5
Phahi iha, ulole ichikala phana mutu ndiyeihika.
Na ni ani kahi ya atakatifu ndiyemgalukira?
Kpwa kpweli tsukizi nkumuolaga mpumbavu,
na wivu nkumuolaga mzuzu.
Nikaona mpumbavu anaongokerwa,
ela gafula makaloge gachilaniwa.
Anae a kure na usalama,
aonerwa pho muhalani mana kala taana wa kuakanira.
Mavunoge nkuriwa ni andzala,
aho nkugahala hata garigo miyani,
na enye tamaa nkuhega aphahe utajiriwe.
Mana kugaya takula mtsangani,
wala mashaka kula photsi.
Mwanadamu nkudzirehera mwenye shida
dza tsetse* 5:7 Tafusiri zanjina zinaamba nyama wa mapha aurukavyo kuphiya dzulu. ziurukavyo kuphiya dzulu.
 
Kala ndimi ningemuendza Mlungu,
ningemuikira iye kesi yangu.
Iye ndiye ahendaye mambo makulu gasigochunguzika,
mambo ga kuangalaza gasigoolangika.
10 Iye ndiye ahendaye tsi ikaphaha mvula,
na ahendaye madzi gakafika mindani.
11 Iye nkuunula ario anyenyekevu,
na aho asononekao nkuongokerwa na akakala salama.
12  5:12 1 Akorintho 3:19Iye nkubananga mipango ya atu ajanja,
ili mahendo gao gasiongokerwe.
13 Iye nkugbwira enye ikima kahi ya ulachu wao,
na mipango ya enye ikima nkubanangbwa upesi.
14 Aho nkuona jiza mutsi,
na kuphaphasa mutsi avi ni usiku.
15 Ela Mlungu nkutivya anachiya asiolagbwe,
na achiya kula mikononi mwa enye nguvu.
16 Kpwa hivyo achiya ana matumaini,
na ayi nkukomeswa.
17  5:17 Misemo 3:11–12; Aeburania 12:5–6Lola, waajaliwa iye atiywaye adabu ni Mlungu,
kpwa hivyo usireme kutiywa adabu ni ye Mwenye Nguvu Zosi.
18  5:18 Hosea 6:1Mana nkutiya vironda, chisha akavifunga
iye nkulumiza chisha akaphoza.
19 Andakutivya na mashaka sita,
hata ro ra sabaa, andakutivya.
20 Wakati wa ndzala andakuokola usihirike,
na vihani andakutivya na upanga.
21 Andakuchinga wakati atu anakugomba vii,
nawe kundaogopha ubanangi wedzapho.
22 Wakati wa ubanangi na ndzala uwe undatseka
chisha kundaogopha nyama a tsakani.
23 Mawe ga mundani tagandakuyuga wakati wa kurima,
na nyo nyama a tsakani andakala na amani nawe.
24 Nawe undamanya kukala nyumbayo i salama,
undalola mwako chaani nawe kundaona nyama asiyekalapho.
25 Chisha undamanya kukala chivyazicho chindakala chinji,
atuo andakala anji dza nyasi za weruni.
26 Undafwa wakati wa utumiao
dza suche ra nganu chiroivwa vinono.
27 Swiswi hwagalola gaga, nago ni ga kpweli.
Kpwa hivyo gasikize, ugamanye kpwa fwaidayo.”

*5:7 5:7 Tafusiri zanjina zinaamba nyama wa mapha aurukavyo kuphiya dzulu.

5:12 5:12 1 Akorintho 3:19

5:17 5:17 Misemo 3:11–12; Aeburania 12:5–6

5:18 5:18 Hosea 6:1