16
Tsi yohewa mbari za Efuraimu
na Manase
Seemu yoganyirwa ana a Yusufu kpwa kura yaandzira muho Joridani, mlairo wa dzuwa wa visima vya Jeriko kpwenderera na kutsupira jangbwani kahi ya tsi ya myango hadi Betheli. Kula Betheli, yaenderera hadi Luzu, ichitsapa Atarothi uriokala utawala wa Aariki. Chisha ichielekeya mtswerero wa dzuwa ichifika kurikokala utawala wa Jafuleti hadi seemu za tsini za Bethi-Horoni chisha ichifika Gezeri na ichisirira baharini.
Phahi chivyazi cha Yusufu, yani Manase na Efuraimu chaphaha urisi wao.
Atu a Efuraimu kulengana na miryango yao ahewa seemu ambayo muphakawe kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa watsupira Atarothi-Adari hadi Bethi-Horoni ya dzulu, nao mphaka waenderera hadi uchifika baharini; uphande wa mtswerero wa dzuwa mphaka watsupira Mikimethathi, chisha kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa mphaka wabeta kuelekeya Taanathi-Shilo hadi uchifika Janoa. Kula Janoa, hadi Atarothi na Naara uchitsupa phephi na Jeriko nao mphaka uchendasika muho Joridani. Kuandzira Tapua, mphaka waelekeya mtswerero wa dzuwa hadi uchifika chidzuho cha Kana na uchisika baharini. Hinyo ndio uriokala urisi wa mbari ya Efuraimu na miryango yao, phamwenga na midzi na vidzidzi vyotengerwa mbari ya Efuraimu kahi za urisi wa Manase. 10  16:10 Aamuli 1:29Atu a Efuraimu taayaazola Akanani arioishi Gezeri, ela asagala phamwenga nao ela achialazimisha kuhenda kazi ngumu hadi rero.

16:10 16:10 Aamuli 1:29