho “Zekeya ra Chitswa.” (Ambapho Chieburania phaihwa Gologotha.) 18 Hipho ndipho ariphokotwa misumari msalabani. Atu anjina airi akotwa misalabani piya, mmwenga uphande huno na mwenga uphande wanjina, naye Jesu achikala kahi-kahi.
19 Pilato piya walagiza tangazo riandikpwe na ribandikpwe pho dzulu ya msalaba wa Jesu. Hiro tangazo kala rikaandikpwa, Hiyu ni Jesu wa Nazareti, Mfalume wa Ayahudi. 20 Phatu Jesu ariphokotwa msalabani kala ni phephi na mudzi, tsona maneno ga tangazo hiro kala gakaandikpwa kpwa luga za Chieburania, Chilatini na Chiyunani. Phahi Ayahudi anji aweza kusoma tangazo hiro. 21 Akulu a alavyadzi-sadaka achendamuamba Pilato, “Usiandike, ‘Hiyu ni Mfalume wa Ayahudi,’ ela rikale, ‘Mutu hiyu waamba, ni Mfalume wa Ayahudi.’ ” 22 Ela Pilato achiaambira, “Nchigoandika, nkaandika. Sigaluza.”
23 Hara asikari ariphomala kumkota misumari phara msalabani, ahala nguwoze achizipiga mafungu mane, ili chila asikari aphahe fungure. Piya kandzuye kala ikafumwa kula dzulu hadi photsi bila ya kushonwa, 24  19:24 Zaburi 22:18phahi achiambirana nyo enye, “Nahusiikpwanyule hino kandzu, ela hupigeni kura humanye kandzu indakala ya ani.” Hara asikari ariphohenda hivyo, Maandiko gatimizwa gaambago:
“Aganya nguwo zangu,
na kupigira kura kandzu yangu.”
25 Atu okala aimire phephi na hura msalaba kala ni ninengbwa wa Jesu na mwanáo mchetu wa nine, phamwenga na Maryamu mkpwaza Kileopa, Maryamu kula Magidala, 26 na mwanafundzi yemendzwa sana ni Jesu. Jesu ariphoona nine aimire phephi na ye mwanafundziwe, wamuamba, “Sikiza Mayo, mwanao hiye.” 27 Ndipho achimgalukira yuya mwanafundzi, achimuamba, “Mwenehu, mayoo hiye!” Kula hipho nine wakpwendasagala kaya kpwa yuya mwanafundzi.
Chifo cha Jesu
(Mathayo 27:45–56; Mariko 15:33–41; Luka 23:44–49)
28  19:28 Zaburi 69:21; 22:15Jesu wamanya kala kaziye ikasira. Phahi, bada ya higa, ili akamilishe Maandiko waamba, “Nasikira chiru.” 29 Kala phana bakuli tele ra sichi pho hipho, phahi atu ahala demu achirilweka himo sichini achirigbwadzika phungo ra muhisopo na achimʼbandika mromoni. 30 Jesu ariphomala kufyondza rira sichi, waamba, “Gakasira!” Ndipho achizamisa chitswache achikata roho.
31 Siku iyo kala ni Ijumaa, na siku ya phiriye kala ni Siku ya Kuoya. Tsona iyo Siku ya Kuoya kala i chivyakpwe mana kala ikagbwirana na Sikukuu ya Pasaka. Kpwa vira vilongozi a Chiyahudi kala taamendze miri isale misalabani Siku ya Kuoya, anjina akpwendamshauri Pilato magulu ga hara atu gavundzwe ili afwe upesi, na miri yao iuswe. 32 Phahi hara asikari akpwendavundza magulu ga yuya wa kpwandza yekotwa phamwenga na Jesu. Alafu achendavundza yuya wa phiri. 33 Ela ariphomfikira Jesu amuona akafwa kare, sebu amvundze magulu. 34 Ela asikari mmwenga wamdunga fumo ra lavu, na phapho hipho achimwagika mlatso na madzi.
35 Hinyu ni ushaidi wa mutu ariyegaona ganahendeka. Nao ni ushaidi wa kpweli, mana iye anamanya kukala ni kpweli agombaro. Tsona anashuhudiya ili mwimwi piya muamini. 36  19:36 Kutsama 12:46; Isabu 9:12; Zaburi 34:20Mambo higa gahendeka ili Maandiko gatimiye gaambago, “Kana hata mfupha mmwenga ndiovundzwa.” 37  19:37 Zakariya 12:10; Maono 1:7Na Maandiko ganjina ganaamba, “Atu andamlola iye ariyemdunga fumo.”
Jesu anazikpwa
(Mathayo 27:57–61; Mariko 15:42–47; Luka 23:50–56)
38 Badaye, phakpwedza mutu mmwenga yeihwa Yusufu, kula mudzi wa Arimathaya. Iye kala ni mwanafundzi wa Jesu, ela kpwa chisiri kpwa kuogopha vilongozi a Chiyahudi. Wakpwendavoya ruhusa Pilato ahale mwiri wa Jesu, naye Pilato achimruhusu. Achedzahala hura mwiri 39  19:39 Johana 3:1,2phamwenga na Nikodemu, ambaye wakati wanjina kala akamlunga Jesu usiku. Nikodemu wareha mtsanganyiko wa udi na ubani wa uziho wa kama kilo mirongo mihahu. 40 Hara alume airi, bada ya kuhala hura mwiri, achiusaka hura udi na ubani, na achiufunga vipande vya shanda ya katani kama irivyokala mila ya Chiyahudi.
41 Phephi na phapho phokotwa Jesu msalabani kala phana munda. Himo mundani kala muna mbira nyiphya ambayo kala taidzangbwezikpwa mutu.* 19:41 Ayahudi mila yao, kala achitsimba mbira zao kama pango. 42 Kpwa vira kala siku ya Chiyahudi ya Matayarisho, na kpwa kukala yo mbira kala i phephi, aika mwiri wa Jesu mumo.

19:24 19:24 Zaburi 22:18

19:28 19:28 Zaburi 69:21; 22:15

19:36 19:36 Kutsama 12:46; Isabu 9:12; Zaburi 34:20

19:37 19:37 Zakariya 12:10; Maono 1:7

19:39 19:39 Johana 3:1,2

*19:41 19:41 Ayahudi mila yao, kala achitsimba mbira zao kama pango.