10
Dzuwa rinaimiswa
Mfalume Adoni-Sedeki wa Jerusalemu wasikira vira Joshuwa arivyoshinda mudzi wa Ai na arivyohuangamiza kabisa. Wasikira vira Joshuwa arivyouhenda mudzi wa Ai na mfalumewe kama arivyouhenda mudzi wa Jeriko na mfalumewe. Piya wasikira vira atu a Gibioni arivyoika mapatano na Aiziraeli nao achikala anaishi phamwenga nao. Habari hizi zamtiya wuoga iye na atue kpwa sababu mudzi wa Gibioni kala ni mudzi mkpwulu dza mmwengawapho wa midzi yokala na afalume tsona wakala ni mkpwulu kuriko Ai na alume osi a mudzi uho kala ni masujaa. Phahi Adoni-Sedeki mfalume wa Jerusalemu wahuma ujumbe kpwa afalume Hohamu wa Heburoni, Piramu wa Jarimuthi, Jafia wa Lakishi na Debiri wa Egiloni, achiaambira, “Ndzoni mniterye kushambuliya atu a Gibioni mana aika mapatano ga amani na Joshuwa na Aiziraeli.” Hipho hara afalume atsano a Aamori — mfalume wa Jerusalemu, wa Heburoni, wa Jarimuthi, wa Lakishi na wa Egiloni aungana achiphiya na majeshi gao achendachita kambi na kuuzunguluka mudzi wa Gibioni achiushambuliya.
Atu a Gibioni achihuma ujumbe kpwa Joshuwa hiko kambini Giligali achimuamba, “Nakuvoya usihuriche swiswi atumishio, ndzo upesi wedze uhuterye na uhutivye, mana afalume osi a Aamori asagalao tsi ya myango akedza kuhushambuliya.” Phahi Joshuwa wauka Giligali phamwenga na jeshire rosi phamwenga na hara masujaa enye mkpwotse. Mwenyezi Mlungu achimuamba Joshuwa, “Usiogophe, mana nkaatiya mwako mkpwononi. Taphana hata mmwenga ndiye kuturya.” Phahi Joshuwa bada ya mwendo wa usiku kucha kula Giligali, waagbwira Aamori taadzangbwedziikato. 10 Naye Mwenyezi Mlungu achiahenda akakame kpwa wuoga mbere za Aiziraeli ambao aolaga atu anji hiko Gibioni, achiazoresa kuelekeya njira ya Bethi-Horoni hadi Azeka na Makeda ambako piya aaolaga. 11 Wakati ariphokala anachimbira Aiziraeli kutsupira njira ya kutserera kula Bethi-Horoni kuelekeya Azeka, Mwenyezi Mlungu waarehera mvula ya mawe makulu kula mlunguni gachiaolaga. Phahi hinyo arioolagbwa ni mvula ya mawe kala ni anji kuriko arioolagbwa ni Aiziraeli kpwa upanga.
12 Siku iyo Mwenyezi Mlungu aripholavya Aamori kpwa Aiziraeli, Joshuwa wagomba na Mwenyezi Mlungu mbere za Aiziraeli achiamba,
“Uwe dzuwa ima dzulu ya mudzi wa
Gibioni,
na uwe mwezi hiko Dete ra
Aijaloni.”
13  10:13 2 Samueli 1:18Naro dzuwa raima nao mwezi uchiima piya, hadi taifa richidziriphiza kpwa maadui gao. Maneno gaga gaandikpwa katika chitabu cha Jashari, dzuwa raima kahi-kahi ya mlungu kpwa muda wa siku ndzima, na richikaa kutswa. 14 Kabila ya siku iyo takuyakala na siku dza iyo na takundakala tsona na yanjina dza iyo ambapho Mwenyezi Mlungu waphundza mwanadamu. Kpwa hakika Mwenyezi Mlungu wapigania Aiziraeli!
15 Chisha Joshuwa wauya kambini Giligali phamwenga na jeshi rosi ra Aiziraeli.
Afalume atsano anaolagbwa
16 Hara afalume atsano achimbira achendadzifwitsa pangoni hiko Makeda. 17 Joshuwa waambirwa kukala hara afalume atsano akaonewa akadzifwitsa pangoni hiko Makeda. 18 Joshuwa achiamba, “Pingilisani mawe makulu muzibe mlomo wa pango hiro na mawe makulu, chisha phaikpwe atu arinde. 19 Ela mwimwi musisale kuko ela endererani kuendza maadui genu, ashambuliyeni kula uphande wa nyuma na msiariche akainjira mwao midzini, mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu akaatiya mwenu mikononi.” 20 Joshuwa na Aiziraeli aapiga na kuaolaga anji sana, na hara achache ariotiya azorera midzi yao yenye ngome, 21 Ndipho Aiziraeli osi achiuya kpwa Joshuwa hiko kambini Makeda na taphana yeyesi yejeza kugomba rorosi chinyume cha Aiziraeli.
22 Tsona Joshuwa achiamba, “Kafwenuleni nyo mlomo wa ro pango, munirehere hara afalume atsano.” 23 Nyo atu ahenda hivyo, achiareha hinyo afalume atsano kula mura pangoni. Mfalume wa Jerusalemu, wa Heburoni, wa Jarimuthi, wa Lakishi na wa Egiloni. 24 Hara afalume ariphorehwa kpwa Joshuwa, iye walagiza alume osi a Aiziraeli naye achiambira vilongozi a jeshi ariokala akaphiya nao, “Ndzoni phephi muavyoge singo hinya afalume.” Hipho akpwedza phephi achiavyoga singo zao. 25 Naye Joshuwa achiaambira, “Msiogophe wala kuvundzika mioyo, dinani chilume na mkale hodari mana hivyo ndivyo Mwenyezi Mlungu ndivyogahenda maadui genu gosi mndigopigana nago.” 26 Badaye Joshuwa waolaga hara afalume atsano ndipho achiadunga dzulu za mihi mitsano na achiaricha phapho hadi dziloni. 27 Dzuwa ririphotswa Joshuwa walagiza miri yao itserezwe na ikatsuphiwe pango rirokala akadzifwitsa. Achipanga mawe makulu pho mlomoni pha ro pango nago gachere phapho hata rero.
28 Siku Joshuwa ariphoteka mudzi wa Makeda, waolaga mfalumewe na atu osi bila kusaza hata mmwenga. Mfalume wa Makeda wahenderwa kama vyohenderwa mfalume wa Jeriko.
29 Kula Makeda, Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi aphiya Libuna achendapigana nao. 30 Mwenyezi Mlungu achiulavya nyo mudzi na mfalumewe mikononi mwa Aiziraeli, naye achiuangamiza kpwa upanga phamwenga na chila mutu ariyekalamo, taphana hata mutu mmwenga yesazwa. Naye mfalumewe wahenderwa kama mfalume wa Jeriko.
31 Chisha kula Libuna, Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi aphiya Lakishi achendauzangira na achiushambuliya. 32 Mwenyezi Mlungu achiulavya mudzi wa Lakishi mikononi mwa Iziraeli, nao siku ya phiri achiuteka na achiolaga atu osi ariokala mo mudzini, dza viratu arivyokala akauhenda mudzi wa Libuna.
33 Hipho mfalume Horamu wa Gezeri wakpwedzaterya atu a Lakishi ela iye achiolagbwa phamwenga na jeshire ni Joshuwa, wala taphana yesala.
34 Kula Lakishi, Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi aphiya mudzi wa Egiloni achendauzangira na achiushambuliya 35 nao achiuteka siku iyo-iyo, achiushambuliya kpwa upanga, naye waolaga chila mutu yekala mo mudzini dza arivyohenda mudzi wa Lakishi.
36 Chisha Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi auka Egiloni achiphiya mudzi wa Heburoni achendaushambuliya, 37 auteka nyo mudzi, achiushambuliya kpwa upanga phamwenga na mfalumewe na vidzidzivye na achiangamiza chila mutu bila kusaza hata mmwenga, dza viratu arivyohendera mudzi wa Egiloni.
38 Tsona Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi agaluka na achishambuliya Debiri. 39 Achiuteka nyo mudzi, mfalumewe na vidzidzivye na kuaolaga osi ariokalamo bila kusaza hata mutu mmwenga. Dza viratu arivyohenda Heburoni, na mudzi wa Libuna phamwenga na mfalumewe, mudzi wa Debiri na mfalumewe wauhendera dza vivyo.
40 Phahi Joshuwa wateka tsi zosi arizoshinda, afalume a seemu za myangoni, seemu za Negebu, seemu za kugbwa na seemu za mavoromoko phamwenga na afalume aho naye waangamiza bila kusaza hata mmwenga ariyekala anaphuma kama Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli arivyolagiza. 41 Joshuwa waashinda kula Kadeshi-Barinea hadi Gaza na tsi ya Gosheni kufikira Gibioni. 42 Joshuwa washinda afalume osi na tsi zao charo chimwenga kpwa sababu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli waapigania. 43 Ndipho Joshuwa phamwenga na Aiziraeli osi achiuya kambini Giligali.

10:13 10:13 2 Samueli 1:18