18
Mbari zanjina zinaganyirwa tsi
Bada ya kuturya atu a hira tsi, Aiziraeli osi akusanyika hiko Shilo, na Hema ra Mkpwutano richichitwa phapho.
Kala kukasala mbari sabaa za Iziraeli ambazo kala tazidzangbwehewa mtalo wao wa urisi. Phahi Joshuwa wauza Aiziraeli, “Pho ndipho mgodzani msioihala yo tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa sowe zenu wakuphani? Tsambulani atu a hahu kula chila mbari, ambao ni ndaahuma akailole na kuchora ramani kulengana na urisi wa chila mbari, chisha anirehere habari. Yo tsi ni iganywe seemu sabaa. Mbari ya Juda indaenderera kukala uphande wa mwakani, nayo nyumba ya Yusufu indakala uphande wa vurini. Tayarishani maelezo gosi ga zo seemu sabaa munirehere nami ndapiga kura mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu. Ela Alawi taandaphaha seemu yoyosi mana ni alavyadzi-sadaka a kumuhumikira Mwenyezi Mlungu. Nayo mbari ya Gadi, ya Rubini na nusu ya mbari ya Manase aphaha kare seemu ya urisi wao urio ngʼambo ya muho Joridani urio mlairo wa dzuwa ambao Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu waapha.”
Phahi atu hinyo aandza charo cha kpwendachunguza yo tsi, ela kabila taadzangbweuka Joshuwa waapha malagizo achiambira, “Phiyani seemu zosi za tsi mkaandike gosi kuihusu munirehere nami ndapiga kura mbere za Mwenyezi Mlungu phapha Shilo kumanyisa seemu ambazo mundahewa.” Hara atu aphiya achendazunguluka tsi yosi na achiiganya seemu sabaa kulengana na midziye, achiandika chitabuni maelezo gosi ga yo tsi, chisha achiuya kpwa Joshuwa hiko kambini Shilo. 10 Naye Joshuwa achipigira kura kpwa ajili yao mbere za Mwenyezi Mlungu ko Shilo, chila mbari seemuye, hipho Joshuwa achiganyira Aiziraeli yo tsi.
Seemu yohewa mbari ya Benjamini
11 Kura ya kpwandza yagbwerera mbari ya Benjamini kulengana na miryango yao. Nayo seemu ariyophaha yakala kahi-kahi ya seemu zohewa mbari ya Juda na ya Yusufu. 12 Mphaka wao kpwa uphande wa vurini waandzira muho Joridani, chisha uchienderera seemu za mavoromoko ga mudzi wa Jeriko kpwa uphande wa vurini, uchitsupira seemu ya tsi za myango kuelekeya mtswerero wa dzuwa na uchisika jangbwa ra Bethi-Aveni. 13 Kula hipho mphaka watsupizwa kuelekeya mwakani uphande wa Luzu hadi mavoromoko ga Luzu (yani Betheli). Chisha mphaka uchienderera kuphiya tsini hadi uchifika mudzi wa Atarothi-Adari urio mwangoni uphande wa mwakani mwa Bethi-Horoni ya tsini. 14 Uphande wa mtswerero wa dzuwa wa nyo mwango urio mwakani mwa Bethi-Horoni mphaka wagaluka uchielekeya mwakani hadi Kiriathi-Baali ambao piya unaihwa Kiriathi-Jearimu mudzi ambao ni mali ya mbari ya Juda. Hinyo ndio uriokala mphaka kpwa uphande wa mtswerero wa dzuwa. 15 Kpwa uphande wa mwakani, mphaka waandzira kondze ya mudzi wa Kiriathi-Jearimu, uchifika Efuroni * 18:15 Hipha Chieburania chinaamba uphande wa mtswerero wa dzuwa. na uchienderera hadi kokala visima vya madzi vya Nefitoa. 16 Chisha mphaka watserera kanda-kanda ya mwango uriokala unalolana na Dete ra mwana wa Hinomu, ririrokala zaidi uphande wa vurini mwa Dete ra Arafa. Alafu mphaka watserera kuelekeya Dete ra Hinomu, seemu ya mwakani mwa mwango wa Ajebusi, nao uchienderera kutserera hadi Eni-Rogeli. 17 Kuko mphaka wabeta kuelekeya vurini hata uchifika Eni-Shemeshi, na uchienderera hadi Gelilothi, mudzi unaololana na mwango wa Adumimu na uchitserera hadi kurikokala dziwe ra Bohani mwana wa Rubini. 18 Kula hipho, mphaka waenderera uphande wa vurini mwa mavoromoko ga Araba na uchitserera hadi Araba. 19 Tsona uchielekeya uphande wa vurini mwa mavoromoko ga Bethi-Hogila na uchimarigizika kabisa mkpwono wa Bahari ya Munyu urio uphande wa vurini, phatu ambapho muho Joridani unaphoinjirira. Hinyu ndio muphakawe kpwa uphande wa mwakani. 20 Muho Joridani ndio uriokala muphakawe kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa. Uhu ndio mphaka unaozunguluka tsi iriyohewa mbari ya Benjamini airisi kulengana na miryango yao.
Midzi ya mbari za Benjamini
21 Hino ndiyo midzi yokala kpwenye tsi yohewa miryango ya mbari ya Benjamini: Jeriko, Bethi-Hogila, Emeki-Kesisi, 22 Bethi-Araba, Semaraimu, Betheli, 23 Avimu, Para, Ofura, 24 Kefari-Amoni, Ofini na Geba. Jumula ya midzi yohewa ni kumi na miiri phamwenga na vidzidzivye. 25 Midzi yanjina ni Gibioni, Rama, Beerothi, 26 Mizipa, Kefira, Moza, 27 Rekemu, Iripeeli, Tarala, 28 Zela, Ha-Elefu, mudzi wa Ajebusi yani Jerusalemu, Gibeya na Kiriathi-Jearimu. Jumula ya midzi yohewa ni kumi na mine phamwenga na vidzidzivye. Hinyu ndio urisi uriohewa atu a mbari ya Benjamini kulengana na miryango yao.

*18:15 18:15 Hipha Chieburania chinaamba uphande wa mtswerero wa dzuwa.