3
Ayubu anaamba
baha kala kavyarirwe
3:1 Jeremia 20:14–18Bada ya gago, Ayubu wavugula kanwaye na kulani siku ya kuvyalwakpwe. Naye waamba,
“Nailaniwe yo siku niriyovyalwa,
na usiku urioamba
‘Mwana mlume akatungbwa.’
Siku iyo naikale jiza!
Mlungu ariye dzulu naasiishuulikiye,
na mwanga usiingʼarire.
Naikale gigigi na chilungulungu cha jiza nachiifwinike.
Maingu nagakale dzuluye
na jiza ra mutsi nariiogofyere.
Chisha usiku uho, nauhende chilungulungu cha jiza!
Nausiolangbwe kahi ya siku za mwaka,
wala kuoneka kahi ya miezi.
Usiku uho naukale tasa
na kusikirike chitseko cha furaha kula mo mwakpwe.
Hinyo alanio siku, naalani siku iyo,
aho anaomanya kumlamusa Leviathani.
Nyenyezi za chimirimiriche nazifunge jiza
naigodzere mwanga, ela isiuone,
na isiuone mwanga wa chimirimiri;
10 kpwa kukala taufungire njira ya vyazi ra mayo,
wala kunihenda nisiphahe mateso.
 
11 Mbona siyafwa wakati wa kuvyalwa
au kufwa wakati wa kutuluka ndanini?
12 Kpwa utu wani naikpwa magoni pha mayo?
Kpwa utu wani naamwiswa?
13 Mana ningekala nirere kpwa amani
ningekala nirere, ningekala naoya
14 phamwenga na afalume na ashauri a dunia,
adzenga luphya midzi iriyokala magandzo,
15 phamwenga na akulu enye zahabu
arioodzaza madzumba gao na feza.
16 Au kpwa utu wani siyakala dza mimba yomwagika,
dza mwana mtsanga ambaye kaonere dzuwa?
17 Mana ko kuzimu atu ayi nkuricha kuyuga,
na kuko arioremwa ni kuoya.
18 Kuko afungbwa nkuoya,
taasikira tsona sauti za usiru za arindzi.
19 Akulu kpwa adide akuko,
na mtumwa a huru kula mikononi mwa tajiriwe.
 
20 Kpwa utu wani mwanga ungʼazirwe alumirao,
na uzima uhewe ario na sonono ya mioyo?
21  3:21 Maono 9:6Aho nkuaza kufwa, ela taafwa,
nkuendza chifo kuriko hazina yofwitsika.
22 Aho nkuhererwa sana
afwapho na kuzikpwa.
23 Kpwadze kumngʼazira mutu ambaye njiraye yafwitswa,
yefungirwa lichigo ni Mlungu?
24 Mana migumi ikakala dza chakurya changu,
kuula kpwangu kunasikirika dza madzi gamwagikago.
25 Mana go ganiogofyerago gakaniphaha,
na go ganitishirago gakanifikira.
26 Sina amani wala siweza kuhurira;
sioya, mashaka garedza kpwedza.”

3:1 3:1 Jeremia 20:14–18

3:21 3:21 Maono 9:6