9
Atu a Gibioni anachenga Aiziraeli
Afalume osi ariokala mtswerero wa dzuwa wa muho Joridani asikira gokala gakahendeka. Aho kala ni afalume a Ahiti, Aamori, Akanani, Aperizi, Ahivi na Ajebusi. Anjina a afalume aho kala asagala kpwenye tsi za myango na za kugbwa na seemu za pwani ya Bahari Kulu kuelekeya Lebanoni. Afalume aho akusanyana phamwenga na nia mwenga ili kupigana viha na Joshuwa na Aiziraeli.
Ela atu a Gibioni ariphosikira vira Joshuwa arivyohenda midzi ya Jeriko na Ai, akata shauri kuhumira ujanja achidzihenda ni ahumwa. A tayarisha vyakurya, achivitiya ndani ya magunia ga kare agapandiza dzulu ya punda ao, viriba vya uchi vyotsakala na kala vi tele viraka. Piya avwala virahu vyoahuka na kushonwa-shonwa na mademu-demu ga nguwo. Vyakurya vyao kala vikakpwalala tsona vikagbwira koga. Phahi amlunga Joshuwa hiko kambini Giligali achendamuamba iye phamwenga na Aiziraeli, “Hukedza kula tsi ya kure sana; hunavoya muike chilagane cha amani naswi.” 9:7 Kutsama 23:32; 34:12; Kumbukumbu 7:2Ela Aiziraeli achiajibu hara Ahivi, “Pengine munaishi phephi naswi, kpwa hivyo tauweza kuika chilagane namwi.” Achimuamba Joshuwa, “Swiswi hu atumishio.” Naye Joshuwa achiauza, “Mwino mu ano ani na mlaphi?” Nao achimjibu achimuamba, “Swiswi atumishio hula tsi ya kure sana naswi hukedza kpwa sababu ya nguma za Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. Mana hwasikira umaarufuwe na gosi arigohenda hiko tsi ya Misiri, 10  9:10 Isabu 21:21–35na gosi arigoahendera afalume airi a Amori seemu ya mlairo wa dzuwa wa muho Joridani — Sihoni mfalume wa Heshiboni na Ogi mfalume wa Bashani ariyesagala hiko Ashitarothi. 11 Kpwa hivyo vilongozi na atu a tsi yehu ahuamba, ‘Halani vyakurya kpwa ajili ya charo, phiyani mkpwakutane nao muambire, “Swiswi hu atumishi enu, ikani chilagane naswi.” ’ 12 Mikahe ihi kala i moho wakati huriphoandza charo, ela vivi ikakpwalala na kugbwira koga. 13 Na vivi viriba kala ni viphya wakati huriphoviodzaza uchi, ela lola ambavyo vikatsafutsika. Nguwo na virahu vyehu vikasira kpwa sababu ya charo chire.” 14 Phahi atu a Iziraeli atata vyakurya vyao ela taayamuuza ushauri Mwenyezi Mlungu. 15 Phahi Joshuwa waika chilagane cha amani nao ili arichwe asagale, na vilongozi a Iziraeli akubaliana nao na achiaapira.
16 Siku tahu bada ya kuika chilagane na atu a Gibioni, Aiziraeli asikira kukala ni majirani anaoishi phephi nao. 17 Kpwa hivyo Aiziraeli aandza charo na bada ya siku tahu tu achikala akafikira midzi yao ambayo ni Gibioni, Kefira, Beerothi na Kiriathi-Jearimu. 18 Ela Aiziraeli taayashambuliya mana vilongozi a Iziraeli kala akaika mapatano kpwa kuaapira kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli. Naro kundi rosi ra Aiziraeli richilalamika kuhusu garigohendwa ni vilongozi. 19 Hara vilongozi achiambira rira kundi, “Hwaapira kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli kpwa hivyo tahuweza kuahenda rorosi iyi. 20 Ela hundaahendera hivi: hundaaricha aishi, sedze Mlungu akahutsukirirwa kpwa sababu hukavundza mapatano hurigoaapira.” 21 Vilongozi achienderera kuamba, “Aricheni asagale ela andahuendzera kuni na kuhuhekera madzi kpwa kundi rosi.” Kpwa hivyo hakikisho ra vilongozi richilungbwa.
22 Joshuwa waiha Agibioni achiauza achiamba, “Kpwa utu wani mwahuchenga kukala mwala tsi ya kure mbavi munaishi phephi naswi? 23 Vivi mkalaniwa na vivi tamundaricha kukala atumwa a kuendza kuni na kuheka madzi kpwa ajili ya nyumba ya Mlungu wangu.” 24 Nao achimjibu Joshuwa achimuamba, “Atumishio aambirwa chingʼangʼa vira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu arivyolagiza mtumishiwe Musa akaangamize mbere za Aiziraeli atu osi aishio tsi hino na kukuphani mwimwi ikale mali yenu. Kpwa hivyo hwamakira maisha gehu ndiyo mana hwahenda hivyo. 25 Vivi hu mwako mikononi, henda kama uonavyo ni sawa kpwako.” 26 Hiri ndiro ariroahendera, waaokola kula kpwa Aiziraeli nao taayaaolaga. 27 Ela kuandzira siku iyo, Joshuwa waahenda aendzadzi a kuni na aheki a madzi kpwa kundi rosi ra Aiziraeli na kpwa phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu kokosi Mlungu ndikotsambula. Hivi ndivyo irivyo hadi rero.

9:7 9:7 Kutsama 23:32; 34:12; Kumbukumbu 7:2

9:10 9:10 Isabu 21:21–35