8
Mudzi wa Ai unabanangbwa
Alafu Mwenyezi Mlungu achimuamba Joshuwa, “Usivundzike moyo wala usikale muoga. Vivi hala jeshi rosi ra Iziraeli na uphiye ukavamie mudzi wa Ai, mana mfalume wa Ai nikamtiya mwako mikononi phamwenga na atue, mudziwe na yo tsiiye. Mundaangamiza mudzi wa Ai na mfalumewe dza viratu murivyoangamiza mudzi wa Jeriko phamwenga na mfalumewe. Ela vyosi ndivyohala zewe na mifugo yao indakala mali yenu. Hinyo mudzi utengere atu ndinyo uuoteya kula uphande wa nyuma.”
Kpwa hivyo Joshuwa na jeshi rosi aphiya Ai. Joshuwa achitsambula alume enye mkpwotse elufu mirongo mihahu nao achiahuma usiku. Achialagiza hivi, “Mwimwi mundaoteya hinyo mudzi kpwa nyuma, ela msikale kure na nyo mudzi, namwi mosi mkale tayari. Mimi na atu osi ario phamwenga nami hundausengerera hinyo mudzi. Aho ndiphotuluka kondze ili kuhupiga kama vyohenda mwandzo, swiswi hundagaluka huchimbire. Aho andaenderera kutuluka kondze ahulunge hadi akale kure na mudzi wao, mana andaona anauzoresa dza arivyohenda hipho mwandzo. Swiswi hundaaricha auzorese. Hipho, mwimwi mundatuluka kula hiko ambako munaoteya muvamie hinyo mudzi mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu andautiya mudzi mwenu mikononi. Wakati mkauhala zewe hinyo mudzi mundautiya moho kama Mwenyezi Mlungu arivyolagiza. Higo ndigo malagizo ambago mundagalunga.” Phahi Joshuwa waahuma, nao achiphiya phatu phao phakpwendaoteya, kahi-kahi ya mudzi wa Betheli na Ai uphande wa mtswerero wa dzuwa wa nyo mudzi wa Ai, ela usiku uho Joshuwa walala kambini.
10 Siku ya phiriye Joshuwa walamuka chiti achikusanya Aiziraeli na achielekeya mudzi wa Ai, iye na vilongozi vya Aiziraeli akala mbere za atu osi. 11 Anajeshi osi ariokala phamwenga na Joshuwa aphiya hadi phephi, tsolokero ra nyo mudzi, nao achichita kambi uphande wa vurini mwa nyo mudzi. Kahi-kahi yao na mudzi wa Ai kala phana dete. 12 Hipho watsambula atu elufu tsano achiaika aotee uphande wa mtswerero wa dzuwa wa mudzi wa Ai, kahi-kahi ya mudzi wa Betheli na Ai. 13 Kpwa hivyo jeshi rosi kala richikala rikapangbwa tayari kpwa viha. Diba kulu ra anajeshi raikpwa uphande wa vurini mwa hinyo mudzi, na hara aoteyadzi aikpwa uphande wa mtswerero wa dzuwa wa nyo Mudzi. Ela usiku uho Joshuwa walala pho deteni.
14 Mfalume wa mudzi wa Ai ariphoona higo, iye na atue osi ahenda wangbwi achituluka ligundzu kpwendakutana phatu pha kukutana phololana na Araba ili apigane na Aiziraeli. Ela kayamanya kukala kpwakala na chikosi cha kupweka nyuma ya nyo mudzi. 15 Phahi Joshuwa na Aiziraeli osi adzihenda kukala akashindwa, achichimbira uphande wa jangbwani. 16 Hipho, atu osi ariokala himo mudzini aihwa phamwenga ili alunge Aiziraeli. Kadiri arivyokala anamlunga Joshuwa achikala anazidi kusengera kure na nyo mudzi wa Ai. 17 Takuna hata mlume mmwenga yesala mudzi wa Ai ama Betheli wakati wa kuzoresa Aiziraeli, nao mudzi achiuricha laza.
18 Phahi Mwenyezi Mlungu achimuamba Joshuwa, “Golosa fumoro kuelekeza mudzi wa Ai, mana ndakuhenda uushinde.” Naye Joshuwa achigolosa fumo ririrokala mwakpwe mkpwononi kuelekeza nyo mudzi. 19 Joshuwa ariphogolosa mkpwonowe, jeshi rokala rinaoteya ratuluka upesi, azola achiinjira ndani ya mudzi wa Ai nao achiuhala na achihenda wangbwi wa kuutiya moho. 20 Atu a Ai aripholola nyuma, mosi wa nyo mudzi kala ukafika mainguni. Nao taayakala na pha kuchimbirira mana Aiziraeli ambao kala akazorera jangbwani aagalukira na achiandza kuapiga. 21 Joshuwa na Aiziraeli osi ariphoona jeshi rokala rinaoteya rikauhala zewe nyo mudzi na mosi unatuluka kula mo mudzini, aagalukira atu a Ai achiaolaga. 22 Hara Aiziraeli kala akavamia atuluka kula himo mudzini achiapiga kula nyuma, atu a Ai achikala akazangirwa ni Aiziraeli chila uphande, nao achiapiga achiaolaga na taphana hata mmwenga yesala wala kuchimbira. 23 Ela mfalume wa mudzi wa Ai watsukulwa (achikala achere moyo) mzima hadi kpwa Joshuwa.
24 Aiziraeli ariphomala kuolaga atu a Ai kpwa upanga hiko weruni ambako Aiziraeli kala akafika bada ya kuzolwa ni atu a Ai, auya Ai achendaolaga osi ambao kala akasala. 25 Atu osi a Ai aolagbwa siku hiyo, jumula yao kala ni atu elufu kumi na mbiri alume kpwa achetu. 26 Mana Joshuwa kauyizire mkpwonowe ambao kala ukagbwirira fumo kuelekeza mudzi wa Ai hadi ariphomala kuolaga atu osi a Ai. 27 Vitu ambavyo taviangamizirwe ni mifugo na vitu vyanjina ambavyo Aiziraeli ahala vichikala vyao kulengana na maneno ga Mwenyezi Mlungu arigomlagiza Joshuwa. 28 Hipho Joshuwa wauocha mudzi wa Ai achiuhenda ukale tsumbi ya mawe, na achiuhenda gandzo hadi rero. 29 Chisha achimsongola mfalume wa Ai dzulu ya muhi naye achimricha phapho hadi dziloni. Kuriphofika dziloni Joshuwa waamurisha atu achiutsereza nyo mwiri, achiubwaga ryango ra mudzi nao achiufwinika na ndulu ya mawe ambago gachere phapho hadi rero.
Chilagane cha Mwenyezi Mlungu
chinaikpwa luphya
30  8:30 Kumbukumbu 27:2–8Chisha Joshuwa wadzenga phatu pha kulavira sadaka Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli hiko mwango wa Ebali. 31  8:31 Kutsama 20:25Wadzenga viratu Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Aiziraeli, kama vyoandikpwa katika chitabu cha shariya za Musa, kuamba “Dzenga phatu pha kulavira sadaka kuhumira mawe ambago tagatsongerwe wala kugutwa na chuma.” Dzulu ya hipho phatu pha kulavira sadaka, amlavira sadaka ya kuochwa na sadaka ya amani. 32 Joshuwa waandika nakala ya shariya za Musa dzulu ya mawe higo mbere za Aiziraeli osi. 33  8:33 Kumbukumbu 11:29; 27:11–14Nao Aiziraeli osi, enyezi na ajeni phamwenga na vilongozi vyao, atumia na aamuli aima uphande huno na huno kulolana na sanduku ra chilagane mbere za Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka ariokala akatsukula sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu. Nusu yao aima mbere ya mwango Gerizimu na nusu yanjina achiima mbere ya mwango Ebali, dza viratu Musa, mtumishi wa Mwenyezi Mlungu arivyolagiza hipho mwandzo kuhusu kujaliwa kpwa Aiziraeli. 34 Badaye Joshuwa wasoma maneno gosi ga shariya, baraka na lana kulengana na gosi goandikpwa kahi ya chitabu cha shariya. 35 Taphana hata neno mwenga arirolagiza Musa ambaro Joshuwa karisomere mbere za Aiziraeli osi phamwenga na achetu, anache na ajeni osi ariosagala phamwenga nao.

8:30 8:30 Kumbukumbu 27:2–8

8:31 8:31 Kutsama 20:25

8:33 8:33 Kumbukumbu 11:29; 27:11–14