17
Atu a mbari ya Manase yekala mwana mvyere wa Yusufu aganyirwa urisi wao. Mwana mvyere wa Manase kala ni Makiri, na iye wakala ni ise wa Giliadi. Makiri kala akahewa Giliadi na Bashani, tsi yokala i mlairo wa dzuwa wa muho Joridani mana wakala ni mutu wa viha. Na hara anjina a mbari ya Manase nao ahewa seemu zao kulengana na mbari zao nazo ni hizi: Abiezeri, Heleki, Asirieli, Shekemu, Heferi na Shemida. Chichi ndicho chivyazi cha ana alume a Manase mwana wa Yusufu kulengana na miryango yao. Selofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Giliadi mwana wa Makiri mwana wa Manase kayakala na ana a chilume ela achikala na ana achetu ahuphu nao ni Mahala, Noa, Hogila, Milika na Tirisa. 17:4 Isabu 27:1–7Aha akpwedza mbere za mlavyadzi-sadaka Eliazari, Joshuwa mwana wa Nuni na vilongozi achiamba, “Mwenyezi Mlungu walagiza Musa ahuganyire urisi wehu phamwenga na alume a mbari yehu.” Kpwa hivyo Joshuwa waapha urisi kama arivyoapha urisi alume a mbari iyo kulengana na malagizo ga Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo mbari ya Manase aphaha seemu kumi kanda na Giliadi na Bashani yokala uphande wa mtswerero wa dzuwa wa muho Joridani, kpwa sababu ana achetu a chivyazi cha Manase ariovyalwa ni Selofehadi aphaha urisi sawa na ndugu zao a chilume. Tsi ya Giliadi yahewa atu a Manase ariosala. Seemu ya tsi ya mbari ya Manase yaandzira Asheri hadi Mikimethathi iriyo mlairo wa dzuwa wa Shekemu, chisha mphaka uchiphiya mwakani hadi seemu yosagalwa ni atu a Eni-Tapua. Tsi iyo ya Tapua kala ni ya mbari ya Manase, ela mudzi wa Tapua uriokala muphakani mwa tsi ya Manase wakala wa atu a mbari ya Efuraimu. Chisha mphaka watserera hadi chidzuho cha Kana. Midzi yokala mwakani mwa hicho chidzuho, midzi iyo kala ni ya Efuraimu dzagbwe kala i kahi-kahi ya midzi ya Manase. Chisha mphaka wa tsi ya Manase uchielekeya uphande wa vurini mwa cho chidzuho hadi baharini. 10 Tsi ya uphande wa mwakani yakala ya Efuraimu na tsi ya uphande wa vurini ichikala ya Manase. Kpwa vivyo tsi ya Manase ichiphakana na bahari. Mphaka hinyo wafika tsi ya Asheri kpwa uphande wa vurini na uchifika Isakari kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa. 11 Kuko tsi ya Isakari na ko tsi ya Asheri, mbari ya Manase ramiliki midzi hino: Bethi-Sheani na vidzidzivye, mudzi wa Ibuleamu na vidzidzivye, Eni-Dori (iriyo pwani) na vidzidzivye, Eni-Dori na vidzidzivye, Taanaki na vidzidzivye na Megido na vidzidzivye na atu seemu mwenga ya tahu ya Nafothi. 12  17:12 Aamuli 1:27–28Ela atu a mbari ya Manase taayaweza kuazola enyezi a midzi hiyo, kpwa hivyo Akanani achienderera kusagala tsi hiyo. 13 Ela Aiziraeli ariphophaha mkpwotse, aalazimisha Akanani kuhenda kazi ngumu, ela taayaweza kuazola kabisa. 14 Atu a mbari ya Yusufu agomba na Joshuwa achimuamba, “Kpwa utu wani wahupha seemu mwenga ikale urisi wehu na swino hu anji mana Mwenyezi Mlungu akaenderera kuhubariki?” 15 Joshuwa waajibu achiamba, “Ichikala mu anji na seemu ya myango ya Efuraimu taikutoshani, ambukani mkateme tsaka ra Aperizi na Arafa muenjereze.” 16 Atu a mbari ya Yusufu achiamba, “Iyo seemu ya tsi ya myangoni taihutosha, hata hivyo Akanani aishio seemu ya kugbwa ya Bethi-Sheani na vidzidzivye na nyo ario Dete ra Jeziriili ana magari ga vyuma ga kuvwehwa ni farasi.” 17 Ela Joshuwa waambira atu a nyumba ya Yusufu yani Efuraimu na Manase, “Mwimwi mu anji na muna mkpwotse tamuweza kuphaha seemu mwenga bahi. 18 Ela seemu ya myango piya indakala yenu. Seemu iyo ina tsaka, itemeni muihale. Dzagbwe hinyo Akanani ario himo ana mkpwotse na ana magari ga kuvwehwa ni farasi ga vyuma ela mwimwi mundaazola.”

17:4 17:4 Isabu 27:1–7

17:12 17:12 Aamuli 1:27–28