37
“Kpwa gago moyo wangu unakakama
na kuuka kula phatuphe.
Phundzani kpwa makini ko kunguruma kpwa sautiye,
na nyo mngurumo utulukao mwakpwe kanwani.
Nkurichira limeme tsini ya mlunguni kosi,
na kurihuma hata mwisho wa dunia.
Bada ya riro chiguruguru nkururuma,
iye nkunguruma kpwa sautiye kulu.
Atuluzapho sautiye, kazuliya ro limeme.
Mlungu nkunguruma kpwa njira ya kuangalaza,
anahenda mambo makulu ambago tahuweza kugaelewa.
Mana nkuambira barafu, ‘Gbwa dzulu ya tsi,’
na mawasa, ‘Kala mvula kulu.’
Nkuhenda chila mutu ariche kaziye,
ili atu osi arioaumba amanye kazize.
Nyama a tsakani nkuphiya mwao mafwitsoni,
na kusala mwao pangani.
Chikulukulu nkutuluka kula pho chiandzirapho,
na phuto kali nkureha mnyevu.
10 Mseho wa Mlungu nkutuluza barafu
nago madzi manji nkuganda.
11 Mlungu nkuhenda maingu maziho gakakala madzi,
nkutsamusa limeme kutsupira gago.
12 Gago nkugaluka kpwa ulongoziwe
kutimiza gosi arigogalagiza,
dzulu ya dunia yosi.
13 Mlungu nkuhenda higa duniani,
ili kutiya atu adabu,
au kuonyesa mendzwaye.
 
14 Vivi phundza, uwe Ayubu,
nyamala, uririkane maajabu ga Mlungu.
15 Dze, unamanya vira Mlungu aamuruvyo maingu,
na kuhenda limemere ringʼale?
16 Dze, unamanya vyo maingu gaphiyavyo,
kazi ya ajabu ya iye ariye mkamilifu wa kuelewa?
17 Uwe ambaye nguwozo nikukola dzoho,
wakati tsi ihurire kpwa sababu ya phuto kula mwakani,
18 dze, unaweza kukudula mlunguni dza iye ahendavyo,
na kukuhenda kukale kufu dza chilolo cha shaba ichiyotsuswa?
19 Hufundze ga kumuambira,
kpwa kukala tahuweza kugomba lau rehu mana hu jizani.
20 Dze, nimuambire Mlungu kukala nalonda nigombe naye?
Ela ni ani alondaye kumizwa?
 
21 Anadamu taaweza kulola dzuwa
wakati rinangʼala ko dzulu,
bada ya phuto kuphepherusa maingu gosi.
22 Mngʼalo wa zahabu nkuonekana vurini,
utukufu wa Mlungu nkuhuhenda ukaogopha.
23 Iye Mwenye Nguvu Zosi tahuweza kumuona,
iye ni mwenye uwezo na haki
akaodzalwa ni haki naye kaonera mutu.
24 Kpwa hivyo anadamu anamuogopha,
ela iye kajali mutu adzionaye ana ikima.”