14
Tsi ya mtswerero wa dzuwa
wa Joridani inaganywa
Hizi ndizo seemu za tsi ya Kanani ambazo Aiziraeli aganyirwa ni mlavyadzi-sadaka Eliazari, Joshuwa mwana wa Nuni na vilongozi a miryango ya mbari za Iziraeli ili zikale urisi wao. 14:2 Isabu 26:52–56; 34:13Seemu hizo aziganyirwa kpwa kupiga kura kama Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Musa kpwa mbari tisiya na nusu. 14:3 Isabu 32:33; 34:14–15; Kumbukumbu 3:12–17Mana Musa kala akaapha kare mbari mbiri na nusu kama urisi seemu ya ngʼambo ya muho Joridani, ela Alawi taayahewa seemu ya kurisi kahi-kahi yao. Yakala hivyo mana atu a mbari ya Yusufu akala mbari mbiri, Manase na Efuraimu, na taphana seemu yohewa Alawi katika yo tsi ela ahewa midzi ya kuishi na seemu za kurisira mifugo yao. Aiziraeli aganya yo tsi kama Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Musa.
Heburoni inahewa Kalebu
14:6 Isabu 14:30Phahi atu a mbari ya Juda amlunga Joshuwa hiko mudzi wa Giligali, naye Kalebu mwana wa Jefune, yekala Mkenizi achimuamba, “Uwe unamanya vira Mwenyezi Mlungu arivyomuamba Musa mutu wa Mlungu hiko Kadeshi-Barinea kuhusu mimi na uwe. 14:7 Isabu 13:1–30Wakati Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu ariphonihuma kula Kadeshi-Barinea kpwendapeleleza yo tsi, nakala na miaka mirongo mine, nami nchimrehera habari za kuaminika. Ela ayangu nriophiya nao kupeleleza atiya atu wuoga, ela mino nalunga malagizo ga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu moyo kutsuka. 14:9 Isabu 14:24Naye Musa waapa siku iyo achiamba, ‘Kpwa hakika tsi iyo ambayo nyayozo zikavyoga indakala urisio phamwenga na anao hata kare na kare, kpwa sababu ukalunga Mwenyezi Mlungu moyo kutsuka.’ 10 Haya lola! Ni muda wa miaka mirongo mine na mitsano hangu Mwenyezi Mlungu amuambire Musa neno hiri, wakati Aiziraeli achere zunguluka hiko jangbwani. Hangu wakati hinyo hadi rero Mwenyezi Mlungu akaniika moyo, vivi nina umuri wa miaka mirongo minane na mitsano. 11 Hangu wakati uho hadi rero nchere na mkpwotse dza yo siku ambayo Musa wanihuma. Hata vivi nina mkpwotse wa kuweza kupigana viha au kuhenda kazi yanjina yoyosi. 12 Phahi navoya uniphe tsi hino ya myango ambayo Mwenyezi Mlungu waniahidi siku hiyo. We mwenye wasikira kukala Aanaki achere sagala mumo ngomeni, ela nkuhenda Mwenyezi Mlungu akanipha uwezo wa kuazola kama arivyogomba.”
13 Hipho Joshuwa wamʼbariki Kalebu mwana wa Jefune, achimupha seemu ya Heburoni ikale urisiwe. 14 Kpwa hivyo mudzi wa Heburoni ni seemu ya nyumba ya Kalebu mwana wa Jefune Mkenizi hadi rero, kpwa kukala Kalebu wamkuluphira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli moyo kutsuka. 15 Dzina ra mwandzo ra mudzi wa Heburoni kala ni Kiriathi-Ariba. Ariba wakala mutu maarufu kahi ya Aanaki osi. Nayo tsi ndzima ichikala bila viha.

14:2 14:2 Isabu 26:52–56; 34:13

14:3 14:3 Isabu 32:33; 34:14–15; Kumbukumbu 3:12–17

14:6 14:6 Isabu 14:30

14:7 14:7 Isabu 13:1–30

14:9 14:9 Isabu 14:24