15
Tsi yoganyirwa mbari ya Juda
Seemu ya tsi yohewa atu a mbari ya Juda kulengana na miryango yao kpwa kupigirwa kura yaenea uphande wa mwakani kuphakana na tsi ya Edomu, hadi jangbwa ra Sini ririro mwakani zaidi. Na mphaka wao kpwa uphande wa mwakani unaandzira mkpwono wa Bahari ya Munyu, ulolao mwakani, unaenderera mwakani hadi muunuko wa mwango Akirabimu, uchitsupira kanda ya jangbwa ra Sini na mwakani mwa mudzi wa Kadeshi-Barinea, uchitsupira mudzi wa Hezironi hadi mudzi wa Adari tsona uchigaluka kuelekeya mudzi wa Karika. Kula hipho mphaka watsupira mudzi wa Asimoni nao uchilunga chidzuho cha Misiri hadi kufikira baharini. Hinyu ndio mphaka wa uphande wa mwakani mwa Juda. Na mphaka wa uphande wa mlairo wa dzuwa ni Bahari ya Munyu hadi phara muho Joridani unaphoinjirira baharini. Na mphaka wa vurini waandzira pho mkpwono wa Bahari ya Munyu ambapho muho Joridani unainjira baharini. Mphaka uho uchitsupira Bethi-Hogila na uchienderera kuelekeya vurini mwa Bethi-Araba hadi kuriko na dziwe ra Bohani mwana wa Rubini. Kula hipho mphaka watsupira Dete ra Akori hadi Debiri, uchigaluka uphande wa vurini kuelekeya Giligali, mudzi urio ngʼambo ya Adumimu mwakani mwa ro dete. Kula hipho mphaka waenderera hadi visima vya Eni-Shemeshi na kpwenderera hadi Eni-Rogeli. Chisha mphaka uho watsupira phephi na Dete ra mwana wa Hinomu, kpwa uphande wa mwakani mwa mudzi wa Ajebusi — yani Jerusalemu kuelekeya chirere cha mwango urio mtswerero wa dzuwa wa Dete ra mwana wa Hinomu na kufikira mwisho wa Dete ra Arafa uphande wa vurini. Kula hipho chirere cha mwango mphaka waenderera hadi pula za madzi za Nefitoa, na kula phapho mphaka wafika midzi ya mwango Efuroni, chisha mphaka uchibeta kuelekeya Baala (Kiriathi-Jearimu). 10 Nao mphaka uchitsupa kula Baala, mudzi urio mtswerero wa dzuwa hadi mwango wa Seiri, na uchitsupa na uphande wa mwango Jearimu yani Kesaloni uphande wa vurini nao uchiphakpwa kuelekeya Kesaloni chisha uchitserera Bethi-Shemeshi na kuelekeya Timuna. 11 Chisha uchielekeya uphande wa vurini mwa Ekironi uchizunguluka kuelekeya Shikeroni ambako watsupa phephi na mwango Baala hadi Jabineeli nao uchisirira Bahari Kulu. 12 Mphaka wa uphande wa mtswerero wa dzuwa wakata Bahari Kulu. Hivi ndivyo vyokala miphaka ya seemu yohewa atu a mbari ya Juda kulengana na miryango yao.
Kalebu anahala tsi ya Heburoni
na Debiri
13  15:13 Aamuli 1:20Kulengana na malagizo ga Mwenyezi Mlungu kpwa Joshuwa, wamupha Kalebu mwana wa Jefune seemu kahi ya seemu yohewa mbari ya Juda. Wamupha Kiriathi-Ariba yani Heburoni (Ariba wakala baba wa Anaki). 14 Naye Kalebu wazizola mbari za anangbwa ahahu a Anaki, yani ya Sheshai, ya Ahimani na ya Talimai. 15 Kula Heburoni waphiya kpwendashambuliya atu a mudzi wa Debiri, mudzi ambao hipho mwandzo kala uchiihwa Kiriathi-Seferi. 16 Naye Kalebu achiamba, “Mutu yeyesi ndiye shambuliya mudzi wa Kiriathi-Seferi na achiushinda ndamlóza mwanangu wa chichetu Akisa.” 17 Phahi Othinieli, mwana wa nduguye Kalebu, yeihwa Kenazi waushinda nyo mudzi, naye Kalebu achimlóza mwanawe Akisa. 18 Phahi ye Akisa ariphofika kpwa Othinieli, wamvoya ruhusa mlumewe akavoye munda ise. Phahi Akisa waphiya na ariphokala anatserera kula kpwa pundawe, Kalebu wamuuza mwanawe, “Unalonda nikuhendereni?” 19 Akisa achimjibu achimuamba, “Nakuvoya uniphe zawadi kpwa sababu wanipha munda hiko Negebu, piya nipha vidzuho vya madzi.” Kpwa hivyo Kalebu achimupha vidzuho vya madzi vya uphande wa dzulu na vya uphande wa tsini.
Midzi yohewa atu a mbari ya Juda
20 Hinyu ndio urisi wa mbari ya atu a Juda kulengana na miryango yao. 21 Midzi yokala uphande wa mwakani kabisa mwa tsi ya mbari ya Juda kuelekeya mphaka wa Edomu yakala ni Kabuseeli, Ederi, Jaguri, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedeshi, Hazori, Ithinani, 24 Zifu, Telemu, Bealothi, 25 Hazori-Hadata, Keriothi-Hezironi (Yani Hazori), 26 Amamu, Shema, Molada, 27 Hasari-Gada, Heshimoni, Bethi-Peleti, 28 Hazari-Shuali, Beeri-Sheba, Biziothia, 29 Baala, Iyimu, Ezemu, 30 Elitoladi, Kesili, Horima, 31 Zikilagi, Madimana, Sanisana, 32 Lebaothi, Shilihimu, Aini na Rimoni. Jumula ya midzi, ni mirongo miiri na tisiya phamwenga na vidzidzivye. 33 Midzi yokala seemu za kugbwa ni: Eshitaoli, Zora, Ashina, 34 Zanoa, Eni-Ganimu, Tapua, Enamu, 35 Jarimuthi, Adulamu, Soko, Azeka, 36 Shaaraimu, Adithaimu, Gedera, Gederothaimu. Jumula ni midzi kumi na mine phamwenga na vidzidzivye. 37 Zenani, Hadasha, Migidali-Gadi, 38 Dilani, Mizipa, Jokitheeli, 39 Lakishi, Bosikathi, Egiloni, 40 Kaboni, Lahimasi, Kitilishi, 41 Gederothi, Bethi-Dagoni, Naama na Makeda. Jumula ni midzi kumi na sita phamwenga na vidzidzivye. 42 Libuna, Etheri, Ashani, 43 Ifita, Ashina, Nezibu, 44 Keila, Akizibu, na Maresha. Jumula ni midzi tisiya phamwenga na vidzidzivye. 45 Vivyo hivyo wahewa Ekironi, phamwenga na midzi na vidzidzivye. 46 Kula Ekironi hadi baharini phamwenga na midzi yokala phephi na Ashidodi phamwenga na vidzidzivye. 47 Achihewa Ashidodi, midzi na vidzidzivye; Gaza, midzi na vidzidzivye hadi chidzuho cha Misiri hadi pwani ya Bahari Kulu. 48 Midzi yokala seemu za myangoni ni Shamiri, Jatiri, Soko, 49 Dana, Kiriathi-Sana (yani Debiri), 50 Anabu, Eshitemo, Animu, 51 Gosheni, Holoni na Gilo. Jumula ni midzi kumi na mmwenga phamwenga na vidzidzivye. 52 Ahewa Arabu, Duma, Eshani, 53 Janimu, Bethi-Tapuwa, Afeka, 54 Humuta, Kiriathi-Ariba (yani Heburoni) na Ziori. Jumula ni midzi tisiya na vidzidzivye. 55 Piya ahewa midzi ya Maoni, Karimeli, Zifu, Juta, 56 Jeziriili, Jokideamu, Zanoa, 57 Kaini, Gibeya, na Timuna. Jumula ni midzi kumi na vidzidzivye. 58 Haluli, Bethi-Suri, Gedori, 59 Maarathi, Bethi-Anothi, na Elitekoni. Jumula ni midzi sita na vidzidzivye. 60 Kiriathi-Baali (yani Kiriathi-Jearimu), na Raba. Jumula ni midzi miiri na vidzidzivye. 61 Hiko seemu ya jangbwani ahewa Bethi-Araba, Midini, Sekaka, 62 Nibushani, Mudzi wa munyu, na Eni-Gedi. Jumula ni midzi sita na vidzidzivye. 63  15:63 Aamuli 1:21; 2 Samueli 5:6; 1 Nyakati 11:4Ela atu a Juda taayaweza kuazola Ajebusi, enyezi a Jerusalemu. Kpwa hivyo Ajebusi anaishi phamwenga na atu a Juda hiko Jerusalemu hadi rero.

15:13 15:13 Aamuli 1:20

15:63 15:63 Aamuli 1:21; 2 Samueli 5:6; 1 Nyakati 11:4