38
Mlungu anamjibu Ayubu
Ndipho Mwenyezi Mlungu achimjibu Ayubu kula mo ndani ya chikulukulu achiamba,
“Ni ani yuno ariye na shaka na ikima yangu?
Auzaye maswali bila marifwa?
Dzifunge nguwo zidine,
ndakuuza maswali,
nawe undanijibu.
Kala u kuphi nriphoika msingi wa dunia?
Haya niambira ichikala unaelewa.
Ni ani ariyeika vipimovye? Kpwa kpweli uwe unamanya!
Au ni ani ariyegolosa mkpwowa wa kupimira, achiupima?
Yo misingiye yaimiswa dzulu ya utu wani?
Au ni ani ariyeika dziwe kulu ra msingi?
Wakati nyenyezi za pepho za kucha ziriphoimba phamwenga,
na malaika a Mlungu ariphokota kululu kpwa kuhererwa?
 
38:8 Jeremia 5:22Au ni ani ariyefungira bahari na miryango,
wakati bahari iriphofurika kpwa nguvu dzulu ya tsi?
Mimi ndimi nriyehenda maingu kukala vwazire,
ndimi nriyeibwiningiza na chilungulungu cha jiza.
10 Mimi naikira bahari miphaka,
miryango na magbwama ga kufungira.
11 Nchiamba, ‘Undakpwedza hadi hipha ela kundatsupa,
na maimbigo ga nguvu gandazuwiywa hipha.’
 
12 Dze, udzangbwelavya amuri kukale ligundzu hangu uandze kuishi
na kuamuru kukale chiti
13 ili kuche duniani kosi,
na nyo atu ayi akutwekutwe kula mwao mafwitsoni?
14 Mwanga nkuhenda myango na madete duniani
gaonekane wazi dza maandishi garigo kpwenye muhuri,
au dza maruwa garigo kpwenye nguwo.
15 Atu ayi akausirwa jiza ambaro ndiro mwanga wao,
nao taaweza tsona kuunula mikono kuhenda uyi.
 
16 Dze, udzangbwefikira pula za bahari,
au kunyendeka ko tsini za vivwa vya bahari?
17 Dze, wavugurirwa yo miryango ya chifo ko kpwako,
au waonyeswa yo miryango ya kuzimu?
18 Dze, unamanya upana wa dunia?
Aya, gomba ichikala unagamanya gosi higa.
 
19 Ni iphi yo njira ya ko kusagalako mwanga?
Na ko kusagalako jiza nkuphi?
20 Dze, unaweza kuviphirika ko kpwao
na kumanya zo njira za kuphihira ko vikalako?
21 Uwe ni ukale unamanya mana kala ukavyalwa kare,
nawe ukaishi miaka minji.
22 Dze, wainjira vyo vitsaga vya barafu,
au kuona vitsaga vya mvula ya mawe?
23 Vivyo naviikira wakati wa tabu,
kpwa siku ya kondo na viha.
24 Yo njira iphiyayo ko kuganywako mwanga ni iphi?
Au phuto ra mlairo wa dzuwa rinaandziraphi dzulu ya tsi?
 
25 Ni ani ariyetsimba mtaru hewani kpwa ajili ya mvula nyinji,
au kutengezera njira limeme?
26 Ni ani ariyehenda mvula inye phatu phasiphokala na atu,
yani jangbwani kusikokala na mwanadamu,
27 ni ani areheraye mvula tsi ya chitsapi isiyo na chitu,
na kuihenda imere nyasi?
 
28 Dze, yo mvula ina mvyazi wa chilume?
Au ni ani ariyevyala matone ga manena?
29 Yo barafu yatuluka ndanini mwa ani?
Ni ani ariyevyala manena ga barafu kula mlunguni?
30 Madzi nkugaluka gakakala mafu dza dziwe,
na madzi ga dzulu-dzulu ya bahari nkuganda.
31  38:31 Ayubu 9:9; Amosi 5:8Dze, unaweza kufunga kowa Chirimira
au kurejeza kowa za Orioni?
32 Dze, unaweza kurilongoza kundi ra nyenyezi wakati wa majirage,
au kumlongoza Dubu na anae?
33 Dze, unamanya shariya zitawalazo mlunguni?
Ukale unaweza kuzihumira kutawala duniani?
 
34 Dze, unaweza kukota likululu rikafika mainguni,
ili ubwiningizwe ni mafuriko ga madzi?
35 Dze, unaweza kuhuma limeme na rikaphiya,
naro rikakuamba, ‘Himi hipha?’
36 Ni ani ariyehenda moyo ukale na ikima,
au kuihenda achili ingʼarirwe?
37 Ni ani ariye na ikima ya kuolanga maingu?
Au ni ani awezaye kuwesa viriba vya madzi ko mlunguni,
38 wakati vumbi rikakala dzinji,
na madongolowa kugbwirana phamwenga?
 
39 Unaweza kumuindzira simba nyama?
Au kumvunisa ana simba ario na ndzala,
40 wakati anaphodzifwitsa mwao pangani,
au adzifwitsapho kuoteya ko tsakani?
41 Ni ani amuphaye kunguru chakurya,
wakati anae anaphomririra Mlungu,
na kudengereka kpwa kukosa chakurya?

38:8 38:8 Jeremia 5:22

38:31 38:31 Ayubu 9:9; Amosi 5:8