19
Tsi yohewa mbari ya Simioni
Kura ya phiri yagbwerera mbari ya Simioni kulengana na miryango yao. Urisi wa mbari ya Simioni na miryango yao kala i kahi ya urisi wa mbari ya Juda. 19:2 1 Nyakati 4:28–33Mbari ya Simioni aphaha midzi ya Beeri-Sheba, Sheba, Molada Hazari-Shuali, Bala, Ezemu, Elitoladi, Bethuli, Horima, Zikilagi, Bethi-Marikabothi, Hazari-Susa, Bethi-Lebaothi na Sharuheni. Yosi yakala midzi kumi na mihahu phamwenga na vidzidzivye. Piya aphaha midzi ya Aini, Rimoni, Etheri na Ashani — midzi mine phamwenga na vidzidzivye; piya aphaha vidzidzi vyosi vyozunguluka iyo midzi hadi Baalathi-Beeri au Rama ya Negebu. Hinyu ndio urisi wa mbari ya Simioni kulengana na miryangoye. Hinyo urisi wa mbari ya Simioni wakala kahi ya urisi wa mbari ya Juda, mana seemu ya atu a mbari ya Juda yakala kulu kuriko nyo enye.
Tsi yohewa mbari ya Zabuloni
10 Kura ya hahu yagbwerera mbari ya Zabuloni kulengana na miryango yao. Mphaka wa seemu yao waphiya hadi Saridi. 11 Kula phapho mphaka waambuka uphande wa mtswerero wa dzuwa hadi uchifika Marala, uchendaguta Dabeshethi na uchienderera hadi kuriko na chidzuho chiricho mlairo wa dzuwa wa Jokineamu. 12 Kula uphande wanjina wa Saridi nyo mphaka waelekeya mlairo wa dzuwa hadi uchifika mphaka wa Kisilothi-Tabori na kula kuko uchienderera hadi Daberathi, chisha uchiambuka kuphiya Jafia. 13 Kula hipho Jafia, mphaka waelekeza mlairo wa dzuwa hadi Gathi-Heferi, Ethi-Kazini, uchielekeza Rimoni nao uchibeta kuelekeza uphande wa Nea. 14 Chisha uchienderera kuelekeya uphande wa vurini ambako wabeta kuelekeya uphande wa Hanathoni, uchisika Dete ra Ifita-Eli. 15 Jumula ya midzi ariyohewa ni kumi na miiri phamwenga na vidzidzivye. Bazi ya yo midzi, ni Katathi, Nahalali, Shimuroni, Idala na Bethilehemu. 16 Midzi hino phamwenga na vidzidzivye ndiyo yokala urisi wa mbari ya Zabuloni kulengana na miryango yao.
Tsi yohewa mbari ya Isakari
17 Kura ya ne yagbwerera mbari ya Isakari kulengana na miryango yao. 18 Seemu yao kala ina midzi hino: Jeziriili, Kesulothi, Shunemu, 19 Hafaraimu, Shioni, Anaharathi, 20 Rabithi, Kishioni, Ebesi, 21 Remethi, Eni-Ganimu, Eni-Hada, Bethi-Pazezi, 22 nyo mphaka wafika hadi Tabori, Shahazuma na Bethi-Shemeshi nao mphaka uchisika muho Joridani. Aphaha midzi kumi na sita phamwenga na vidzidzivye. 23 Midzi ihi na vidzidzivye ndio iriyokala urisi wa mbari ya Isakari kulengana na miryango yao.
Tsi yohewa mbari ya Asheri
24 Kura ya tsano yagbwerera mbari ya Asheri kulengana na miryango yao, 25 Seemu yao yakala midzi hino Helikathi, Hali, Beteni, Akishafu 26 Alameleki, Amadi na Mishali. Kpwa uphande wa mtswerero wa dzuwa mphaka wafika Karimeli na Shihori-Libunathi. 27 Chisha mphaka uchibeta kuphiya uphande wa mlairo wa dzuwa, kuphiya uphande wa Bethi-Dagoni uchiguta Zabuloni na Dete ra Ifita-Eli. Phapho uchigaluka kuphiya uphande wa vurini hadi Bethi-Emeki na Neieli, mphaka uchienderera vivii hadi Kabuli, 28 Eburoni, Rehobu, Hamoni, Kana hadi kufikira mudzi mkpwulu wa Sidoni. 29 Hipho mphaka wabeta kuelekeza Rama hadi uchifika mudzi wa Tiro uriokala una ngome. Chisha mphaka uchigaluka kuelekeya Hosa nao uchisirira Bahari Kulu. Midzi yanjina ni Mahalabu, Akizibu, 30 Uma, Afeki na Rehobu. Jumula ya midzi, ni mirongo miiri na miiri na vidzidzivye. 31 Midzi ihi na vidzidzivye ndio iriyokala urisi wa mbari ya Asheri kulengana na miryango yao.
Tsi yohewa mbari ya Nafutali
32 Kura ya sita yagbwerera mbari ya Nafutali kulengana na miryango yao. 33 Mphaka wao waandzira Helefu, phokala na muhi mkpwulu wa mwaloni hiko Saananimu nao mphaka uchienderera kuelekeya Adami-Nekebu uchitsapa na Jabineeli hadi uchifika Lakumu nao uchisikira muho Joridani. 34 Alafu nyo mphaka wagaluka uchielekeya mtswerero wa dzuwa hadi uchifika Azinothi-Tabori ambako waenderera hadi mudzi wa Hukoki, nao uchienderera hadi uchiguta seemu ya Zabuloni kpwa uphande wa mwakani, Asheri kpwa uphande wa mtswerero wa dzuwa na Juda kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa ko muho Joridani. 35 Midzi yodzengerwa ngome ni Sidimu, Zeri, Hamathi, Rakathi, Kinerethi, 36 Adama, Rama, Hazori, 37 Kedeshi, Edirei, Eni-Hazori, 38 Ironi, Migidali-Eli, Horemu, Bethi-Anathi na Bethi-Shemeshi. Midzi kumi na tisiya phamwenga na vidzidzivye. 39 Midzi ihi na vidzidzivye ndio iriyokala urisi wa mbari ya Nafutali kulengana na miryango yao.
Tsi yohewa mbari ya Dani
40 Kura ya sabaa yagbwerera mbari ya Dani kulengana na miryango yao. 41 Seemu ya urisi wao kala ni Zora, Eshitaoli, Iri-Shemeshi, 42 Shaalabini, Aijaloni, Ithila, 43 Eloni, Timuna, Ekironi, 44 Eliteke, Gibethoni, Baalathi, 45 Jehudi, Bene-Beraki, Gathi-Rimoni, 46 Me-Jarikoni na Rakoni phamwenga na seemu inayololana na mudzi wa Jopa. 47  19:47 Aamuli 18:27–29Mbari ya Dani iriphoshindwa kupigana na kuteka tsi yao, aphiya achendashambuliya mudzi wa Leshemu, achiushinda na kuuteka na bada ya kuolaga atu osi, ahutawala na achiugaluza dzina ra Dani, dzina ambaro rakala ra mkare wao. 48 Midzi ihi na vidzidzivye ndio iriyokala urisi wa mbari ya Dani kulengana na miryango yao.
Seemu ya tsi yohewa Joshuwa
49 Ariphomala kuganyirana seemu zosi za tsi, Aiziraeli amupha Joshuwa mwana wa Nuni seemuye yokala kahi-kahi yao. 50 Kulengana na malagizo ga Mwenyezi Mlungu, Joshuwa wahewa mudzi arioulonda. Mudzi hinyo ni Timunathi-Sera urio seemu za myango ya Efuraimu, achiudzenga luphya na achisagala mumo.
51 Phahi mlavyadzi-sadaka Eliazari na Joshuwa, mwana wa Nuni, phamwenga na vilongozi a mbari za Aiziraeli zaganya seemu hizo zikale urisi. Zaganya seemu hizo kpwa kupiga kura hiko Shilo mbere za Mwenyezi Mlungu, ryango ra Hema ra Mkpwutano. Hipho achimala kuganya yo tsi.

19:2 19:2 1 Nyakati 4:28–33

19:47 19:47 Aamuli 18:27–29