42
Ayubu anatubu
Phahi Ayubu wamjibu Mwenyezi Mlungu achiamba,
“Ninamanya unaweza kuhenda chila chitu,
na rorosi uchirokusudiya kurihenda taphana wa kurizuwiya.
42:3 Ayubu 38:2Uwe wauza uchiamba, ‘Ni ani yuno ahendaye ikima yangu isieleweke?’
Kpwa kpweli nágomba mambo ambago kala sigaelewa,
ga kuniangalaza, ambago kala sigamanya.
42:4 Ayubu 38:3Uwe waamba, ‘Nindagomba na nakuvoya unisikize,
nindakuuza maswali, nawe undanijibu.’
Mimi kala nkakusikira tu,
ela vivi nkakuona na matso gangu.
Kpwa hivyo naona waibu kpwa go nrigogomba,
nami nádzimwagira mtsanga na ivu kuonyesa nkatubu.”
 
Bada ya Mwenyezi Mlungu kumuambira Ayubu maneno higa, achimuamba Elifazi kula Temani, “Uwe na nyo asenao airi mkanitsukiza, mana tamkagomba ukpweli kunihusu, dza mtumishi wangu Ayubu. Phahi halani ndzau sabaa na maturume sabaa, mphiye kpwa mtumishi wangu Ayubu, mkadzilavire sadaka ya kuochwa, naye mtumishi wangu Ayubu andakuvoyerani. Nindaphokera mavoyoge ili nisikuhendereni kulengana na uzuzu wenu, mana tamukagomba kpweli kunihusu dza achivyohenda mtumishi wangu Ayubu.” Phahi Elifazi kula Temani, Bilidadi kula Shuwa na Sofari kula Naama aphiya achendahenda go arigokala akaambirwa ni Mwenyezi Mlungu ahende, naye Mwenyezi Mlungu achikubali mavoyo ga Ayubu.
Ayubu anauyizirwa maliye
kano mbiri
10  42:10 Ayubu 1:1–3Bada ya Ayubu kuavoyera asenae, Mwenyezi Mlungu wamuuyizira Ayubu malize, wayiuyiza kano mbiri ya yo ariyokala nayo pho mwandzo. 11 Phahi Ayubu walokerwa ni nduguze osi, alume na achetu na osi ariomanyana naye pho kare, nao osi achirya naye chakurya mwakpwe nyumbani. Achimupha pore na kumphoza marenda kpwa mai gosi ambago Mwenyezi Mlungu kala akagaruhusu gamuphahe. Chila mmwenga achimupha Ayubu chipande cha feza na pehe ya zahabu.
12 Chisha Mwenyezi Mlungu achijaliya maisha ga badaye ga Ayubu kuriko maishage ga pho mwandzo. Achikala na mangʼondzi na mbuzi elufu kumi na ne, ngamia elufu sita, jozi elufu mwenga za ngʼombe za kurima na punda achetu elufu mwenga. 13 Piya achikala na ana alume sabaa na achetu ahahu. 14 Ye wa kpwandza wamuiha Jemima, wa phiri achimuiha Kezia na wa hahu achimuiha Kereni-Hapuki. 15 Kahi ya tsi yosi takuyakala na achetu anono dza nyo ana a Ayubu. Naye ise yao waapha urisi phamwenga na ndugu zao alume. 16 Na bada ya gago Ayubu waishi miaka gana mwenga na mirongo mine. Achiona anae, adzukulue hadi chivyazi cha ne. 17 Phahi Ayubu wafwa mtumia sana.

42:3 42:3 Ayubu 38:2

42:4 42:4 Ayubu 38:3

42:10 42:10 Ayubu 1:1–3