Chitabu cha
ZABURI
Tanga mbere
Chitabu cha Zaburi ni chitabu cha mawira na mavoyo. Mawira genye gatungbwa ni atu tafwauti-tafwauti kpwa muda mure. Mawira na mavoyo gaga gakusanywa na gachihumirwa ni atu a Iziraeli wakati wa kuabudu. Mwishirowe, mawira na mavoyo gaga gatsanganywa kpwenye chitabu chao cha Neno ra Mlungu.
Gaga mashairi ga chidini ga bazi nyinji: kuna mawira ga kutogola na kuabudu Mlungu; mavoyo ga kulonda msada, urindzi na wokofu; Kuvoya mswamaha; mawira ga kumshukuru na kumvoya baraka Mlungu; na kuvoya maadui atiywe adabu. Mavoyo gaga ganaweza kukala ga mutu binafsi na gakakala ga taifa rosi; ganjina ganaonyesa vira mutu anavyodzisikira, ambapho ganjina ganaonyesa haja na kudzisikira kpwa atu osi a Mlungu.
Mawira gaga gahumirwa ni Jesu, ambago aandishi a Chilagane Chiphya agaandika, na chichikala chitabu cha samani cha kuabudirwa ni Afuasi a Kristo kula pho mwandzo.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Go mawira gana mwenga na mirongo mitsano ga seemu tsano au vitabu vitsano:
a. Chitabu cha kpwandza 1:1—41:13
b. Chitabu cha phiri 42:1—72:20
c. Chitabu cha hahu 73:1—89:52
d. Chitabu cha ne 90:1—106:48
e. Chitabu cha tsano 107:1—150:6
CHITABU CHA KPWANDZA
1
Zaburi 1:1—41:13
Njira ya mutu wa haki
na ya mutu mui
Baha mutu asiyelunga mashauri ga atu ayi,
asiyegbwira njira za enye dambi,
wala kasagala kpwenye vikalo vya atu a matani.
Badalaye anahamirwa ni shariya za Mwenyezi Mlungu,
naye nkuiririkana usiku na mutsi.
1:3 Jeremia 17:8Mutu hiye ni dza muhi uriophandwa kanda-kanda ya vidzuho,
ambao nkuvyala matunda kpwa mingaye,
na makodzage taganyala.
Na chila ahendaro, nkuongokerwa.
 
Ela atu ayi taahivyo,
aho ni dza wiswa
uphepheruswao ni phepho.
Kpwa hivyo atu ayi taandatiya uamuli wa Mlungu,
na enye dambi taandaima phamwenga na atu a haki.
 
Mana Mwenyezi Mlungu nkulola njira za enye haki;
ela njira ya atu ayi indaalongoza kpwenye ubanangi.

1:3 1:3 Jeremia 17:8