32
Elihu anagomba
Phahi aho atu ahahu aricha kumjibu Ayubu, kpwa kukala kala ni mwenye haki phakpwe matsoni mwenye. Ndipho Elihu, mwana wa Barakeli, wa mryango wa Buzi, wa chivyazi cha Ramu achitsukirwa. Iye watsukizwa ni Ayubu kpwa sababu Ayubu kala ni mwenye haki phakpwe matsoni mwenye na kukala Mlungu wamtiya adabu bila kosa. Chisha achiatsukirirwa asena ahahu a Ayubu mana aamba kukala Ayubu ana makosa, ela taayaweza kuonyesa makosage. Phahi Elihu kala akagodzera agombe na Ayubu, mana nyo anjina kala ni avyere kuriko iye. Naye ariphoona kukala nyo atu ahahu taana jibu ra kugomba tsona, achitsukirwa.
Ndipho Elihu mwana wa Barakeli, wa mryango wa Buzi achiamba,
“Mimi ni mdide kpwenu,
namwi muavyere kuriko mimi,
ndiyo mana náogopha
kukuambirani go nimanyago.
Nchiamba, ‘Richa atumia agombe,
mana miaka minji inafundza ikima.’
Ela ni yo roho ndani ya mwanadamu,
yo pumuzi ya iye Mwenye Nguvu Zosi, ndiyo imuhendayo aelewe.
Si utumia macheye umuhendesao mutu kukala na ikima,
wala si atumia machiyao amanyao chiricho sawa.
10 Kpwa hivyo naamba, ‘Niphundzani
nami nigombe nimanyacho.’
 
11 Lolani, nágodzera mugombe,
náphundza maneno genu ga ikima,
mriphokala munatsambula ra kugomba.
12 Náhega sikiro kukuphundzani,
ela taphana ariyemshinda Ayubu,
au ariyejibu manenoge.
13 Dzimanyirireni sedze mukaamba, ‘Swiswi hukaphaha ikima,
Mlungu tu ndiye awezaye kumturya, si mwanadamu.’
14 Iye kaniambirire mimi go manenoge,
nami sindamlavukiza dza vyo mchivyomlavukiza mwimwi.
 
15 Aho akaangalala, taana ranjina ra kumlavukiza,
taana ra kugomba.
16 Kpwa utu wani nigodzere, kpwa sababu taagomba,
mana aho aimire bila ya kujibu rorosi?
17 Mimi nami ndagomba
na nilavye maoni gangu.
18 Mana nina maneno manji ga kugomba,
na yo roho iriyo ndani yangu inanihimiza nigombe.
19 Mo mwangu ndani ni dza uchi uchiotiywa miyo uchiofundirwa,
dza viriba viphya virivyo phephi na kuahuka.
20 Ni lazima nigombe ili niphunguze dukuduku nrironaro,
ni lazima ninahule kanwa yangu nijibu.
21 Sindapendeleya mutu yeyesi
au kulavya maneno ga kubembeleza mutu.
22 Mana simanya kubembeleza,
la sivyo ariyeniumba anaweza kuniangamiza mara mwenga.