7
Atu a mudzi wa Ai
anaturya Aiziraeli
Ela Aiziraeli taayakala aaminifu kuhusu vira vitu vyotengbwa ni Mlungu, mana Akani mwana wa Karimi, mwana wa Zabudi, mwana wa Zera, wa mbari ya Juda, wahala bazi ya vitu vyotengbwa ni Mlungu. Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa sana Aiziraeli.
Joshuwa wahuma atue kula Jeriko akapeleleze mudzi wa Ai, urio phephi na Bethi-Aveni uphande wa mlairo wa dzuwa wa mudzi wa Betheli, achiaambira, “Phiyani mkapeleleze yo tsi.” Nao achiphiya kpwendapeleleza mudzi wa Ai. Phahi auya kpwa Joshuwa achendamuamba, “Taina haja ya atu osi aphiye kpwendapigana na atu a Ai, atu elufu mbiri au tahu hivi anatosha. Usihende atu acharemwa bure mana atu a Ai ni achache.” Kpwa hivyo atu kama elufu tahu aphiya, ela achendazoreswa ni atu a mudzi hinyo wa Ai. Aiziraeli mirongo mihahu na sita aolagbwa ni atu a Ai. Achiazoresa kula kondze ya ryango ra mudzi hadi Shebarimu ambako Aiziraeli anji aolagbwa mavoromokoni. Nao Aiziraeli mioyo yao ichiinjira wuoga.
Joshuwa phamwenga na vilongozi a Iziraeli akpwanyula nguwo zao na achidzimwagira vumbi mwao vitswani achendadzibwaga chimabumabu mbere za sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu na achisala hipho hadi dziloni. Joshuwa achiamba, “Hai Bwana Mwenyezi Mlungu! Kpwa utu wani wavusa swiswi atuo muho Joridani, ili uhulavye kpwa Aamori ahuangamize? Si baha kala wahuricha ngʼambo ya muho Joridani! Ee! Mwenyezi Mlungu, hata simanya niambedze ichikala Aiziraeli akachimbira maadui gao! Mana Akanani na atu osi asagalao tsi hino andasikira nao andahuvamia na dzina rehu rindaangamika kabisa duniani. Dze! Dzinaro kulu rindaphahadze nguma?”
10 Mwenyezi Mlungu achimuamba Joshuwa, “Unuka! Kpwa utu wani ukadzibwaga chimabumabu? 11 Aiziraeli akahenda dambi, mana akavundza chilagane nrichoalagiza achilunge. Akahala bazi ya vitu nrivyovitenga kpwa ajili yangu. Akaviiya, kuchenga na akaviika phamwenga na vitu vyao. 12 Kpwa hivyo Aiziraeli taandaturya maadui gao, andakala a kuchimbira maadui gao, kpwa sababu nyo enye akakala chitu cha kuangamizwa. Sindakala phamwenga namwi, hadi mndiphoangamiza vitu nrivyotenga kpwa ajili yangu kahi-kahi yenu. 13 Phahi unuka ukaatakase, aambire, ‘Dzitakaseni kpwa ajili ya muhondo, mana hivyo ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu.’ Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli anaamba, ‘Kahi-kahi yenu, mwi Aiziraeli kuna vitu nrivyotenga. Tamundaturya maadui genu hadi mndiphousa kahi-kahi yenu vitu vyotengbwa kpwa ajili ya Mlungu.’ 14 Kpwa hivyo muhondo ligundzu mundakpwedza mbere zangu mbari bada ya mbari. Mbari ambayo Mwenyezi Mlungu andaitsambula indatsupa mbere, mryango bada ya mryango. Mryango ambao Mwenyezi Mlungu andautsambula undatsupa mbere, nyumba bada ya nyumba. Nyumba ambayo Mwenyezi Mlungu andaitsambula indatsupa mbere, mutu bada ya wanjina. 15 Naye mutu ndiyepatikana na vitu vyotengbwa kpwa ajili ya Mlungu andaochwa na moho phamwenga na chila chituche mana wavundza chilagane cha Mwenyezi Mlungu, naye wahendera dzambo iyi Iziraeli.”
Akani anaolagbwa
kpwa kuhenda dambi
16 Phahi Joshuwa warauka chiti achiareha phephi Aiziraeli osi, mbari bada ya mbari, nayo mbari ya Juda ichitsambulwa. 17 Ndipho mbari yosi ya Juda ichisenera phephi. Mryango bada ya mryango, nao mryango wa Zera uchitsambulwa. Mryango wosi wa Zera uchisengera phephi, nyumba bada ya nyumba na nyumba ya Zabudi ichitsambulwa. 18 Joshuwa achireha atu a Zabudi phephi, mutu bada ya mutu na Akani mwana wa Karimi, mwana wa Zabudi, mwana wa Zera wa mbari ya Juda achitsambulwa. 19 Hipho Joshuwa wamuamba Akani, “Mwanangu, mtogole Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli na uniambire urigohenda, nawe usinifwitse.” 20 Hipho Akani achimjibu Joshuwa achimuamba, “Kpweli námkosera Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli. Hiri ndiro rorihenda: 21 Nriphoona vwazi nono kula Shinari rokala kahi ya zewe, kama kilo mbiri za feza na mraba wa zahabu uriokala zaidi ya nusu kilo, náviaza na nchivihala, navyo návifwitsa dibwani ndani ya hema rangu na feza nchiyiika tsini ya vitu vyosi.”
22 Kpwa hivyo Joshuwa wahuma ahumwa achizola hiko hemani, achendaona vira vitu na zira feza tsiniye. 23 Nao ariphoviphaha kula himo hemani avirehera Joshuwa phamwenga na atu osi a Iziraeli alafu achiviika photsi mbere za Mwenyezi Mlungu. 24 Phahi Joshuwa phamwenga na Aiziraeli ariokala phamwenga naye, ahala Akani mwana wa Zera, feza, rira vwazi, mraba wa zahabu, anae a chilume na achetu, ngʼombeze, pundae na mangʼondzige, hemare na vyosi arivyokala navyo hadi Dete ra Akori. 25 Ariphofika Joshuwa achimuamba Akani, waurehera tabu, naye Mwenyezi Mlungu andakurehera tabu ihi rero. Aiziraeli osi achimpiga mawe Akani na atue osi hadi achifwa na miri yao achiyiocha. 26 Alafu achimuikira ndulu ya mawe ambago gachere phapho ta rero, nazo tsukizi za Mwenyezi Mlungu zichidigirika. Kpwa hivyo hata rero phatu hipho phanaihwa Dete ra Akori.* 7:26 Akori manage ni tabu.

*7:26 7:26 Akori manage ni tabu.