41
41:1 Zaburi 74:14; 104:26; Isaya 27:1Dze, unaweza kugbwira Leviathani* 41:1 Leviathani Ni dzinyama ra baharini mfwano wa dzoka kulu. na chiloo?
Au kurifunga lilimire na mkpwowa?
Dze, unaweza kuritiya mkpwowa mwakpwe pulani?
Au kurikobola ndzeyaye na chiloo?
Dze, rindaenderera kukuvoya urionere mbazi?
Au rindagomba nawe na maneno ga upore?
Dze, rindaika chilagane nawe,
urihale rikale muhendadzi-kazio hata kare na kare?
Dze, undarivumbira dza uvumbavyo na chinyama cha mapha?
Au kurifunga mkpwowa ili anao achetu avumbire?
Dze, ahendadzi-bishara andaripigira bei?
Dze, andariganya kahi yao?
Dze, unaweza kuridunga ngoziye na vyuma vya lutsa,
au kuridunga chitswache na migundzo ya kuvuwira ngʼonda?
Uchiriguta, kundaviuyira tsona
mana undatambukira yo nyulula iriyokalapho.
Taphana tamaa ya kuriturya,
ko kuriona tu kunamʼbwaga mutu photsi.
10 Napho taphana sujaa awezaye kurishituwa,
vino ni ani awezaye kuima mbere zangu?
11 Ni ani aniisaye hata nimriphe?
Chila chitu chiricho tsini ya mlunguni ni changu.
 
12 Sindaricha kugomba kuhusu vilungovye,
nguvuze nyinji na umbore nono.
13 Ni ani awezaye kuriguwa mambage?
Ni ani awezaye kudunga yo chingoye iriyo nyifu dza chuma?
14 Ni ani awezaye kurinahula kanwaye?
Menoge ga kanda ta kanda ya madomoge nago ganatisha.
15 Mongowe una misitari ya mamba ambago ni dza ngao,
garigo phephi-phephi phamwenga.
16 Chila mwenga ri phephi na yawe
hata taphana hewa iwezayo kutsupa kahi-kahize.
17 Gagbwirana ngingingi phamwenga,
hata tagaweza kukangahulwa.
18 Richipiga myasa rinamwaga mwanga,
na matsoge ga kundu dza mwanga wa chidanidani.
19 Mwakpwe kanwani munatuluka vimwindi viakavyo,
tsetse za moho nkutuluka kondze.
20 Mosi nkutuluka kula mwakpwe pulani,
dza utulukao nyungu iokohayo na nyasi ziphyazo.
21 Kusohakpwe nkuasa makala,
na chimwindi cha moho nkutuluka mwakpwe kanwani.
22 Nguvuze zikala mwakpwe singoni,
na kuogofya nkumtanguliya.
23 Nyama za mwiriwe zikagbwirana ngingingi,
nazo taziweza kuuswa.
24 Moyowe ni mufu dza dziwe,
ni mufu dza dziwe ra tsini ra lala.
25 Anaphounuka, masujaa nkuogopha,
aphiyapho kpwa nguvu aho nkusirirwa ni mkpwotse akachimbira.
26 Takuna upanga unaoweza kumlumiza,
kalumizwa ni fumo, muvwi wala mkuki.
27 Iye anaona chuma avi mibuwa,
na shaba dza muhi wa kuola.
28 Muvwi taumuhenda achimbire,
na mawe ga tero kpwakpwe ni dza wiswa.
29 Marungu kpwakpwe ni dza mibuwa,
riro nkutseka rinaphotsuphirwa mikuki.
30 Seemu za uphande wa ndanini ni dza vidzandzakaya vya nyungu,
nkukpwaruza ulongo dza chifwaya cha kuwagira mtsere.
31 Nkusumbisa vivwa vya bahari dza nyungu iokohayo,
nkuihenda bahari ikakala dza nyungu ya mafuha iokohayo.
32 Atsupirapho nkuricha imbi ra kungʼala-ngʼala,
mutu angeona vyo vivwa vina komvwi.
33 Takuna chiumbe choigana naro,
chiumbe sichoogopha.
34 Riro nkubera chiumbe chochosi chidziunulacho,
riro ni mfalume wa nyama osi ario na shobo.”

41:1 41:1 Zaburi 74:14; 104:26; Isaya 27:1

*41:1 41:1 Leviathani Ni dzinyama ra baharini mfwano wa dzoka kulu.