Chitabu cha
AYUBU
Tanga mbere
Ayubu ni chitabu chimwengachapho kahi ya vitabu viihwavyo “Maandishi ga Ikima.” Nacho chaandikpwa chimashairi. Dzina ra chitabu chichi rinalengana na ye mutu ambaye habarize zinasemurirwa mu chitabuni.
Ayubu kala anamuogopha Mlungu, chisha kala ana mali nyinji na ikima. Mutu yuyu waishi tsi ya Usi iriyo mlairo wa dzuwa. Shetani wadai kukala mutu kaweza kumuogopha na kuadamira Mlungu, napho kaishi maisha ga kuongokerwa (1:9–11; 2:4–5). Mlungu waruhusu mateso ga mphahe Ayubu ili apinge madai ga Shetani na kuonyesa uthabiti wa kuluphiro ra Ayubu (1:8; 2:3). Kahi za hali iyo asenae amlunga achendamuamba kukala mateso garigomphaha gasababishwa ni dambize za siri. Ayubu warema hoja za asenae kpwa kukala wamanya kana lawama.
Ayubu watsupira mateso na utsungu mkali ela kamrichire Mlungu dzagbwe wamlalamikira. Mlungu wamdemurira Ayubu kpwa kulalamika naye achikubali makosage na achitubu. Mwisho Mlungu achimjaliya Ayubu, achimupha kano mbiri ya vyo arivyokala navyo pho mwandzo.
Chiini cha chitabu chichi ni kumuogopha Mlungu, kuishi kpwa uaminifu, mana ya maisha, mateso ga mwanadamu phapha duniani na Mlungu alolavyo atue. Nacho china phahikana kpwenye majadiliano ga Ayubu na asenae na majibu ga Mlungu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Shetani anamjaribu Ayubu 1:1—2:13
Ayubu analani siku ya kuvyalwakpwe 3:1–26
Seemu tahu za majadiliano 4:1—27:21
Wira wa nguma za ikima 28:1–28
Mwisho wa majadiliano 29:1—31:40
Hoja ya Elihu 32:1—37:24
Hoja ya Mlungu 38:1—42:6
Maneno ga mwisho 42:7–17
1
Ayubu, atue na malize
Kpwakala na mutu mmwenga ko tsi ya Usi, yeihwa Ayubu. Mutu iye kala kana lawama, kala ni mutu wa haki, yemuogopha Mlungu na kudzitenga na uyi. Iye kala ana ana sabaa alume na ahahu achetu. Kala ana mangʼondzi na mbuzi elufu sabaa, ngamia elufu tahu, ngʼombe elufu mwenga za kurima, punda achetu magana matsano na ahendadzi-kazi anji sana. Mutu iye kala ni tajiri sana kuriko atu osi a mlairo wa dzuwa. Nyo ana alume kala achihenda sharee kpwa mazuma mwao madzumbani, nao kala achialika ndugu zao ahahu achetu edze arye na kunwa phamwenga nao. Bada ya sharee kusira, Ayubu kala achiiha anae na kuatakasa. Ayubu kala achirauka chiti na kulavya sadaka za kuochwa kpwa ajili ya chila mmwenga wao. Mana Ayubu wadziamba, “Mendzerepho anangu alume ahenda dambi, na kumlani Mlungu mwao mioyoni.” Ayubu wahenda vivi chila mara.
Mlungu anamruhusu Shetani
amjeze Ayubu
1:6 Mwandzo 6:2Phahi siku mwenga malaika* 1:6 Tafusiri zanjina zinaamba ana a Mlungu au viumbe vya Mlunguni. aphiya mbere za Mwenyezi Mlungu, mshitaki Shetani naye achiphiya phamwenga nao. Phahi Mwenyezi Mlungu achimuuza Shetani achimuamba, “Ulaphi?” Shetani achimjibu Mwenyezi Mlungu achiamba, “Che nazunguluka-zunguluka ko duniani na kunyendeka hiku na hiko.” Chisha Mwenyezi Mlungu achimuuza Shetani achimuamba, “Dze ukamuona mtumishi wangu Ayubu? Mana takuna dza iye duniani. Iye kana lawama, ni mutu wa haki, naye anamuogopha Mlungu na kudzitenga na uyi.” 1:9–11 Maono 12:10Chisha Shetani achimjibu Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Ikale ye Ayubu anakuogopha bila sababu? 10 Uwe ukamzungulusira lichigo pande zosi, iye, atue na vyosi arivyonavyo. Ukajaliya kazi za mikonoye na mifugoye ikaenjerezeka kpwenye yo tsi. 11 Ela golosa mkpwonoo na ugute vyosi arivyonavyo, naye andakukufuru chingʼangʼa.” 12 Mwenyezi Mlungu achimuamba Shetani, “Lola, vyo vitu arivyonavyo unaweza kuvihenda rorosi, ela usimgute ye mwenye.” Phahi Shetani achiuka mbere za Mwenyezi Mlungu.
Ayubu anajezwa kano ya kpwandza
13 Phahi siku mwenga nyo anae alume na achetu kala anarya na kunwa uchi wa zabibu nyumbani mwa mvyere wao. 14 Wakati hinyo muhumwa waphiya kpwa Ayubu achendamuamba, “Ngʼombe che zinarima na punda che anarisa phephi nazo, 15 gafula hukashambuliywa ni atu a Seba, akaolaga ahendadzi-kazio osi kpwa upanga na akahala nyo nyama osi akauka nao. Mimi machiyangu ndimi nchiyetiya, nami nkedzakurehera ujumbe huno.” 16 Wakati acheregomba, phakpwedza muhumwa wanjina achedzamuamba, “Kukahenda limeme kula mlunguni rikaocha mangʼondzi, mbuzi na arisa, mimi machiyangu ndimi nchiyetiya, nkedzakurehera ujumbe huno.” 17 Iye ariphokala acheregomba, phakpwedza wanjina achedzamuamba, “Akalidayo akadzipanga makundi mahahu, akahuvamia na akaolaga ahendadzi-kazi kpwa upanga na akahala nyo ngamia akauka nao. Mimi machiyangu ndimi nchiyetiya nami nkedzakurehera ujumbe.” 18 Ariphokala acheregomba, phakpwedza wanjina achedzamuamba, “Anao alume na achetu che anarya na kunwa uchi wa zabibu nyumbani mwa mvyere wao, 19 gafula, phuto kali kula jangbwani, rikapiga zo pembe ne za yo nyumba, ikaagbwerera, vivi anao akafwa. Mimi machiyangu ndimi nchiyetiya nami nkedzakurehera ujumbe huno.”
20 Phahi Ayubu waunuka, achikpwanyula vwazire na achinyola chitswache chisha achidzibwaga photsi achimuabudu Mlungu. 21 Achiamba, “Nátuluka ndanini mwa mayo chitsaha, nami ndauya chitsaha. Mwenyezi Mlungu wanipha, na Mwenyezi Mlungu akahala, dzinare naritogolwe.” 22 Kahi ya mambo gosi higo Ayubu kahendere dambi, mana kayamlaumu Mlungu.

1:6 1:6 Mwandzo 6:2

*1:6 1:6 Tafusiri zanjina zinaamba ana a Mlungu au viumbe vya Mlunguni.

1:9 1:9–11 Maono 12:10