20
Jesu anafufuka
(Mathayo 28:1–8; Mariko 16:1–8; Luka 24:1–12)
Siku ya kpwandza ya wiki, wakati kala kuchere chimirimiri, Maryamu kula Magidala waphiya mbirani. Hipho mbirani phakala na dziwe kulu rohumirwa kuzibira hira mbira, ela ariphofika waona rira dziwe rikauswa. Phahi waphiya mairo kpwa Simoni Petero na yuya mwanafundzi ariyemendzwa ni Jesu, achendaambira, “Atu akausa mwiri wa Bwana Jesu kula mbirani, na tahumanya achikouika.”
Phahi Petero na hiye mwanafundzi myawe aphiya hiko mbirani. Osi airi azola, ela ye wanjina wamtsupa Petero. Ariphofika phara mbirani chimbere wakpwendazama kutsungurira, achiona vira vipande vya shanda vikaandikpwa mo mbirani, ela kayainjira mo mbirani. Badaye Simoni Petero wakpwedza, ela iye wainjira mura mbirani, achiona hira shanda ikaandikpwa phapho. Piya achiona chipande cha shanda ambacho kala chikafungirwa chitswa cha Jesu, chikakundzwa na chikaikpwa kanda na vira vyanjina. Ndipho yuya mwanafundzi ambaye kala akafika mbirani chimbere, naye achiinjira achiona na kuamini gara chigohendeka. (Mana anafundzi a Jesu kala taadzangbweelewa Maandiko goamba kukala, ni lazima afufuke.) 10 Alafu hara anafundzi airi auya kura kala anasaga.
Jesu anamtsembukira Maryamu
kula Magidala
(Mathayo 28:9–10; Mariko 16:9–11)
11 Maryamu wafika tsona mbirani achiima kondze kuno anarira. Wakati kala anarira, wazama kutsungurira mo mbirani, 12 achiona malaika airi akavwala nguwo nyereru. Nao kala asegere hipho phokala mwiri wa Jesu, mmwenga uphande wa chitswani na wanjina uphande wa maguluni. 13 Hara malaika amuuza, “Mayo, unarizwa nini?” Naye achiamba, “Atu akamuusa Bwana wangu na simanya achikomuika.”
14 Bada ya kugomba higo, watsupha matso achiona mutu aimire nyumaze. Kumbavi kala ni Jesu, ela kayamtambukira. 15 Achiamba, “Mayo, unarizwa nini? Unaendza ani?” Maryamu kala anaona ni muhendadzi-kazi wa pho mundani. Phahi achimuamba, “Bwana, ichikala ukamuusa uwe, niambira uchikomuika, nkamhale.” 16 Jesu wamuiha, “Maryamu.” Maryamu wagaluka achiihika Chieburania, “Raboni!” (Neno ambaro manage ni mwalimu.) 17 Jesu achimuamba, “Richa usinigute, mana sidzangbwehalwa kuphiya dzulu kpwa Baba. Ela phiya kpwa enehu, yani afuasi ayao, ukaambire naphiya dzulu kpwa Baba, ambaye ni Sowe yenu. Iye ni Mlungu wangu, namwi piya ni Mlungu wenu.”
18 Phahi Maryamu waphiya achendaambira hara anafundzi, “Nkamuona Bwana Jesu!” Na achiaambira gara ambago Jesu kala akaamba.
Jesu anaatsembukira anafundzie
(Mathayo 28:16–20; Mariko 16:14–18; Luka 24:36–49)
19 Dziloniye siku iyo ya Jumapili, anafundzi kala akakutana phamwenga, na achifunga miryango kpwa kuogopha vilongozi a Chiyahudi. Phahi Jesu wakpwedza gafula achiima pho kahi-kahi yao achiamba, “Amani naikale kpwenu.” 20 Ariphomarigiza kugomba vivyo, achiaonyesa mikonoye na lavure. Nao hara anafundzi ahererwa kpwa kumuona Bwana Jesu. 21 Jesu wagomba tsona, achiamba, “Togolani enehu. Baba wanihuma, na viratu arivyonihuma, nami nakuhumani.” 22 Bada ya kugomba higo, waavuvurira, na achiaambira, “Phokerani Roho Mtakatifu. 23  20:23 Mathayo 16:19; 18:18Mchiswamehe mutu dambize, Mlungu naye anamswamehe; ela msiphomswamehe, Mlungu naye kamswamehe.”
Jesu na Tomasi
24 Jesu ariphoatsembukira anafundzie, mwanafundzi wanjina yeihwa Tomasi (manage ni patsa) kala kapho. 25 Phahi hara anafundzi ayae amuamba, “Hukamuona Bwana Jesu!” Ela Tomasi waamba, “Siamini bii, hadi nione alama za misumari mwakpwe mikononi, tsona nigute hizo alama na chala changu! Na nitiye mkpwono wangu phakpwe lavuni, ndipho niamini.”
26 Bada ya siku nane, anafundzie kala akakutana phamwenga tsona himo nyumbani, Tomasi naye kala a mumo. Miryango yosi kala ikafungbwa, ela Jesu achiinjira na achiima phamwenga nao, chisha achiamba, “Togolani enehu.” 27 Phahi wamuamba Tomasi, “Lola mikono yangu na urehe chalacho ugute hipha. Chisha golosa mkpwonoo utiye phangu lavuni. Richa wasiwasi na uamini.” 28 Tomasi achimuamba, “Hai! Bwana wangu na Mlungu wangu!” 29 Achiambwa, “Ukaamini kpwa sababu ukaona? Andajaliwa atu ambao taonere ela anaamini.”
30 Jesu wahenda vilinje vyanjina vinji mbere za anafundzie, ambavyo taviandikirwe himu chitabuni. 31 Ela mambo higa gaandikpwa ili muamini kukala, Jesu ndiye Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu, yani Mwana wa Mlungu. Namwi mchimuamini, mundakala na uzima wa kare na kare.

20:23 20:23 Mathayo 16:19; 18:18